ျဖည့္စြက္ရန္ပံုေငြ က်ပ္သန္း ၇၀ ဘီလီယံအား အမ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္ ေသာ ကုမၸဏီ ၂ ခုတြင္ မတည္ရင္းႏွီးေငြမ်ား အျဖစ္ ထည့္၀င္ ထားျခင္းျဖစ္

၂၀၁၆-၂၀၁၇ ခု ဘ႑ာေရးႏွစ္တြင္ ခြင့္ျပဳခဲ့သည့္ ေနာက္ထပ္ ျဖည့္စြက္ ရန္ပံုေငြ က်ပ္သန္း ၇၀ ဘီလီယံ အား အမ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ ကုမၸဏီ ၂ ခုတြင္ မတည္ရင္းႏွီးေငြမ်ားအျဖစ္ ထည့္ဝင္ထားခဲ့ၿပီးႏွစ္စဥ္ ရရွိလာမည့္ အျမတ္အစုေငြ (Divident) ကို ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႔၏ ဘတ္ဂ်က္သာမန္ ေငြစာရင္း ၊ သာမန္ရေငြအျဖစ္ စာရင္းတင္ ေဆာင္ရြက္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး လၽွ်ပ္စစ္၊ စက္မႈလက္မႈႏွင့္ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး ဝန္ႀကီး ေဒၚနီလာေက်ာ္က ဒီဇင္ဘာ ၁၅ ရက္တြင္ ေျပာသည္။
 
ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ဒုတိယအႀကိ္မ္၊ ပဥၥမပံုမွန္အစည္းအေဝးတြင္ ဒဂံုၿမိဳ႕နယ္၊ မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္(၂) လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေက်ာ္ေဇယ်၏ “(က) ရန္ကုန္တိုင္းေဒ သႀကီး အစိုးရအဖြဲ႔အေနျဖင့္ ၂၀၁၆-၁၇ ခု၊ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ ခြင့္ျပဳခဲ့သည့္ ေနာက္ထပ္ ျဖည့္စြက္ ရန္ပံုေငြ က်ပ္သန္း (၇၀) ဘီလီယံ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈအား အမ်ားျပည္သူ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး အတြက္ မည္သည့္ အမ်ားပိုင္ကုမၸဏီမ်ားတြင္ မည္ကဲ့သို႔ေသာ သေဘာတူညီမႈမ်ားျဖင့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံခဲ့သည္ကို အေသးစိတ္ သိရွိလိုပါေၾကာင္း၊ (ခ) ရန္ ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအတြင္းရွိ ယခင္ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ လိုင္းေပါင္းစံုထိန္းသိမ္းေရးအဖြဲ႔ (မထသ) မွ ယခု ရန္ကုန္ တိုင္းေဒသႀကီး သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး ႀကီးၾကပ္ကြပ္ကဲမႈ အာဏာပိုင္အဖြဲ႔ (YRTA) သို႔ လႊဲေျပာင္းယူခဲ့သည့္ ရန္ပံု ေငြတန္ဖိုးႏွင့္ ပံုေသပိုင္ပစၥည္းမ်ား၏ အမ်ဳိးအစား အလိုက္ စုစုေပါင္း တန္ဖိုးမည္မွ်ရွိသည္ကို သိရွိပါေၾကာင္း၊ (ဂ) ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႔မွ ႀကီးၾကပ္ဝယ္ယူခဲ့သည့္ (School Bus) အစီး ၂၀၀ အား မည္သည့္ ဘ႑ာေငြမွ ထုတ္ႏုတ္သံုးစြဲ ဝယ္ယူခဲ့သည္ကို တိက်စြာ သိလိုေၾကာင္း” ေမးျမန္းခဲ့မႈကို ျပန္လည္ေျဖၾကားရာတြင္ ယင္းသို႕ထည့္သြင္း ေျပာဆိုခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။
 
“၂၀၁၆-၂၀၁၇ ခု ဘ႑ာေရးႏွစ္တြင္ ခြင့္ျပဳခဲ့တဲ့ ေနာက္ထပ္ျဖည့္စြက္ ရန္ပံုေငြ က်ပ္သန္း ၇၀ ဘီလီယံ အား ကုမၸဏီ ၂ ခုတြင္ မတည္ရင္းႏွီးေငြမ်ား အျဖစ္ ထည့္ဝင္ထားခဲ့ျပီး ႏွစ္စဥ္ ရရွိလာမည့္ ကုမၸဏီမွ အျမတ္အစုေငြ (Divident) ကို ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႔၏ ဘတ္ဂ်က္သာမန္ေငြစာ ရင္းေခါင္းစဥ္တြင္ သာမန္ရေငြအျဖစ္ စာရင္းတင္ ေဆာင္ရြက္မည္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း ေျဖၾကားအပ္ပါတယ္” ဟု ဝန္ႀကီး ေဒၚနီလာေက်ာ္က ေျပာသည္။
 
