ၾသစေၾတးလ်ႏုိင္ငံရွိ ေဆးတကၠသိုလ္္မ်ားသုိ႔ တုိက္႐ိုက္ ေက်ာင္း၀င္ခြင့္ ရမည့္ ဇီ၀ေဆးသိပၸံႏွင့္ ေဆး၀ါးသိပၸံဆိုင္ရာ ဘာသာရပ္မ်ား စင္ကာပူ PSB Academy တြင္ တက္ေရာက္ရယူႏုိင္

ကမၻာ့ထိပ္တန္း တကၠသိုလ္ ၂ ရာခုိင္ႏႈန္းတြင္ ပါ၀င္ၿပီး ႏွစ္ေပါင္း ၅၀ ေက်ာ္ သက္တမ္းရွိ ၾသစေၾတးလ် ႏုိင္ငံ၏ အထင္ကရ သုေတသန တကၠသိုလ္ႀကီး တစ္ခုျဖစ္သည့္ La Trobe University မွ ေပးအပ္ေသာ Biomedical Science၊ Molecular Biology ႏွင့္ Pharmaceutical Science တို႔ကို စင္ကာပူႏုိင္ငံ၏ ထိပ္တန္း စာရင္း၀င္ ပုဂၢလိက ေက်ာင္း ၾကီးတစ္ ေက်ာင္းျဖစ္ေသာ PSB Academy တြင္ တက္ေရာက္ႏုိင္ၿပီ ျဖစ္သည္။
 
ျမန္မာျပည္မွ Health သို႔မဟုတ္ Life Science ဘာသာရပ္မ်ားျဖင့္ HND ၿပီးထားသူမ်ားသည္ ၂ ႏွစ္အတြင္း ဘြဲ႕ဒီဂရီ ရရွိႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။ အေျခခံပညာ အထက္တန္းေအာင္ ေက်ာင္းသားမ်ားႏွင့္ IGCSE O Level ေက်ာင္းသားမ်ား အေနျဖင့္ Foundation Diploma in Life Science ကို ၆ လ တက္ၿပီး ဘြဲ႕ဒီဂရီတန္းသို႔ ဆက္လက္ တက္ေရာက္ ႏုိင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။ La Trobe University မွ ေပးအပ္ေသာ ေဆးသိပၸံဆိုင္ရာ ဘြဲ႕ဒီဂရီ ရရွိၿပီးပါကလည္း ၾသစေၾတးလ် ႏုိင္ငံရွိ ေဆးတကၠသိုလ္မ်ားသုိ႔ ေလွ်ာက္ထား တက္ေရာက္ႏုိင္မည္ ျဖစ္သည္။
 
ဇီ၀ေဆးသိပၸံ ပညာရပ္သည္ ကိုယ္ခႏၶာ အစိတ္အပိုင္း အစားထိုး ကုသ ျခင္း၊ မ်ိဳးရိုးဗီဇ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲျခင္း၊ ကင္ဆာေရာဂါ၊ မ်ိဳး႐ိုးလိုက္တတ္ ေသာ ေရာဂါမ်ားႏွင့္ ကူးစက္ေရာဂါ အမ်ိဳးမ်ိဳးတို႔ကို တိုက္ဖ်က္ကုသျခင္း၊ နည္းဗ်ဴပာာမ်ား အတြက္ ေက်ာေထာက္ ေနာက္ခံျပဳ ေပးေသာ ပညာရပ္လည္း ျဖစ္သည္။
 
