ပို႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန ဆက္သြယ္ေရးၫႊန္ၾကားမႈ ဦးစီးဌာနက အေျခခံဆက္သြယ္ေရး လိုအပ္ခ်က္ ျဖည့္ဆည္းေရး မဟာဗ်ဴဟာမူၾကမ္းအေပၚ အမ်ားျပည္သူသေဘာထား ေတာင္းခံ

ပို႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန ဆက္သြယ္ေရးၫႊန္ၾကားမႈ ဦးစီးဌာနသည္ ဆက္သြယ္ေရးဥပေဒပုဒ္မ ၅၄ ပါ ျပ႒ာန္းခ်က္ႏွင့္အညီ အမ်ားျပည္သူ အက်ဳိးငွာ ေနရာေဒသမေရြး အေျခခံဆက္သြယ္ေရး လိုအပ္ခ်က္ ျဖည့္ဆည္းေရး အစီအစဥ္မ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည္။
 
ထိုအစီအစဥ္မ်ားကို ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္အတြက္ အေျခခံဆက္သြယ္ေရး လိုအပ္ခ်က္ ျဖည့္ဆည္းျခင္းဆိုင္ရာ ရန္ပံုေငြတစ္ရပ္ (Universal Service Fund) ထူေထာင္ထားရွိၿပီး Universal Service ႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္ စီမံကိန္း မ်ားကို အေကာင္အထည္ ေဖာ္ႏိုင္သည္ဟု ျပ႒ာန္းထားခ်က္ႏွင့္ အညီ ဆက္သြယ္ေရးၫႊန္ၾကားမႈ ဦးစီးဌာနသည္ ကမၻာ့ဘဏ္ စီမံကိန္းျဖင့္ ငွားရမ္းထားသည့္ Consultant ၏ အကူအညီျဖင့္ အေျခခံဆက္သြယ္ေရး လိုအပ္ခ်က္ ျဖည့္ဆည္းေရး မဟာဗ်ဴဟာ(Universal Service Strategy) မူၾကမ္းအား ေရးဆြဲထားရွိၿပီးျဖစ္သည္။ ေရးဆြဲထား ရွိသည့္ မူၾကမ္းအား အမ်ားျပည္သူအေနျဖင့္ သိရွိအႀကံျပဳႏိုင္ေရးအတြက္ ပို႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရးဝန္ႀကီး ဌာန၏ ဝက္ဘ္ဆိုက္ www.motc.gov.mm တြင္ လႊင့္တင္ေပးထားမည္ ျဖစ္သည္။
 
အေျခခံ ဆက္သြယ္ေရးလိုအပ္ခ်က္ ျဖည့္ဆည္းေရးမဟာဗ်ဴဟာ (Universal Service Strategy) မူၾကမ္းအေပၚ အမ်ားျပည္သူ အႀကံျပဳေဆြးေႏြးခ်က္မ်ားကို အီးေမးလ္လိပ္စာdg.ptd@mptmail. netmm၊ tsrproject2014@ gmail.com၊ eiphyutunn.pcd@gmail.com သို႔ လည္းေကာင္း၊ ဖုန္းနံပါတ္ ဝ၉-၅၄ဝဝဝ၉၈၊ ဝ၉-၄၂၄ဝဝဝ၉၆၃ သို႔လည္းေကာင္း၊ ဖက္စ္ဖုန္းအမွတ္ ဝ၆၇-၄ဝ၇၂၂၇ သို႔လည္းေကာင္း ၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၂ ရက္ ေနာက္ဆံုးထား၍ ေပးပို႔ႏိုင္ေၾကာင္းျဖင့္ အေျခခံဆက္သြယ္ေရး လိုအပ္ခ်က္ ျဖည့္ဆည္းေရး မဟာဗ်ဴဟာမူၾကမ္း အေပၚ အမ်ားျပည္သူသေဘာထားကုိ ေတာင္းခံထားေၾကာင္း ျပန္ၾကားေရး၀န္ႀကီးဌာန၏ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္အရ သိရသည္။
 
The Ladies News
 

 

Vote: 
No votes yet

Add new comment