၂၀၁၆-၂၀၁၇ခု၊ဘ႑ာေရးႏွစ္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၏ ေနာက္ထပ္ဘ႑ာေငြ ခဲြေဝသံုးစဲြေရး ဥပေဒ အမွတ္၊ ၅ ျဖင့္၂၇.၁၂.၂၀၁၇ ရက္ေန႔တြင္ ျပ႒ာန္းထားခဲ့ေသာ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ခု ဘ႑ာေရးႏွစ္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒ သႀကီး ေနာက္ထပ္ ဘ႑ာခဲြေဝသံုးစြဲေရး ဥပေဒတြင္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အတြင္း အမ်ားျပည္သူသြားလာမွု အဆင္ေျပ ေခ်ာေမြ႔ေစေရး အတြက္ ခရီးသည္တင္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ (Brand New City Bus) မ်ား ေျပးဆဲြရန္ အမ်ားပိုင္ ကုမၸဏီမ်ားတြင္ ထည့္ဝင္ရင္းႏွီးရန္ အတြက္ က်ပ္ ၇၀ ဘီလီယံကို ေၾကြးၿမီအသံုးစရိတ္ ေခါင္းစဥ္တြင္ အဖဲြ႕အစည္းမ်ား ရင္းႏွီးေငြတြင္ လ်ာထားခဲ့သည္။ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖဲြ႔သည္ တရုတ္ျပည္သူ႔ သမၼတႏုိင္ငံ Anhui ျပည္နယ္မွ ANKAI ကုမၸဏီမွ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္စီးေရ ၅၀၀ ႏွင့္ Henai ျပည္နယ္မွ YUTONG ကုမၸဏီမွ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္စီးေရး ၅၀၀ စုစုေပါင္းစီးေရ ၁၀၀၀ အား တစ္စီးလွ်င္ US $ 56000 က်ပ္ႏႈန္းျဖင့္ ဝယ္ယူႏိူင္ေရး အတြက္ Government To Government ဝယ္ယူရန္ အရည္အေသြးႏွင့္ ေစ်းႏွဳန္းမ်ား မွန္ကန္ေစေရး အတြက္ ျမန္မာႏူိင္ငံဆိုင္ရာ တရုတ္ျပည္သူ႔ သမၼတႏူိင္ငံ သံအမတ္ႀကီးႏွင့္ ေဆြးေႏြးညွိႏိွုင္းခဲ့ေၾကာင္း ၄င္းကေျပာသည္။
 
တရုတ္ျပည္သူ႔သမၼတႏူိင္ငံမွ အဆိုပါေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ားကို Government To Government အစီအစဥ္ျဖင့္ ဝယ္ယူရန္အတြက္ Anhui ျပည္နယ္မွ တာဝန္ရွိသူမ်ား၊ Henai ျပည္နယ္မွတာဝန္ရွိသူမ်ားႏွင့္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႔တို႔ ပူေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္း သေဘာတူစာခ်ဳပ္(MOU)မ်ားကို အသီးသီး ေရးထိုးႏူိင္ရန္ အတြက္ တိုင္းေဒသႀကီး ဥပေဒခ်ဳပ္ရုံး၏ (၁၄.၃.၂၀၁၇)ရက္စြဲပါ စာအမွတ္၊ ၁၂(၃)၅/၁(၇၇၉)ျဖင့္ ဥပေဒအၾကံျပဳခ်က္ ရယူခဲ့ျပီး(MOU) မ်ားကို ၁၆.၃.၂၀၁၇ ရက္ေန႔တြင္ လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့သည္။
 
တရုတ္ျပည္သူ႔ သမၼတႏူိင္ငံမွ Government To Government အစီအစဥ္အရ ရန္ကုန္တိုင္းေဒႀကီး အစိုးရ အဖဲြ႔မွ အစုရွယ္ယာအမ်ားစု ပိုင္ဆိုင္ေသာ ရန္ကုန္ဘတ္စ္ကားမ်ားႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာ ကုမၸဏီလိမီတက္ (YBPC)ႏွင့္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ ထုတ္လုပ္သည့္ ကုမၸဏီမ်ားျဖစ္ၾကေသာ ANKAI Automobile Co.,Ltd ႏွင့္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ အစီး(၅၀၀)ဝယ္ယူျခင္းအတြက္လည္းေကာင္း ZHENGZHOU YUTONG Bus Co.,Ltd ႏွင့္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္အစီး ၅၀၀ ဝယ္ယူျခင္း အတြက္လည္းေကာင္း ဝယ္ယူေရးစာခ်ဳပ္မ်ားကို ၁၁.၄. ၂၀၁၇ ရက္ေန႔တြင္ လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ေၾကာင္း ဝန္ႀကီးေဒၚနီလာေက်ာ္ က ေျပာသည္။
 
ထို႕အတူ ၁၀.၆.၂၀၁၇ ရက္ေန႔တြင္ ရန္ကုန္ျမိဳ႕သို႔ ေရာက္ရွိလာသည့္ ေမာ္ေတာ္ကားအစီး ၁၀၀၀ ကို အခမ္းအနားျဖင့္ လႊဲေျပာင္းၿပီးစီးခဲ့ၿပီး ျဖစ္ေၾကာင္း ၁၃.၇.၂၀၁၇ ရက္ေန႔တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ေသာ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖဲြ႕ အစည္းအေဝး အမွတ္စဥ္(၂၄/၂၀၁၇) ဆံုးျဖတ္ခ်က္ အပိုဒ္(၃)အရ ၊ ရန္ကုန္ ဘတ္စ္ကား အမ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ ကုမၸဏီလိမီတက္ (YBPC) တြင္ အမ်ားျပည္သူ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးတြင္ စုစုေပါင္း ရင္းႏွီးျမွပ္ႏွံေငြ က်ပ္ ၇၀ ဘီလီယံအနက္မွ က်ပ္ ၃၅ ဘီလီယံ ကိုလည္းေကာင္း ရန္ကုန္ၿမိဳ႕႔ အမ်ားျပည္သူ သယ္ယူပို႕ေဆာင္ေရး၊ အမ်ားႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာ ကုမၸဏီလီမိတက္ (YUPT)တြင္ က်ပ္ ၃၅ ဘီလီယံကို လည္းေကာင္း ထည့္ဝင္ရင္းႏွီးခဲ့ျပီး ျဖစ္္ေၾကာင္း ၀န္ႀကီးေဒၚနီလာေက်ာ္က ရွင္းလင္းေျပာၾကားခဲ့သည္။
 
The Ladies News
 

 

Vote: 
No votes yet

Add new comment