ေအာက္တိုဘာလအတြင္း ျပည္တြင္း အလုပ္အကိုင္ေနရာ သံုးေသာင္း ေက်ာ္အား ခန္႔ထားႏုိင္ခ့ဲ စက္တင္ဘာလထက္ ထက္၀က္ေက်ာ္မ်ား

၂၀၁၇ ေအာက္တိုဘာလ အတြင္း ျပည္တြင္း အလုပ္အကိုင္ေနရာ သံုးေသာင္းေက်ာ္ ခန္႔ထားႏုိင္ခ့ဲျပီး စက္တင္ဘာလထက္ ထက္၀က္ ေက်ာ္မ်ားေၾကာင္း အလုပ္သမား၊လူ၀င္မႈၾကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႕ အင္အား၀န္ၾကီးဌာန သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္အရ သိရသည္။
 
ႏိုင္ငံဖြံျဖိဳးတိုးတက္ေရးႏွင့္ အလုပ္အကိုင္ႏုိင္သူ တစ္ဦးခ်င္း၀င္ေငြ တိုးပြားေစေရးအတြက္ အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္းမ်ား ပိုမိုရရွိေစေရး အတြက္ ျပည္ပသို႔ တရား၀င္ ေစလႊတ္ျခင္းႏွင့္ ျပည္တြင္း အလုပ္ အကိုင္မ်ား ရွာေဖြေပးျခင္း တို႔အား အလုပ္သမား၊ လူ၀င္မႈၾကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႕႔အင္အား ၀န္ၾကီးဌာနမွ ေဆာင္ရြက္ျခင္းမ်ား ရွိေၾကာင္း ဆိုသည္။
 
ထိုသို႔ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္အတြင္း ျပည္တြင္း အလုပ္အကိုင္ ရရွိေရးကို ဦးစားေပး ေဆာင္ရြက္ခ့ဲျခင္း မ်ားရွိျပီး သင့္ေတာ္ ေကာင္းမြန္ သည့္ အလုပ္အကိုင္မ်ား ရရွိေစေရးႏွင့္ အလုပ္ရွင္မ်ားအတြက္ အလုပ္ သမား လုံေလာက္စြာ ခန္႔အပ္ထားရွိရန္ အလုပ္အကိုင္ႏွင့္ အလုပ္သမား ရွာေဖြေရး႐ုံးမ်ားတြင္ Labour Exchange Management System ျဖင့္ Online မွ ေဆာင္ရြက္ လုပ္ေဆာင္ေပးျခင္းမ်ား ရွိျပီး ေအာက္တိ္ုဘာလ အတြင္း အလုပ္အကိုင္ ရရွိမႈမ်ား စာရင္းထုတ္ျပန္ရာတြင္ ျပည္တြင္း အလုပ္အကိုင္ရရွိမႈ ထက္၀က္ခန္႔ ျမင့္တက္ခ့ဲျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ ခ်က္အရ သိရသည္။
 
၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ အတြင္း ျပည္ပသို႔တရားဝင္ အလုပ္သြား ေရာက္ လုပ္ကိုင္သူ ၁၇၀၀၀ ေက်ာ္ ႏွင့္ ျပည္တြင္း အလုပ္ေနရာ ၁၆၀၀၀ ေက်ာ္အား ခန္႔ထားနိုင္ခဲ့ျခင္းမ်ား ရွိခ့ဲသည္။ ထိုသို႔ရွိခ့ဲရာ ေအာက္တိုဘာ လတြင္ ျပည္ပသို႔ သြားေရာက္ လုပ္ကိုင္သူ ၂၀၀၀ ေက်ာ္ခန္႔ ေလ်ာ့နည္း သြားေသာ္လည္း ျပည္တြင္း အလုပ္ေနရာ ၃၀၀၀၀ ေက်ာ္အား ခန္႔ထားနိုင္ ခဲ့ျခင္း ရွိသည့္အတြက္ ျပည္တြင္း အလုပ္ေနရာခန္႔ထားမႈ ထက္၀က္ေက်ာ္ ျမင့္တက္လာေၾကာင္း သိရသည္။
 
ေအာက္တိုဘာလအတြင္း ျပည္တြင္း အလုပ္အကိုင္ ေနရာရရွ္ိမႈမ်ားတြင္ အစိုးရဌာနမ်ားတြင္ အလုပ္ေနရာ၂၄၉၄ ခန္႔ထားႏုိင္ခ့ဲျပီး ပုဂၢလိက လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ အလုပ္ေနရာ ၂၉၃၁၉ ခန္႔ထားႏုိင္ျပီး စုစုေပါင္း အလုပ္ေနရာ ၃၁၈၁၃ ခန္႔ ထားႏုိင္ခ့ဲေၾကာင္း သိရသည္။
 
