တ႐ုတ္ႏုင့္ ျမန္မာ ပထမဆံုး ေရေအာက္ အင္တာနက္ဆက္ေၾကာင္း တည္ေဆာက္ရန္ China United Tele Corp. ကန္ထ႐ုိက္ ရရွိ

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ လက္ရွိအသံုးျပဳေနသည့္ အင္တာနက္ဆက္ေၾကာင္းမ်ားမွာ ထုိင္းႏုိင္ငံသုိ႔ ဆက္သြယ္ထားသည့္ ကုန္းတြင္းပုိင္းဆက္ေၾကာင္းႏွင့္ Sea-me-We-3 ေရေအာက္ဆက္ေၾကာင္းတုိျဖစ္သည္။ ၁၉၉၀ တြင္ ခ်ိတ္ဆက္ခဲ့သည့္ Sea-Me We-3 မွာ ႏုိင္ငံ၏ တစ္ခုတည္းေသာ ေရေအာက္ ဆက္ေၾကာင္းျဖစ္ၿပီး ယင္း၏ ၀န္ေဆာင္ႏုိင္ စြမ္းမွာ နည္းပညာတုိးတက္မႈေၾကာင့္ ျမင့္မားလာသည့္ လုိအပ္ခ်က္ကုိ လုိက္မမီႏုိင္ဘဲ ရွိေနသည္။

ထုိင္းႏုိင္ငံႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ထားသည့္ ကုန္းတြင္းပုိင္း ဆက္ေၾကာင္းမွာ လည္း ေျမမ်က္ႏွာသြင္ျပင္ ၾကမ္းတမ္းခက္ခဲမႈ၊ ရာသီဥတု အေျပာင္းအလဲ မ်ားမႈတုိ႔ေၾကာင့္ သံုးစြဲရာတြင္ တည္ၿငိမ္သည့္ စြမ္းေဆာင္ရည္မရွိဘဲ အနာဂတ္ ကုန္းတြင္းပုိင္း ဆက္ေၾကာင္း စီမံကိန္းမ်ား၏ ထိေရာက္မႈ အေပၚ ေမးခြန္းထုတ္စရာျဖစ္ေစခဲ့သည္။

China United Tele Corp သည္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံကုိ ဆက္သြယ္ မည့္ ပထမဆံုး ေရေအာက္ဆက္ေၾကာင္းကုိ တည္ေဆာက္ရန္ ကန္ထ႐ုိက္ ရရွိခဲ့ေၾကာင္း ကုမၸဏီ လက္ေထာက္အေထြေထြမန္ေနဂ်ာ ဂ်င္ဇန္စင္ က ေျပာၾကားသည္။ ဆက္ေၾကာင္းတည္ေဆာက္ေရးကုိ CUTC ၏ လုပ္ငန္းခြဲတစ္ခုျဖစ္ေသာ China Unicom က ဦးေဆာင္ကာ ျမန္မာႏုိင္ငံမွ ဆက္သြယ္ေရးေအာ္ပေရတာမ်ားႏွင့္ တြဲဖက္လုပ္ကုိင္မည္ျဖစ္သည္။

လက္ရွိ ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ ဆက္သြယ္ေရးေအာ္ပေရတာမ်ားအနက္ China Unicom ႏွင့္ တြဲဖက္လုပ္ကုိင္ဖူးၿပီး ေရေအာက္ဆက္ေၾကာင္း တည္ေဆာက္ မႈ အေတြ႕အႀကဳံရွိသူ ႏုိင္ငံပုိင္ ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရး MPT မွ China Unicom ႏွင့္ ဖက္စပ္လုပ္ကုိင္မည့္ ျပည္တြင္း ဆက္သြယ္ေရး လုပ္ငန္းျဖစ္လာဖြယ္ ရွိသည္။

တ႐ုတ္ႏွင့္ ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရးသည္ ကုန္းတြင္းပုိင္း ဆက္ေၾကာင္း တစ္ခု ကုိ ေဒၚလာသန္း ၅၀ အကုန္အက်ခံ တည္ေဆာက္ေနခ်ိန္တြင္ ေရေအာက္ ဆက္ေၾကာင္းသစ္တစ္ခု ထပ္မံတည္ေဆာက္ရန္ ေၾကညာခဲ့ျခင္း မွာ ျမန္မာႏုိင္ငံအပါအ၀င္ အေရွ႕ေတာင္အာရွ ႏုိင္ငံမ်ားႏွင့္ ေဒတာ စီးဆင္းမႈျမွင့္တင္ရန္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံ၏ ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားအနက္ တစ္ခု ျဖစ္သည္။

တ႐ုတ္ဆုိင္ဘာစီမံခန္႔ခြဲေရး၀န္ႀကီး လုေ၀က အင္တာနက္ဆက္သြယ္မႈ အေျခခံအေဆာက္အအံုမ်ားအတြက္ တ႐ုတ္က အထူးရန္ပံုေငြ ေဒၚလာ ၃.၃ ဘီလီယံ အသံုးျပဳရန္ စီစဥ္သည္ဟု ေျပာၾကား သည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ တစ္ႏုိင္ငံလံုး အသံုးျပဳႏုိင္သည့္ ေဒတာစီးဆင္းႏုိင္မႈမွာ ၂၀၁၂ တြင္ 14 Gbs ရွိသည္။ ေဒတာဘန္၀စ္ လုိအပ္ခ်က္ ျမင့္တက္ခ်ိန္ တြင္ 1Mbps အျမန္ႏႈန္းအတြက္ တစ္ႏွစ္အသုံးျပဳခမွာ ႏုိင္ငံသားတစ္ဦးခ်င္း GDP ၏ ၁၃၀ % ရွိေနၿပီး အင္တာနက္ျမန္ႏႈန္းမွာလည္း အာစီယံႏုိင္ငံမ်ားတြင္ အေႏွးဆံုးျဖစ္လ်က္ရွိသည္။

KHTun

The Ladies News Journal

 

Vote: 
No votes yet

Add new comment