အေမရိကန္ႏိုင္ငံ University of Wisconsin Fox Valley တြင္ ပညာ သင္ယူၾကမည့္ ျမန္မာမ်ားအတြက္ ေဒၚလာ တစ္ေသာင္း ပညာသင္ဆု ေပးအပ္မည္

University of Wisconsin Fox Valley ေကာလိပ္မွ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလ ေက်ာင္းဖြင့္ခ်ိန္အတြက္ ျမန္မာ ေက်ာင္းသား/သူမ်ားအတြက္ အေမရိကန္ ေဒၚလာ တစ္ေသာင္း ပညာသင္ဆုကို ပထမႏွစ္ႏွင့္ ဒုတိယႏွစ္ စာသင္ႏွစ္မ်ား အတြက္ ေပးအပ္မည္ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ အေမရိကတြင္ ေက်ာင္းတက္လိုသူမ်ား အတြက္ လက္မလႊတ္သင့္ေသာ အခြင့္အေရးတစ္ခု ျဖစ္ပါသည္။
 
University of Wisconsin Fox Valley ေကာလိပ္တြင္ ၂ ႏွစ္ တက္ ေရာက္ၿပီး က်န္ေသာ ၂ ႏွစ္ကို အေမရိကန္ႏိုင္ငံ၏ အဆင့္ ၄၄ ေနရာတြင္ ရွိေသာ The University of Wisconsin – Madison တကၠသိုလ္သို႔ တိုက္ ႐ုိက္ ေျပာင္းေရႊ႕ တက္ေရာက္ကာ ဘြဲ႕ဒီဂရီကို ရယူႏုိင္မည္ ျဖစ္ သည္။ ယင္းတကၠသိုလ္ကို ၁၈၄၈ ခုႏွစ္တြင္ တည္ေထာင္ခဲ့ၿပီး အေမရိကန္၏ Public Ivy စာရင္း၀င္ တကၠသိုလ္ႀကီး တစ္ခုလည္း ျဖစ္သည္။ ထို႔ျပင္ ကမၻာ႔ တကၠသိုလ္ႀကီးမ်ား အတြင္း သင္ၾကားေရးအဆင့္ နံပါတ္ ၂၈ ေနရာ ၌ ရရွိထားေသာ ေက်ာင္းႀကီးတစ္ေက်ာင္း ျဖစ္သည္။ ထုိ႔အျပင္္ ကမၻာ႔ ထိပ္ တန္း အျမင့္မားဆံုး Public ပညာေရး အဖြဲ႕အစည္းျဖစ္ၿပီး အေကာင္းဆံုး ေက်ာင္းႀကီး ၁၃ ခုျဖင့္ ဖြဲ႕စည္း ထားသည္။ University of Wisconsin Fox Valley သည္ ယင္း ၁၃ ခုထဲမွ တစ္ခု အပါအ၀င္ ျဖစ္သည္။
 
University of Wisconsin Fox Valley တကၠသိုလ္ ေက်ာင္း၀န္း သည္ UW System ၏ အႀကီးဆံုးေက်ာင္း၀န္း တစ္ခုျဖစ္ၿပီး Wisconsin ျပည္နယ္တြင္ တည္ရွိကာ ႏွစ္ေပါင္း ၈၄ ႏွစ္ခန္႔ သက္တမ္းရွိ အမ်ားပိုင္ အဖြဲ႔အစည္း ေက်ာင္းႀကီး တစ္ေက်ာင္း ျဖစ္ပါသည္။ ယခု The University of Wisconsin – Madison အျပင္ UW system အတြင္းရွိ တကၠသိုလ္ႀကီး မ်ားႏွင့္ အေမရိကန္ရွိ ထိပ္တန္း ၅၀ စာရင္း၀င္ တကၠသိုလ္ႀကီးမ်ားသို႔ University of Wisconsin Fox Valley College မွတစ္ဆင့္ ေျပာင္းေရႊ႕ တက္ေရာက္ႏုိင္ပါသည္။
 
University of Wisconsin Fox Valley ေကာလိပ္ တြင္ မက်ဥ္းမက်ယ္လြန္းေသာ စာသင္ခန္းမ်ားျဖင့္ စနစ္တက် သင္ၾကားေပးၿပီး ဆရာမ်ားမွ ေက်ာင္းသား တစ္ဦးခ်င္းအား ဂ႐ုစိုက္သင္ၾကားေပးႏုိင္ျခင္း၊ မိမိ၏ အားသာခ်က္၊ အားနည္းခ်က္ မ်ားကို ဆရာႏွင့္ ေဆြးေႏြးေပးႏုိင္ျခင္း တို႔ေၾကာင့္ မိမိတို႔ ရည္ရြယ္ရာ တကၠသိုလ္ၾကီးမ်ားဆီသို႔ လြယ္ကူစြာ ေျပာင္းေရႊ႕ တက္ေရာက္ႏိုင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။ အေသးစိတ္ကို kingseducation.com/wisconsin တြင္လည္း ၀င္ေရာက္ ၾကည့္ရႈႏုိင္ပါသည္။
 
တက္ေရာက္ႏုိင္ေသာ ဘာသာရပ္မ်ား အေနျဖင့္ စီးပြားေရး ၊ အင္ဂ်င္နီယာ၊ သူနာျပဳ ၊ ေဆး၀ါးကြ်မ္းက်င္ ၊ စိုက္ပ်ိဳးေရး ႏွင့္ သက္ေမြးသိပံၸပညာ၊ ပညာေရးႏွင့္ လူသားရင္းျမစ္ ေလ့လာမႈဘာသာရပ္ စသည့္ ဘာသာရပ္မ်ားစြာကို တက္ေရာက္ သင္ယူႏိုင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။
 
၂၀၁၈ ဇန္န၀ါရီ ေက်ာင္းဖြင့္ခ်ိန္အတြက္ ပညာသင္ဆု ေလွ်ာက္ထား တက္ေရာက္လိုေသာ ေက်ာင္းသားမ်ား အေနျဖင့္ အေျခခံပညာ အထက္တန္းေအာင္ လက္မွတ္ႏွင့္ အမွတ္စာရင္း၊ IGCSE Result မ်ားျဖင့္ AT&S (ႏိုင္ငံတကာ တကၠသိုလ္ ပညာေရး၀န္ေဆာင္မႈ ကုမၸဏီ)၊ အေဆာင္ (၅) အခန္း (၄), MICT Park, လိႈင္တကၠသိုလ္ နယ္ေျမႏွင့္ AT&S ၏ ၿမိဳ႕တြင္းရံုးခြဲျဖစ္ေသာ အမွတ္ (၆၇)၊ ေျမညီထပ္၊ ဘုန္းၾကီးလမ္း (အလယ္ဘေလာက္)၊ လမ္းမေတာ္၊ ဖုန္းနံပါတ္ ၀၉ ၇၇၇ ၂၂၃ ၂၂၅၊ ၀၉ ၅၀၆ ၂၁၆၁ တုိ႔သို႔ ဆက္သြယ္ ေလွ်ာက္ထားႏုိင္ပါသည္။
 
The Ladies News

 

Vote: 
No votes yet

Add new comment