စင္ကာပူ ကာတင္တကၠသိုလ္ သို႔ ၅၀ ရာခုိင္ႏႈန္း ပညာသင္ဆုျဖင့္ ေလွ်ာက္ထားတက္ေရာက္ႏုိင္

Asia Pacific ရွိ အၾကီးမားဆံုး စီးပြားေရးေက်ာင္းမ်ားထဲမွာ တစ္ေက်ာင္း အပါအ၀င္ျဖစ္ေသာ Curtin University မွ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ားအတြက္ ၅၀ ရာခုိင္ႏႈန္း ပညာသင္ဆုကို ၂၀၁၈၊ ေဖေဖာ္၀ါရီလ ေက်ာင္းဖြင့္ခ်ိန္အတြက္ ေပးအပ္သြားမည္ျဖစ္သည္။
 
၄င္းပညာသင္ဆုကို ျမန္မာႏုိင္ငံမွ ၁၀ တန္း ေအာင္ျမင္ထားသူမ်ား၊ IGCSE ၿပီးထားသူမ်ား ေလွ်ာက္ထားႏုိင္ၿပီး Diploma of Commerce ကို ၅၀ ရာခုိင္ႏႈန္း ပညာသင္ဆုျဖင့္ တက္ေရာက္ရမည္ျဖစ္ကာ ဘြဲ႕ဒီဂရီ ရရွိရန္ ၂ ႏွစ္ ၈ လ တက္ေရာက္ရပါမည္။
 
ထို႔ျပင္ တကၠသိုလ္ တက္ေရာက္ဆဲ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ား၊ ၁၂ တန္း ပညာေရးၿပီးဆံုးထားသူမ်ား၊ HND (Business) ႏွင့္ ABE ၿပီးထားသူမ်ားသည္ Diploma of Commerce Stage 2 ကို ၅၀ ရာခုိင္ႏႈန္း ပညာသင္ဆု ေလွ်ာက္ထားႏုိင္ၿပီး ဘြဲ႕ဒီဂရီရရွိရန္ ၂ ႏွစ္ တက္ေရာက္ရပါမည္။
 
ကမၻာ့အေကာင္းဆံုးထိပ္တန္း စာရင္း၀င္ ၾသစေၾတးလ်တကၠသိုလ္ၾကီး ျဖစ္ေသာ Curtin University မွ ေပးအပ္မည့္ စီးပြားေရးဆိုင္ရာ ဘြဲ႕ဒီဂရီမ်ားကို စင္ကာပူေက်ာင္းခြဲတြင္ တက္ေရာက္ရမည္ ျဖစ္ပါသည္။
 
ပညာသင္ဆု ေလွ်ာက္ထားလိုေသာ ေက်ာင္းသားမ်ားအေနျဖင့္ Curtin University ၏ တရား၀င္ ကိုယ္စားလွယ္ ျဖစ္ေသာ AT&S (Overseas Education Consultancy) ႐ံုးမ်ားတြင္ ပညာေရးဆိုင္ရာ စာရြက္စာတမ္းမ်ားႏွင့္ အတူ လာေရာက္ ေလွ်ာက္ထားႏို္င္ပါသည္။
 
ေက်ာင္းေလွ်ာက္လိုျခင္းႏွင့္ အေသးစိတ္ေမးျမန္းလိုပါက AT & S ႐ံုးမ်ားျဖစ္ေသာ အေဆာင္ (၅)၊ အခန္း (၄)၊ MICT Park၊ ဖုန္း - ၀၉ ၅၀၆ ၂၁၆၁ ႏွင့္ အမွတ္ (၆၇)၊ ေျမညီထပ္၊ ဘုန္းၾကီးလမ္း (အလယ္ဘေလက္)၊ လမ္းမေတာ္၊ ဖုန္း ၀၉ ၇၇၇ ၂၂၃ ၂၂၅၊ ၀၉ ၇၇၇ ၂၂၃ ၂၂၉ တို႔ကို ဆက္သြယ္ႏို္င္ပါသည္။
 
The Ladies News
 

 

Vote: 
No votes yet

Add new comment