ေရႊ႕ေျပာင္း အလုပ္သမား မ်ား၏ အခြင့္အေရးမ်ား ကာကြယ္ေစာင့္ ေရွာက္ျခင္းႏွင့္ ျမွင့္တင္ျခင္းဆိုင္ရာ အာဆီယံ သေဘာတူညီခ်က္တြင္ လက္မွတ္ေရးထိုးေရး ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ အတည္ျပဳ

ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတထံမွ ေပးပို႔ထားေသာ ေရႊ႕ေျပာင္း အလုပ္သမား မ်ား၏ အခြင့္အေရးမ်ား ကာကြယ္ ေစာင့္ေရွာက္ျခင္းႏွင့္ ျမွင့္တင္ျခင္းဆိုင္ရာ အာဆီယံ သေဘာတူညီခ်က္တြင္ ျမန္မာႏို္င္ငံမွ ပါဝင္လက္မွတ္ေရးထိုး ေရး ကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္၍ ႏို၀င္ဘာ ၁၀ ရက္ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ တြင္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကၿပီး ေနာက္ သေဘာတူ အတည္ ျပဳေၾကာင္း ေၾကညာခဲ့သည္။
 
ေရႊ႕ေျပာင္းအလုုပ္သမားမ်ား အေနျဖင့္လည္း အာဆီယံေဒသတြင္း ေရႊ႕ေျပာင္း သြားလာသည့္အခါ အဖဲြ႕၀င္ ႏိုင္ငံမ်ား၏ ဥပေဒမ်ား၊ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားႏွင့္ အညီ အခြင့္အေရးမ်ား၊ ကာကြယ္ေစာင့္ ေရွာက္ မႈမ်ား ရရွိလာႏိုင္မည္ ျဖစ္၍ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္က အတည္ျပဳေပးရန္ အဆိုတင္သြင္းျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း အလုပ္သမား၊ လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အား ၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု ၀န္ႀကီး ဦးသိန္းေဆြက ေျပာၾကားခဲ့သည္။
 
အဆိုပါ သေဘာတူညီခ်က္သည္ အာဆီယံ အဖြဲ႕၀င္ႏိုင္ငံ မ်ားမွ ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္ သမားမ်ား၏ အခြင့္အေရးကို ကာကြယ္ ေစာင့္ေရွာက္ႏိုင္ရန္၊ ျမႇင့္တင္ႏုိင္ရန္ႏွင့္ အာဆီယံ အဖြဲ႕၀င္ႏုိင္ငံ မ်ား၏ ႏုိင္ငံအတြင္းဥပေဒမ်ား၊ စည္းမ်ဥ္း စည္းကမ္းမ်ား၊ မူ၀ါဒမ်ားႏွင့္ အညီ သေဘာတူညီခ်က္ပါ သတ္မွတ္ေဖာ္ျပထားသည့္ ကတိက၀တ္မ်ားကို က်င့္၀တ္ အရ ေလးစားလိုက္နာႏုိင္ရန္ အတြက္ ေရးဆြဲထားသည့္ သေဘာ တူညီခ်က္ျဖစ္သည္။ ယင္းသေဘာတူညီခ်က္တြင္ လက္မွတ္ေရးထိုးႏိုင္ပါက ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္ သမားမ်ား၏ အခြင့္အေရးမ်ား ကာကြယ္ ေစာင့္ေရွာက္ေရးႏွင့္ ျမႇင့္တင္ျခင္းဆိုင္ရာ အာဆီယံသေဘာ တူညီခ်က္ ထြက္ေပၚလာမည္ျဖစ္ၿပီး အာဆီယံအဖြဲ႕၀င္ႏုိင္ငံမ်ား အတြက္ စံသတ္မွတ္ခ်က္ တစ္ခု ထြက္ေပၚလာမည္ ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း ျပည္ေထာင္စု ၀န္ႀကီး ဦးသိန္းေဆြက ေျပာၾကားခဲ့သည္။
 
The Ladies News

 

Vote: 
No votes yet

Add new comment