စင္ကာပူႏိုင္ငံ Kaplan တြင္ ၂ ႏွစ္တက္ၿပီး အဂၤလန္၊ ၾသစေၾတးလ် တို႔က ခ်ီးျမွင့္သည့္ ဘြဲ႕ဒီဂရီမ်ား ရရွိႏုိင္မည့္ ေက်ာင္း၀င္ခြင့္မ်ားကို ယခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာတြင္ ေလွ်ာက္ထားႏုိင္ၿပီ

ျမန္မာႏို္င္ငံမွ ၁၀ တန္း ေအာင္ျမင္ထားေသာ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူ မ်ား အေနျဖင့္ Kaplan ၏ ဒီပလုိမာ ကို ၈ လ တက္ၿပီး ဘြဲ႕ဒီဂရီတန္း မ်ားကို ၁၆ လ မွ ၁၈ လ အတြင္း တက္ေရာက္ကာ ၂ ႏွစ္အတြင္း ဘြဲ႕ဒီဂရီမ်ားကို အခ်ိန္တို အတြင္း ကုန္က်စရိတ္ သက္သာစြာ တက္ ေရာက္ ရယူႏုိင္ေၾကာင္း စင္ကာပူ Kaplan ၏ သတင္း ထုတ္ျပန္ခ်က္ မ်ား အရ သိရသည္။
 
ေက်ာင္းေလွ်ာက္ထားလိုေသာ ေက်ာင္းသားမ်ား အေနျဖင့္ ယခုႏွစ္ ႏို၀င္ဘာလ မကုန္မီ Kaplan ၏ တရား၀င္ ကုိယ္စားလွယ္႐ံုးခြဲ ျဖစ္ေသာ AT & S (Overseas Education Consultancy) ႐ံုးမ်ားသို႔ လာေရာက္ ေလွ်ာက္ထားႏုိင္သည္။ သုိ႔ေသာ္ အဂၤလိပ္စာ အရည္အခ်င္းစစ္ ရမွတ္ ၆.၀ ရရွိထားရန္ လုိအပ္ေၾကာင္း ၄င္းတုိ႔၏ ေဖာ္ျပထားခ်က္အရ သိရ သည္။ ဒီဇင္ဘာ ၂၀၁၇ ေက်ာင္းဖြင့္ခ်ိန္အမီ ေက်ာင္းအပ္သူမ်ား အတြက္ ေလယာဥ္လက္မွတ္ (တစ္ေၾကာင္းစာ)၊ ေက်ာင္းေလွ်ာက္ထား သည့္ အေထာက္အထား စာ႐ြက္စာတမ္းမ်ားကို ႏုိႀတီျပန္ေပးျခင္း အခြင့္ အေရးမ်ားကို ျမန္မာႏုိင္ငံ ကိုယ္စားလွယ္ ႐ံုးခြဲျဖစ္ေသာ AT&S က ခ်ီးျမွင့္ေပးမည္ျဖစ္သည္။
 
ဘြဲ႕ဒီဂရီမ်ားကို စင္ကာပူႏုိင္ငံ၏ Kaplan တြင္ တက္ေရာက္ရမည္ျဖစ္ ကာ ကမၻာ့အေကာင္းဆံုး စာရင္း၀င္ တကၠသုိလ္ႀကီးမ်ား ျဖစ္သည့္ ၾသစေၾတးလ်၏ Murdoch University ၊ အဂၤလန္၏ Royal Holloway University ၊ Northumbia University ၊ University of Essex ၊ University of Portsmouth ၊ အိုင္ယာလန္ႏိုင္ငံ၏ University College Dublin (UCD) တို႔မွ ေပးအပ္ေသာ ဘြဲ႕ဒီဂရီမ်ားကို ရရွိႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။
 
Kaplan သည္ စင္ကာပူ၏ အေကာင္းဆံုး ပုဂၢလိက ေက်ာင္း ၃ ေက်ာင္းစာရင္းႏွင့္ Asia One People’s Choice Award ဆုကို ၄ ႀကိမ္တိုင္တိုင္ ရရွိထားၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူမ်ား အေနျဖင့္ စီးပြားေရး ဘာသာရပ္မ်ား၊ စာရင္းကိုင္ ဘာသာရပ္မ်ား၊ ေငြေၾကး စီမံခန္႔ခြဲမႈဆိုင္ရာ ဘာသာရပ္မ်ားႏွင့္ ဟိုတယ္ႏွင့္ ခရီးသြားလာေရး ဆိုင္ရာ ဘာသာရပ္မ်ားကို အမ်ားဆံုး သြားေရာက္ ပညာသင္ၾကားလ်က္ ရွိသည္။
 
ABE ဒီပလိုမာႏွင့္ HND Level 5 ဒီပလိုမာ ၿပီးဆံုးထားသူမ်ား အေနျဖင့္လည္း ဘြဲ႕ဒီဂရီမ်ားကို တက္ေရာက္ရန္ တိုက္႐ိုက္ ေလွ်ာက္ထားႏိုင္ၿပီး အသိအမွတ္ျပဳ တကၠသိုလ္မ်ားမွ ဘြဲ႕ဒီဂရီ ရရွိထားသူမ်ားသည္ စီးပြားေရးဆိုင္ရာ မဟာဘြဲ႕ဒီဂရီ အမ်ိဳးမိ်ဳးကို တက္ေရာက္ႏိုင္ပါသည္။
 
ေက်ာင္းေလွ်ာက္ရာတြင္ လိုအပ္ေသာ ပညာေရးဆိုင္ရာ စာရြက္စာ တမ္းမ်ား၊ ေနထိုင္မႈႏွင့္ ကုန္က်စရိတ္မ်ား၊ ေက်ာင္းဖြင့္ခ်ိန္ မ်ားကို အေသးစိတ္သိရွိလိုသူမ်ား အေနျဖင့္ AT & S (Overseas Education Consultancy) ႐ံုးမ်ားျဖစ္ေသာ အေဆာင္(၅)၊ အခန္း(၄)၊ ျမန္မာ အင္ဖိုတက္(ခ္)၊ လိႈင္တကၠသိုလ္ နယ္ေျမ။ ဖုန္း - 09 506 2161, 09 512 4761 နွင့္ အမွတ္(၆၇)၊ ေျမညီထပ္၊ ဘုန္းႀကီးလမ္း(ေအာက္ ဘေလာက္)၊ လမ္းမေတာ္ၿမိဳ႕နယ္။ ဖုန္း - 09 777 223 225, 09 777 223 229 တုိ႔သု႔ိ႔ စံုစမ္းေမးျမန္းႏုိင္ပါသည္။
 
The Ladies News
 

 

Vote: 
No votes yet

Add new comment