ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ အာဟာရ ခ်ိဳ႕တ့ဲမႈေၾကာင့္ ငါးႏွစ္ေအာက္ ကေလးငယ္ ၅၇ ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔တြင္ ေသြးအားနည္းေရာဂါ ျဖစ္ပြားမႈေတြ႔ရွိရဟုဆို

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ အာဟာရ ခ်ိဳ႕တ့ဲမႈေၾကာင့္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ က်န္းမာေရး ဆိုင္ရာ စစ္တမ္းအရ ငါးႏွစ္ေအာက္ ကေလးငယ္ ၅၇ ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔တြင္ ေသြးအား နည္းေရာဂါျဖစ္ပြားမႈ ေတြ႔ရွိရေၾကာင္း အမ်ိဳးသား အာဟာရ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးႏွင့္ သုေတသနဌာနခြဲ ညြန္ၾကားေရးမွဴး ေဒါက္တာ ေမခင္သန္း က ေျပာသည္။
 
အဆိုပါကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္ျပီး ၾသဂုတ္ ၁၉ ရက္ ရန္ကုန္ျမိဳ႕ ျပည္သူ႕ ရင္ျပင္ရွိ Yangon Gallery တြင္ “ဘ၀ေရွ႕ေဆာင္ ရက္ ၁၀၀၀ အနာဂတ္ အတြက္ အလင္းေရာင္” ေခါင္းေဆာင္ျဖင့္က်င္းပသည့္ အာဟာရ ျမွင့္တင္ေရး ေဟာေျပာပြဲအျပီး သတင္းမီဒီယာမ်ား ေမးျမန္းရာတြင္ ျပန္လည္ေျဖၾကားျခင္းျဖစ္သည္။
 
ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ အာဟာရခ်ိဳ႕တ့ဲမႈေၾကာင့္ လတ္တေလာ အာဟာရခ်ိဳ႕ တ့ဲမႈေၾကာင့္ ပိန္လွီျခင္းမ်ိဳး ကေလးအေယာက္ တစ္ရာတြင္ ၇ ဦးသာ ေတြ႔ရသည့္အတြက္ အနည္းငယ္ ရွိေသာ္လည္း ကာလၾကာရွည္ အာဟာရခ်ိဳ႕တ့ဲမႈေၾကာင့္ ပုညွက္ျခင္းႏွင့္ ေသြးအားနည္းေရာဂါ ျဖစ္ပြားသည့္ ၅ ႏွစ္ေအာက္ကေလး အမ်ားဆုံးေတြ႔ရွိေၾကာင္း ဆိုသည္။
 
ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ စားေသာက္ရာတြင္ အာဟာရ လုံေလာက္မႈမရွိသျဖင့္ ေရရွည္တြင္ ပုညွက္ျခင္း ျဖစ္ပြားျပီး ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ က်န္းမာေရးဆိုင္ရာ ကိန္းဂဏန္းမ်ားအရ ၅ ႏွစ္ေအာက္ ကေလးဆယ္ေယာက္တြင္ ကေလးသုံးေယာက္ ပုညွက္ သည္ကို ေတြ႔ရွိရေၾကာင္း ဆိုသည္။
 
ေဒါက္တာ ေမခင္သန္းက “ျမန္မာျပည္မွာ ဘာျပ၁သနာ ျဖစ္သလဲဆိုရင္ ျမန္မာေတြပုတယ္။ ဘာလိုပု သလဲဆိုရင္ မစားလို႔ မဟုတ္ဘူး။ စား တာေပါ့။ ဒါေပမယ့္ စားတာသည္ ခႏၵာကိုယ္အတြက္ လိုအပ္တဲ့၊ အသက္ အရြယ္အလိုက္ လိုအပ္တ့ဲ အာဟာရ မျပည့္မီဘူး။ အ့ဲေတာ့ ဗမာေတြ အသားမစားဘူးလား ငါးမစားဘူးလားဆို စားတယ္။ စားတာ မလုံေလာက္ဘူး။ ဗမာေတြ ဘာမ်ားမ်ားစား သလဲဆိုရင္ ထမင္းမ်ားမ်ား စားေနတာက ထမင္းမ်ားမ်ား စားေနတာ ဆီေတြ မ်ားမ်ား စားေနတာ သို႔ေသာ္ ဟင္းသီးဟင္းရြက္ အသားငါးစားတာ မလုံေလာက္ဘူး။ အ့ဲ ဒီေတာ့ ကာလၾကာသြားေတာ့ ဗမာေတြ အရပ္ပုတာေတြ ျဖစ္ကုန္ တယ္”ဟု ေျပာသည္။
 