ယင္းထဲမွ ျပည္နယ္တုိင္းေဒသၾကီး ျပည္ေထာင္စု နယ္ေျမတို႔တြင္ ရွိသည့္ ေနရာအသီးသီးတြင္ အလုပ္အကိုင္ ရရွိမႈမ်ားတြင္ အစိုးရဌာနမ်ားတြင္ အလုပ္အကိုင္ရရွိမႈႏွင့္ ပတ္သက္ျပီး စက္တင္ဘာလတြင္ မႏၱေလး တုိင္းေဒသၾကီးက ၃၁၄ ေနရာျဖင့္ အမ်ားဆုံးရွိခ့ဲျပီး ေအာက္တိုဘာလတြင္ ျပည္ေထာင္စုနယ္ေျမ၌ ၆၀၇ ေနရာျဖင့္ အစိုးရဌာနမ်ားတြင္ အလုပ္ေနရာ ရရွိမႈ အမ်ားဆုံးျဖစ္ခ့ဲသည္။
 
ပုဂၢလိက က႑တြင္ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသၾကီး အတြင္း ၌ ၂၁၂၁၄ ေနရာ ခန္႔ထားႏုိင္သည့္အတြက္ အလုပ္ေနရာ အမ်ားဆုံးရရွိ္ျပီး စက္တင္ဘာလ တြင္ အလုပ္ေနရာ ၁၀၇၅၁ ခန္႔သာ ရွိသည့္အတြက္ ထက္၀က္ခန္႔ ျမင့္တက္လာျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း စာရင္းမ်ားအရ သိရသည္။
 
ထိုသို႔ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသၾကီးႏွင့္ ျပည္ေထာင္စု နယ္ေျမတြင္ အစိုးရ ဌာနႏွင့္ ပုဂၢလိက က႑တြင္ အလုပ္ေနရာမ်ား အမ်ားဆုံး ရပ္တည္ခ့ဲေသာ္ လည္း ခ်င္းျပည္နယ္တြင္ အစိုးရဌာနမ်ား၌ အလုပ္ေနရာ ရရွိမႈမ်ားတြင္ စက္တင္ဘာလ တြင္ ၄၄ ေနရာရွိရာမွ ေအာက္တိုဘာလတြင္ ၁၂ ရရွိ ေလ်ာ့က်သြားျပီး ပုဂၢလိက က႑တြင္ တစ္ေနရာမွ မရရွိခ့ဲေၾကာင္း ထုတ္ျပန္သည့္ စာရင္းမ်ားအရ သိရသည္။
 
ျပည္တြင္း အလုပ္အကိုင္ ခန္႔ထားမႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ျပီး ၂၀၁၇ ဇန္န၀ါရီလမွ စက္တင္ဘာလအတြင္း အလုပ္အကိုင္ ေနရာခန္႔ထားမႈ ၁၁၀၀၀ မွ ၁၈၀၀၀ ၾကားရွိျပီး ေအာက္တိုဘာလတြင္ ထက္၀က္ေက်ာ္ခန္႔ ျမင့္တက္လာေၾကာင္း အလုပ္သမား ၀န္ၾကီးဌာနမွ လစဥ္ထုတ္ျပန္သည့္ စာရင္းဇယားမ်ားအရ သိရသည္။
 
ျပည္တြင္း အလုပ္အကိုင္ ေနရာရရွိမႈ ထက္၀က္ခန္႔ျမင့္တာလာျပီး ျပည္ပသို႔ တရား၀င္ သြားေရာက္ လုပ္ကိုင္ သူမ်ားသည့္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလမွ ေအာက္တိုဘာလ အတြင္း ၄၁၈၄ ဦး မွ ၁၇၀၀၀ ဦး အတြင္း ပုံမွန္ သြားေရာက္မႈ မ်ားရွိသည္။ ထိုသို႔ ႏုိင္ငံျခားသို႔ သြားေရာက္ရာတြင္ ထိုင္းႏုိင္ငံသို႔ သြားေရာက္သူ အမ်ားဆုံးျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။
 
၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလမွ ေအာက္တ္ိုဘာလ အတြင္း ျပည္ပသို႔ တရားဝင္ အလုပ္သြားေရာက္ လုပ္ကိုင္သူ ၁၂၆၁၈၄ ႏွင့္ ျပည္တြင္းအလုပ္ေနရာ ၁၆၇၅၁၁ ေနရာရရွိခ့ဲေၾကာင္း အလုပ္သမား၊ လူ၀င္မႈၾကီးၾကပ္ေရး ႏွင့္ ျပည္သူ႕အင္အား ၀န္ၾကီးဌာန ထုတ္ျပန္သည့္ စာရင္းမ်ားအရ သိရသည္။
 
စုိင္းဟန္
The Ladies News
 

 

Vote: 
No votes yet

Add new comment