ကလင္တန္၏ က်န္ရွိေသာအီးေမးလ္မ်ားကို ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ ထုတ္ျပန္ေပးရန္ သမၼတထရန္႔ လိုလား

အေမရိကန္သမၼတ ေဒၚနယ္ထရန္႔သည္ ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာနက ပိုင္ဆိုင္ထားေသာ က်န္ရွိသည္႔ ဟီလာရီကလင္တန္၏ အီးေမလ္းမ်ားကို ထုတ္ျပန္ေပးေရး အရွိန္အဟုန္ျမွင္႔ ေစလိုေၾကာင္း ရွင္းရွင္းလင္းလင္း ေျပာၾကားခဲ႔သည္ဟု သမၼတ၏ အစီအစဥ္ႏွင္႔ နီးစပ္ေသာ သတင္းအရင္း အျမစ္ ၃ ခုက ဆိုသည္။
 
သမၼတေဟာင္း အိုဘားမား၏ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးကာလအတြင္း အေမရိကန္ ယူေရနီယမ္ လုပ္ငန္းတစ္ခုတြင္ လႊမ္းမိုးရန္ ရုရွား၏ ႀကိဳးပမ္းခ်က္ကို စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈတြင္ အဓိကက်ေသာ FBI သတင္းေပးတစ္ဦးကို ႏႈတ္ ဆိတ္ေနခြင္႔ ဖယ္ရွားေပးရန္ အတြက္ တရားေရးဌာနကို သမၼတက ေတာင္းဆိုလိုက္သည္႔ တစ္ခ်ိန္တည္းတြင္ ႏိုင္ငံျခားေရး ဝန္ႀကီးဌာနမွ ေဖာ္ထုတ္ေပးရန္ ေတာင္းဆိုလိုက္ျခင္းလည္း ျဖစ္သည္။
 
သမၼတသည္ အီးေမးလ္မ်ားကို ထုတ္ျပန္ရန္ စိတ္ဝင္စားေနျခင္းႏွင္႔ FBI သတင္းေပးတစ္ဦး အေနျဖင္႔ သက္ေသခံ ထြက္ဆိုေပးရန္ ေျပာဆိုေန မႈမ်ားသည္ ပြင္႔လင္းျမင္သာမႈအေပၚ အေျခခံေၾကာင္း သတင္းအရင္း အျမစ္မ်ားက ေဖာ္ျပၾကၿပီး၊ ကြန္ဂရက္၊ တရားရံုးတို႔ႏွင္႔ ပူးေပါင္းေဆာင္ ရြက္ရန္ လိုအပ္ၿပီး ဥပေဒလိုအပ္ေၾကာင္း သတင္း အရင္းအျမစ္ တစ္ခုက ထပ္ေလာင္းေျပာၾကားထားသည္။ ထုိအေၾကာင္းအရာႏွင္႔ ပတ္သက္၍ ကနဦး အမ်ားျပည္သူထံ ခ်ျပၿပီးေနာက္ သမၼတသည္ ကလင္တန္၏ အီးေမးလ္မ်ားကို ထုတ္ေဖာ္ေရး စိတ္ဝင္စားမႈရွိေၾကာင္း ထုတ္ေဖာ္ေျပာ ၾကားခဲ႔ၿပီး ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး ရက္စ္ေတလာဆန္ႏွင္႔ ေျပာဆိုေဆြးေႏြး မႈတြင္ ထင္ရွားေသာ သတင္းအခ်က္အလက္ လြတ္လပ္ခြင္႔ဆိုင္ရာ အက္ ဥပေဒအမႈ ၁၃၀၀၀ ေက်ာ္ကို ေျဖရွင္းရန္ မၿပီးျပတ္ေသးသည္ကို သိရွိ ထားေၾကာင္း ပါဝင္ခဲ႔သည္ဟု အတည္ျပဳထားသည္။
 
ယင္းအမႈမ်ားထဲတြင္ ကလင္တန္၏ အီးေမးလ္မ်ားသာမက ဆယ္စုႏွစ္တစ္ခုေက်ာ္က ထိပ္တန္းအေၾကာင္း အရာမ်ားလည္း ပါ၀င္ေနသည္။ ထို႔ေနာက္ သမၼတထရန္႔က ဝန္ႀကီး ေတလာဆန္ကို ယင္းမၿပီးျပတ္ေသးသည္႔ ကိစၥရပ္မ်ားကို ရွင္းလင္းေရး လုပ္ေဆာင္ခိုင္ခဲ႔သည္ဟု ဆိုသည္။ ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ ဝန္ထမ္းတစ္ဦး၏ မွတ္ခ်က္စကားတြင္ ဝန္ႀကီးေတလာဆန္က ဌာနအေနျဖင္႔ ယင္းရွည္လ်ားေသာ ေတာင္းဆိုခ်က္မ်ားကို ေျဖရွင္းရန္ လုပ္သားအင္အားႏွင္႔ အရင္းအျမစ္ ပိုမိုလိုပ္ေၾကာင္း ျပန္လည္ေျပာၾကားခဲ႔သည္ဟု သိရသည္။
 
ယင္းအေၾကာင္းအရာ အမ်ားျပည္သူထံ ကနဦးခ်ျပခဲ႔ၿပီးေနာက္ CNN က ရရွိေသာ ေၾကညာခ်က္ တစ္ခုတြင္ အိမ္ျဖဴေတာ္ သတင္းမီဒီယာ လက္ေထာက္ ရတ္ခ်္ ရွာဟ္က "သမၼတက အမ်ားျပည္သူထံ ပြင္႔လင္းျမင္သာမႈ ရွိေစေရးႏွင္႔ ဖက္ဒရယ္ ေအဂ်င္စီ အားလံုးအေနျဖင္႔ ဥပေဒ၏ ေအာက္တြင္ တာဝန္ဝတၱရားမ်ားကို လုပ္ေဆာင္ ေစခ်င္ပါတယ္" ဟု ေျပာၾကားခဲ႔သည္။
 
သမၼတထရန္႔သည္ အစိုးရေအဂ်င္စီမ်ား အေနျဖင္႔ သတင္းအခ်က္အလက္ ေတာင္းဆိုမႈမ်ားကို အမ်ားျပည္သူထံ အထူးသျဖင္႔ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားအတြက္ ေတာင္းခံထားေသာ တရားရံုမ်ားႏွင္႔ လႊတ္ေတာ္မ်ားကို ေပးအပ္ခ်ျပသင္႔သည္ဟု ယံုၾကည္ထားၿပီး တုန္႔ျပန္ေျဖရွင္းမႈ ေႏွးေကြးသည့္အတြက္ စိတ္ပ်က္မိေၾကာင္း ထုတ္ေဖာ္ ေျပာၾကားထားသည္။
 
Ref:CNN
ဘာသာျပန္ဆိုသူ - မစ္ကီ
The Ladies News

 

Vote: 
No votes yet

Add new comment