တရားမ၀င္ေဆး၀ါး ၁၀ မ်ဳိး က်န္းမာေရးႏွင့္အားကစား၀န္ႀကီးဌာန ထုတ္ျပန္

အစားအေသာက္ႏွင့္ ေဆး၀ါးကြပ္ကဲေရး ဦးစီးဌာနအေနျဖင့္ ေစ်းကြက္အတြင္းရွိ ေဆး၀ါးမ်ားကုိ စိစစ္လ်က္ရွိရာ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ မွတ္ပံုတင္ထားျခင္း မရွိေသာ တရားမ၀င္ေဆး၀ါး ၁၀ မ်ဳိးကုိ ျပည္သူမ်ား သိရွိႏုိင္ရန္ အသိေပးႏိႈးေဆာ္ခ်က္ ထုတ္ျပန္ထားသည္။
 
ေဆး၀ါးမ်ားကုိ ဆရာ၀န္၏ ညႊန္ၾကားခ်က္ျဖင့္သာ ၀ယ္ယူသံုးစြဲၾကရန္ႏွင့္ မွတ္ပံုတင္ထားျခင္းမရွိေသာ ေဆး၀ါးမ်ားကုိ ၀ယ္ယူသံုးစြဲျခင္း မျပဳရန္လည္း တုိက္တြန္းႏိႈးေဆာ္ထားသည္။
 
က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစား၀န္ႀကီးဌာနသည္ အရည္အေသြး စစ္မွန္ေကာင္းမြန္ၿပီး ေဘးဥပါဒ္အႏၱရာယ္ ကင္းရွင္းကာ အက်ဳိးအာနိသင္ရွိေသာ ေဆး၀ါးမ်ားကုိ အမ်ားျပည္သူတုိ႔ သံုးစြဲႏုိင္ရန္အတြက္ စနစ္တက် စိစစ္ကြပ္ကဲၾကပ္မတ္လ်က္ ရွိေၾကာင္း သိရသည္။
 
The Ladies News
 

 

Vote: 
No votes yet

Add new comment