စင္ကာပူ PSB Academy မွ စီပြားေရးႏွင့္ အင္ဂ်င္နီယာ မဟာဘြဲ႕တန္း တက္ေရာက္လိုသူမ်ားအတြက္ စေကာလားရွစ္ ေပးအပ္မည္

စင္ကာပူႏိုင္ငံ၏ အေကာင္းဆံုးစာရင္း၀င္ ပုဂၢလိက ေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္း ျဖစ္ေသာ PSB Academy တြင္ မာစတာ ဘြဲ႕ဒီဂရီ တန္းတက္ေရာက္ လိုသူမ်ားအတြက္ ပညာသင္ဆုေပးအပ္မည္ျဖစ္သည္။ MBA၊ MSc Business ႏွင့္ MSc Engineering Business Management ဘာသာရပ္မ်ားအတြက္ ၂၀၁၈ ေက်ာင္းဖြင့္ရာသီတြင္ ေလွ်ာက္ထား တက္ေရာက္မည့္သူမ်ား ကိုေပးအပ္ခ်ိီးျမွင့္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ သင္တန္း ေၾကး၏ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းကို ေပးအပ္ခ်ီးျမွင့္ မည္ျဖစ္ၿပီး စေကာလားရွစ္ ေလွ်ာက္ထားႏုိင္သည့္ အေသးစိတ္ အခ်က္အလက္မ်ားကို https://www.facebook.com/eduGlobalVillage/ တြင္ ေမးျမန္းႏုိ္င္ ေၾကာင္း သိရသည္။
 
စေကာလားရွစ္ေပးအပ္မည့္ MBA မဟာဘြဲ႕သည္ ၾသစေၾတးလ်မွ ထိပ္တန္းတကၠသို္လ္ႀကီးျဖစ္ေသာ The University of Newscastle မွ ေပးအပ္မည့္ ဘြဲ႕ျဖစ္ၿပီး PSB Academy တြင္ တက္ေရာက္ကာ ၁ ႏွစ္ အတြင္း မာစတာဘြဲ႕ဒီဂရီ ရရွိႏုိင္မည္ ျဖစ္သည္။ ပညာသင္ဆု စင္ကာပူ ေဒၚလာ ၄၀၀၀ ေပးအပ္မည္ျဖစ္ၿပီး ၂၀၁၈၊ ဇန္န၀ါရီလ ေက်ာင္းဖြင့္ခ်ိန္ တြင္ တက္ေရာက္မည့္သူမ်ားကိုသာ ေရြးခ်ယ္ခ်ီးျမင့္ေပးမည္ဟု သိရသည္။
 
MSc Business ဘာသာရပ္တြင္ Business Management (Entrepreneurship) ႏွင့္ MSc – Int’l Business Management ဟူ၍ ဘာသာရပ္ ၂ ခုကို စေကာလားရွစ္ ရရွိရန္ ေရြးခ်ယ္ေလွ်ာက္ထားႏုိင္ ေၾကာင္း သိရသည္။
 
ယင္းဘြဲ႕မ်ားသည္ အဂၤလန္ တကၠသိုလ္ႀကီးျဖစ္ေသာ Edinburgh Napier University မွခ်ီးျမွင့္ေပးသည့္ မဟာဘြဲ႕ ဒီဂရီမ်ားျဖစ္ၿပီး စင္ကာပူ PSB Academy တြင္ တက္ေရာက္ရယူမည္ျဖစ္သည္။ အဆုိပါဘြဲ႕မ်ားအတြက္ ပညာသင္ဆု အျဖစ္ စင္ကာပူ ေဒၚလာ ၂၀၀၀ ကို ၂၀၁၈ ေဖေဖာ္၀ါရီ ေက်ာင္းဖြင့္ခ်ိန္တြင္ ေက်ာင္းတက္ၾကမည့္ သူမ်ား အတြက္သာ ေပးအပ္ ခ်ိီးျမွင့္မည္ဟု သိရသည္။
 
အလားတူပင္ Coventry University မွ ေပးအပ္သည့္ MSc – Engineering Business Management မဟာဘြဲ႕ ဒီဂရီကို ၂၀၁၈၊ မတ္လေက်ာင္းဖြင့္ခ်ိန္ တက္ေရာက္မည့္သူမ်ားကို ပညာသင္ဆု စင္ကာပူ ေဒၚလာ ၁၀၀၀ ေပးအပ္မည္ဟု သိရသည္။
 
မာစတာဘြဲ႕ဒီဂရီ တက္ေရာက္မည့္ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ား အေနျဖင့္ PSB Academy ၏ တရား၀င္ ကိုယ္စားလွယ္ ျဖစ္ေသာ AT&S (Overseas Education Consultancy) တြင္ မိမိတို႔ ပညာေရးဆို္င္ရာ စာရြက္စာတမ္းမ်ားျဖင့္ လာေရာက္ ေလွ်ာက္ထားႏုိင္သည္။
 
ေက်ာင္း၀င္ခြင့္ႏွင့္ ပညာသင္ဆုအေၾကာင္း အေသးစိတ္ သိလိုသည္မ်ား ရွိပါက AT&S (Overseas Education Consultancy) ၏ ႐ံုးမ်ားျဖစ္ ေသာ အေဆာင္ (၅)၊ အခန္း (၄)၊ MICT Park၊ ဖုန္း- ၀၉ ၅၀၆ ၂၁၆၁ ႏွင့္ အမွတ္ (၆၇)၊ ေျမညီထပ္၊ ဘုန္းၾကီးလမ္း (အလယ္ဘေလာက္)၊ လမ္းမေတာ္၊ ဖုန္း - ၀၉ ၇၇၇ ၂၂၃ ၂၂၅၊ ၀၉ ၇၇၇ ၂၂၃ ၂၂၉ တုိ႔သို႔ ဆက္သြယ္ ႏိုင္ပါသည္။
 
The Ladies News
 

 

Vote: 
No votes yet

Add new comment