အေမရိကန္ ထိပ္တန္းတကၠသိုလ္ေတြမွာ ေက်ာင္းတက္ဖုိ႔ အခမဲ့ စံုစမ္းေမးျမန္းႏုိင္

တကၠသုိလ္ပညာ သင္ယူရန္ အေျခအေန အခြင့္အလမ္းသာလြန္သည့္ ကမာၻ႕ထိပ္တန္း ႏုိင္ငံႀကီးမ်ား အနက္ အေမရိကန္ႏုိင္ငံသည္ ေက်ာင္းသား အမ်ားဆံုး ေရြးခ်ယ္ပညာသင္ၾကားရာ ကမာၻ႕အေကာင္းဆံုး ႏုိင္ငံ တစ္ခုျဖစ္ေၾကာင္း https://www.internationalstudent.com/study_usa/choosing-the-usa/ တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။ ပညာသင္ယူသူ ႏွစ္စဥ္ႏွစ္ တုိင္း တိုးျမွင့္ လ်က္ပင္ ျဖစ္ေၾကာင္း အဆုိပါ အင္တာနက္ စာမ်က္ႏွာတြင္ ေရးသားထားသည္။
 
ႏိုင္ငံတကာ တကၠသိုလ္ ပညာေရးအတြက္ အေမရိကန္ႏုိင္ငံ အဘယ္ ေၾကာင့္ အမ်ားဆံုး ေရြးခ်ယ္ရသည္ဆုိေသာ္ အေမရိကန္ ဘြဲ႕ဒီဂရီမ်ားကို ကမာၻ႕ႏွင့္အ၀ွမ္း အသိအမွတ္ျပဳ ခံထားရသည့္ အေကာင္းဆံုး သင္ၾကားေရးျဖစ္ျခင္း အမ်ိဳးစံုေသာ ဘာသာရပ္ေပါင္းစံု အျပင္ ခက္ခဲနက္နဲ ထူးျခားသည့္ ဘာသာရပ္မ်ားကိုပင္ ေလ့လာသင္ယူႏုိင္ျခင္း၊
ေနာက္ဆံုးေပၚ နည္းပညာမ်ားကို စဥ္ဆက္မျပတ္ သင္ယူႏုိင္ျခင္း၊ မတူကြဲျပားသည့္ ယဥ္ေက်းမႈ၊ ဓေလ့စရုိက္မ်ား လက္ခံေပးႏုိင္ျခင္း၊ ႏုိင္ငံတကာ ေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ ေခ်းေငြမ်ား၊ ပညာသင္ဆုမ်ားျဖင့္ အေကာင္းဆံုး အေထာက္ပံ့မ်ား ေပးႏုိင္ျခင္း၊ ဘြဲ႔ရၿပီးပါက အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္းေပါမ်ားျခင္း၊ သုေတသန လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ အခြင့္ အလမ္းရွိျခင္း၊ ႀကီးမားက်ယ္၀န္းသည့္ တကၠသိုလ္ ေက်ာင္း၀န္းမ်ားတြင္ တကၠသုိလ္ ေက်ာင္းသား/သူ ဘ၀ကို ခံစားႏုိင္ျခင္း တုိ႔ပင္ျဖစ္ေၾကာင္း ယင္း website တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။
 
အေမရိကန္ႏုိင္ငံသို႔ တကၠသိုလ္ပညာ သင္ယူလိုသူမ်ားအတြက္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ႏုိင္ငံတကာ ပညာေရး ၀န္ေဆာင္မႈ ကုမၸဏီ AT&S (International Education Services) တြင္လည္း အေမရိကန္ ထိပ္တန္း တကၠသုိလ္မ်ား သို႔ ေက်ာင္း၀င္ခြင့္ ဆိုင္ရာမ်ား အေၾကာင္းကို အခမဲ့ စံုစမ္းေမးျမန္း ေဆြးေႏြးႏိုင္ေၾကာင္း သိရသည္။
 
ျမန္မာႏုိင္ငံမွ ၁၀ တန္းေအာင္ၿပီးထားသူမ်ား၊ GCE O Level ေအာင္ျမင္ ၿပီးထားသူမ်ား၊ ႏုိင္ငံတကာ သင္ရိုးသင္ အထက္တန္းေက်ာင္း ၿပီးထားသူမ်ား၊ SAT/ACT ရရွိထားသူမ်ား ၊ ႏုိင္ငံတကာ အဂၤလိပ္စာ အရည္အခ်င္းစစ္ရမွတ္ 6.5 ရရွိၿပီးသူမ်ား လာေရာက္ ေမးျမန္းႏုိင္ ေၾကာင္း သိရသည္။
 
အေမရိကန္ပညာေရး စနစ္ႏွင့္ ဘြဲ႕ဒီဂရီရရွိရန္ လိုအပ္ေသာ Credit မ်ား အေၾကာင္း၊ ဘြဲ႕ရရွိသူမ်ားသည္ GMAT၊ GRE မလိုဘဲ ေလွ်ာက္ထားႏိုင္မည့္ အေမရိကန္ မဟာဘြဲ႕ဒီဂရီမ်ား အေၾကာင္း၊ တကၠသို္လ္ ေျပာင္းလဲ ေလွ်ာက္ထားလိုသူမ်ား လိုအပ္မည့္ Credit Transfer မ်ားအေၾကာင္း ၊ ေက်ာင္းသား ဗီဇာရရွိရန္ လိုအပ္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ား အေၾကာင္း၊ ေရြးခ်ယ္ တက္ေရာက္သင့္သည့္ တကၠသိုလ္မ်ား အေၾကာင္း ၊ ဗီဇာလုိအပ္ခ်က္မ်ား အေၾကာင္း ႏွင့္ ပညာသင္ဆုမ်ား အေၾကာင္းတို႔ကိုပါ အေသးစိတ္ ေမးျမန္းႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။
 
အေမရိကန္ ပညာေရးကို စိတ္ပါ၀င္စားသူမ်ားသည္ AT&S (ႏိုင္ငံတကာ တကၠသိုလ္ပညာေရး ၀န္ေဆာင္မႈကုမၸဏီ) ရံုးမ်ားျဖစ္ေသာ အေဆာင္ (၅)၊ အခန္း (၄)၊ ျမန္မာအင္ဖိုတက္ခ္၊ လိႈင္တကၠသုိလ္ နယ္ေျမ၊ ဖုန္း (၀၁-၅၂၁၁၂၅၊ ၀၉-၅၁၂၇၄၆၁) ႏွင့္ အမွတ္ (၆၇)၊ ေျမညီထပ္ (ယာ)၊ ဘုန္းႀကီးလမ္း (အလယ္ဘေလာက္)၊ လမ္းမေတာ္ၿမိဳ႕နယ္၊ ဖုန္း (၀၉-၅၀၆၂၁၇၁၊ ၀၉-၇၇၇ ၂၂၃ ၂၂၅) တုိ႔သို႔ ႐ံုးခိ်န္အတြင္း အခမဲ့ေမးျမန္း ႏုိ္င္ေၾကာင္း သိရသည္။
 
The Ladies News
 

 

Vote: 
No votes yet

Add new comment