La Trobe University မွ ေပးအပ္မည့္ ဇီ၀ေဆးသိပၸံ ဘာသာရပ္သည္ ကိုယ္ခႏၶာတစ္ခုလံုး၏ က်န္းမာေရးႏွင့္ ေရာဂါမ်ား၏ လုပ္ေဆာင္မႈ ပံုစံမ်ားကို ေလ့လာသင္ယူၿပီး ဇီ၀ေဗဒဆိုင္ရာ အေသးငယ္ဆံုးေသာ အစိတ္အပိုင္းထိ ေလ့လာျခင္း၊ ေရာဂါ ျဖစ္ေစႏိုင္သည့္ ဗိုင္းရပ္စ္ပိုးမ်ား၊ ဇီ၀ျဖစ္စဥ္မ်ားကို စူးစမ္းေလ့လာၿပီး မ်ိဳးရိုးဗီဇ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲ ျခင္း၊ ေရာဂါကုသရာတြင္ အေထာက္အကူ ျဖစ္ေစမည့္ သိပၸံနည္းပညာရပ္မ်ား အေၾကာင္းကို သင္ၾကားပို႔ခ်ေပးမည့္ ဘာသာရပ္ ျဖစ္ပါသည္။
 
ထို႔ျပင္ La Trobe University ၌ ေဆး၀ါးသိပၸံပညာရပ္မ်ားကို တက္ေရာက္ႏုိင္ၿပီး ကင္ဆာ ကုထံုးမ်ားအတြက္ အေကာင္းဆံုး ေဆး၀ါးမ်ားကို သုေတသနျပဳလုပ္ျခင္း၊ အႏၱရာယ္ ျဖစ္ေစႏို္င္ေသာ ရာသီဥတု ေဖာက္ျပန္မႈမ်ားႏွင့္ တိရစၦာန္မ်ားမွ ကူးစက္ေရာဂါမ်ားအား အထိေရာက္ဆံုး ကာကြယ္ျခင္း စသည္တုိ႔ကို အေျခရွာႏိုင္မည့္ အရည္အခ်င္းမ်ား၊ ကုထံုးမ်ား၊ ေဆး၀ါးမ်ား ေဖာ္ထုတ္ရရွိႏိုင္ရန္ သင္ၾကားပိ႔ုခ်ေပးမည္ ျဖစ္သည္။
 
La Trobe University မွ ေပးအပ္ေသာ ဘြဲ႕ဒီဂရီမ်ား တက္ေရာက္လိုသည့္ HND ေက်ာင္းသားမ်ားႏွင့္ အေျခခံပညာ အထက္တန္း ေအာင္ျမင္ၿပီးသူ / IGCSE ၿပီးဆံုးထားသူမ်ားသည္ ၂၀၁၈ မတ္လ ေက်ာင္းဖြင့္ခ်ိန္အတြက္ ေက်ာင္း၀င္ခြင့္မ်ား စတင္ ေလွ်ာက္ထားႏိုင္ၿပီ ျဖစ္သည္။
 
ေက်ာင္း၀င္ခြင့္ဆိုင္ရာ အေသးစိတ္ သိရွိလိုၿပီး ေက်ာင္းေလွ်ာက္ထား လိုသူမ်ားအေနျဖင့္ AT & S (Overseas Education Services) ၏ ႐ံုးမ်ားျဖစ္ေသာ အေဆာင္ (၅)၊ အခန္း (၄)၊ ျမန္မာအင္ဖိုတက္ခ္၊ လိႈင္တကၠသုိလ္ နယ္ေျမ၊ ဖုန္း (၀၁ ၅၂ ၁၁ ၂၅၊ ၀၉ ၇၉၉ ၅၉၅ ၉၄၉) ႏွင့္ အမွတ္ (၆၇)၊ ေျမညီထပ္ (ယာ)၊ ဘုန္းၾကီးလမ္း (အလယ္ဘေလာက္)၊ လမ္းမေတာ္ၿမိဳ႕နယ္၊ ဖုန္း (၀၉ ၅၀၆ ၂၁၇၁၊ ၀၉ ၇၇၇ ၂၂၃ ၂၂၅) တုိ႔သို႔ ဆက္သြယ္ ေမးျမန္းႏုိင္ပါသည္။
 
The Ladies News
 

 

Vote: 
No votes yet

Add new comment