ထိုသို႔ ပုညွက္ျခင္းအျပင္ အာဟာရခ်ိဳ႕တ့ဲ မႈေၾကာင့္ ၅ႏွစ္ေအာက္ ကေလး ငယ္မ်ားတြင္ ေသြးအားနည္းေရာဂါ ေတြ႔ရွိရေၾကာင္း ဆိုသည္။ ေသြးအား နည္း ေရာဂါျဖစ္ပြားမႈသည္ ၂၀၀၃ခုႏွစ္တြင္ ကေလးငယ္ႏွင့္ ကိုယ္၀န္ ေဆာင္ အမ်ိဳးသမီးတြင္ ၇၅ ရာခိုင္ႏႈန္းေတြ႔ရေသာ္လည္း ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ က်န္းမာေရးဆုိင္ရာ စစ္တမ္းအရ ၅ ႏွစ္ေအာက္ ကေလးငယ္ ၅၇ ရာခိုင္ႏႈန္းတြင္သာ ေတြ႔ရေၾကာင္း ဆိုသည္။
 
ေဒါက္တာ ေမခင္သန္းက “၂၀၁၆ခုႏွစ္ Demographic and Health Survey အရ ၾကည္လိုက္ေတာ့ ငါးႏွစ္ေအာက္ ကေလးေတြမွာ ေသြးအား နည္းေရာဂါသည္ အစတုန္းက ၇၅ ရာခိုင္ႏႈန္းကေန အခု ၅၇ ရာခိုင္ႏႈန္း ျဖစ္သြားတယ္။ က်သြားတယ္။ သို႔ေသာ္ ငါးႏွစ္ေအာက္ ကေလးေတြကို ျပန္ျပီး အုပ္စု ခြဲၾကည့္တ့ဲအခါ ၂ ႏွစ္ေအာက္ကေလးေတြမွာ ေသြးအား နည္းေရာဂါ အျဖစ္မ်ားတယ္။ ၇၁ ရာခိုင္ႏႈန္းေလာက္ ရွိေနေသးတယ္။ ဆိုလိုျခင္းသည္ ငါးႏွစ္ေအာက္ ကေလးက်သြားေသာ္လည္း ၂ ႏွစ္ေအာက္ ကေလးသည္ သိပ္မသိသာဘူး။ ၂ ႏွစ္ေအာက္က ေလးသည္ ေသြးအား နည္းေရာဂါ ဂရုစိုက္ဖို႔လိုေသးတယ္” ဟု ေျပာသည္။
 
အလားတူ ကာလၾကာရွည္ အာဟာရခ်ိဳ႕တ့ဲမႈ ကေလးငယ္မ်ားတြင္ ေသြးအားနည္းေရာဂါ ေတြ႔ရွိသည့္ နည္းတူ ကိုယ္၀န္ေဆာင္ အမ်ိဳးသမီးႏွင့္ သာမန္ အမ်ိဳးသမီး ၄၇ ရာခိုင္ႏႈန္းတြင္ ေသြးအားနည္း ေရာဂါ ျဖစ္ပြားသည္ကို ေတြ႔ရွိေၾကာင္း ဆက္လက္ေျပာသည္။
 
ပုညွက္ျခင္းႏွင့္ ေသြးအားနည္းေရာဂါ ျဖစ္ပြားသည့္ အေျခအေနကို ၾကည့္ျခင္းအား ျဖင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အဓိက ျပသ၁နာသည္ အာဟာရ ျပသ၁နာ ျဖစ္ေၾကာင္း ဆိုသည္။ အစိုးရ အေနျဖင့္ ကေလးသူငယ္မ်ား အေနျဖင့္ ပုညွက္ျခင္းကင္းျပီး အာဟာရျပည့္မီေရးအတြက္ သေႏၶသား ဘ၀မွ အသက္ ၂ ႏွစ္မျပည့္မီ ရက္ေပါင္း ၁၀၀၀ ကာလအတြင္း အာဟာရ ေစာင့္ေရွာက္ျခင္းသည္ အေရးၾကီးဆုံး ျဖစ္သည့္အတြက္ စီမံကိန္းမ်ား ခ်မွတ္က ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း ဆိုသည္။
 
လူထုအတြင္းမွာ အာဟာရ အသိပညာေတြ ပိုျပီးသိရွိရန္လိုအပ္ျပီး ရပ္ရြာ၏ ဖြံျဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ အာဟာရကို အေလးထား ေဆာင္ ရြက္ရန္ လိုအပ္ေၾကာင္းဆိုသည္။ သို႔မွသာ လူထုအေနျဖင့္ ပိုမို သိရွိျပီး အာဟာရျပည့္မီေရး လုပ္ငန္းမ်ား တြင္တြင္က်ယ္က်ယ္ လုပ္ေဆာင္ လာႏုိင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ထပ္ေလာင္းေျပာသည္။
 
စုိင္းဟန္
The Ladies News
 

 

Vote: 
No votes yet

Add new comment