ႏုိင္ငံေတာ္အတုိင္ပင္ခံပုဂိၢဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ျပင္သစ္ ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး Mr.Jean-Marc Ayrault တို႔ ဖြံ႕ၿဖဳိးတုိးတက္ေရး ပူးေပါင္းေဆာင္ ရြက္ရန္ ေဆြးေႏြး

ႏုိင္ငံေတာ္အတုိင္ပင္ခံပုဂိၢဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ျပင္သစ္ ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး Mr.Jean-Marc Ayrault တို႔ ဇြန္ ၁၇ ရက္က သမၼတအိမ္ေတာာ္၌ ေတြ႔ဆံုခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ ထုိသုိ႔ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးရာတြင္ လူ႔အခြင့္အေရး ကာကြယ္ျမွင့္တင္ေရးကိစၥ၊ ျပင္သစ္နိုင္ငံမွ ပံ့ပိုးေပးေနသည့္ လူသားအရင္းအျမစ္နွင့္ အရည္အေသြး ျမွင့္တင္ေရးဆိုင္ရာ သင္တန္းမ်ား ကိစၥ၊ ျမန္မာနုိင္ငံရွိ ျမိဳ႕ေတာ္မ်ား အတြက္ ျမိဳ႕ျပစီမံကိန္းမ်ားဆိုင္ရာ ကိစၥ၊ ဖြံ႔ျဖိဳးေရး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး ဆိုင္ရာကိစၥ စသည္တို႔ကို ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကေၾကာင္း သိရသည္။ ျပင္သစ္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးေအဂ်င္စီက ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားျဖစ္သည့္ ၿမိဳ႕ျပဖြံ႔ၿဖိဳးစီမံ ကိန္းကိစၥရပ္မ်ား၊ က်န္းမာေရး အခန္းက႑မ်ားတြင္ ပါဝင္ကူညီေနျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ ထို႔အျပင္ ျပင္သစ္ႏိုင္ငံျခားေရး ဝန္ႀကီးက ျမန္မာ့ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ေဆြးေႏြးမႈမ်ားရွိခဲ့ၿပီး ျပင္သစ္ႏိုင္ငံထံ အကူအညီေတာင္းပါက ကူညီေဆာင္ရြက္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း Mr.Jean-Marc Ayrault ေျပာၾကားခဲ့သည္။ The Ladies News 

 

Vote: 
No votes yet

Add new comment