ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခုိင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီဥကၠ႒ အျဖစ္မွ သူရဦးေရႊမန္းအားထုတ္ပယ္ၿပီး ဦးေဌးဦးထံသုိ႔ လႊဲေျပာင္းခန္႔အပ္

ျပည္ေထာင္စုႀကံ႕ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ၏“ထိပ္ပိုင္းေခါင္းေဆာင္အေျပာင္းအလဲႏွင့္ပတ္သက္၍ သတင္းထုတ္ျပန္ေၾကညာ အမွတ္စဥ္ ၁/၂၀၁၅ ကို ထုတ္ ျပန္လိုက္ေၾကာင္း၊ ယခုအခ်ိန္တြင္ ပါတီလုပ္ငန္းမ်ားကို ပိုမို၍ ဖိဖိစီးစီးေဆာင္႐ြက္ရန္လိုအပ္လာျခင္းေၾကာင့္ ပါတီဥကၠဌ  ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတဦးသိန္းစိန္က ဒုတိယဥကၠ႒/ဥကၠ႒ ပူးတြဲတာ၀န္အား သူရဦးေ႐ႊမန္းအစား ဒုတိယဥကၠ႒ ဦးေဌးဦးထံသို႔ ၾသဂုတ္ ၁၂ ရက္က လႊဲေျပာင္းေပးအပ္ခဲ့သည္ဟု ထုတ္ျပန္လိုက္သည္။

ျပည္ေထာင္စုႀကံ႕ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳး ေရးပါတီဥက္ၠ႒ျဖစ္ေသာ ဦးသိန္းစိန္သည္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတတာ၀န္ ထမ္းေဆာင္ရသည့္အတြက္ ပါတီဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံစည္းမ်ဥ္း အပိုဒ္(၉၉/ခ)အရ ပါတီတာ၀န္မ်ားကို ဒုတိယဥကၠ႒ သူရဦးေရႊမန္းအား  ဥကၠ႒တာ၀န္ ပူးတြဲထမ္းေဆာင္ရန္ တာ၀န္ေပးအပ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး၊ ဒုတိယဥက္ၠ႒/ဥကၠ႒ ပူးတြဲတာ၀န္ သူရဦးေရႊမန္းသည္ ႏိုင္ငံေတာ္အတြက္ ႀကီးေလးေသာတာ၀န္မ်ားျဖစ္သည့္  ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္နာယကႏွင့္ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒အျဖစ္ အခ်ိန္ျပည့္ထမ္းေဆာင္ေနရသူ ျဖစ္သည္ဟုလည္း ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

အဆိုပါထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ဒုတိယဥကၠ႒/ဥကၠ႒ ပူးတြဲတာ၀န္ ဦးေဌးဦးႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုႀကံ႕ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ ဗဟိုအတိုင္ပင္ခံမ်ား၊ ဒုတိယဥက္ၠ႒၊ ဗဟိုအႀကံေပးမ်ား ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ ေကာ္မတီ၀င္မ်ားျဖင့္ ေဆြးေႏြးညႇိႏႈိင္းခ်က္အရ ပါတီစည္းလုံးညီၫြတ္ေရးႏွင့္ ပါတီကို လူႀကီး/လတ္/ငယ္တို႔ျဖင့္ ျပင္ဆင္ဖြဲ႕စည္းရန္လိုအပ္ေၾကာင္း သုံးသပ္ခဲ့ၿပီး၊ ပါတီဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံစည္းမ်ဥ္းအပိုဒ္ ၁၁၄-ခ အရလည္းေကာင္း၊ အပိုဒ္ ၆၈-က ႏွင့္ အပိုဒ္ ၉၀-ဆ တို႔တြင္ ျပင္ဆင္ျဖည့္စြက္ခ်က္ႏွင့္အညီ ထူးျခားေသာအေျခအေနမ်ား ေပၚေပါက္ပါက ႏိုင္ငံအက်ိဳး၊ ျပည္သူ႕အက်ိဳး၊ ပါတီအက်ိဳးအတြက္ ပါတီဗဟို အလုပ္အမႈေဆာင္ေကာ္မတီ၏ သေဘာတူညီခ်က္ျဖင့္ ဗဟိုအလုပ္အမႈ ေဆာင္ေကာ္မတီအသစ္ကို ျပန္လည္ဖြဲ႕စည္း၍ တာ၀န္ေပးအပ္ႏိုင္သည့္ လုပ္ပိုင္ခြင့္အရလည္းေကာင္း ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ေကာ္မတီကို ျပန္လည္ျပင္ဆင္ဖြဲ႕စည္းခဲ့သည္ဟုလည္း ေဖာ္ျပပါရွိသည္။

ျပန္လည္ဖြဲ႕စည္းခဲ့သည့္ ပါတီ၏ ဗဟိုအတိုင္ပင္ခံအဖြဲ႕တြင္ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးတင္ထြတ္၊ ဦးစိုးသာႏွင့္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္  ဥကၠ႒ဦးခင္ေအာင္ျမင့္တို႔ ပါ၀င္ၿပီး ဒုတိယဥက္ၠအျဖစ္ သူရဦးေအးျမင့္ကို လ်ာထားၿပီး ဗဟိုအႀကံေပးအျဖစ္ ဦးေသာင္း၊ ဦးလြန္းသီ၊ ဦးသိန္းေဇာ္၊ ဦးသိန္းေဆြ၊ ေဒါက္တာေက်ာ္ျမင့္တို႔ကို လ်ာထားေၾကာင္း၊ ထို႔အျပင္ဦးတင္ ႏိုင္သိန္းကို အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴးအျဖစ္ လ်ာထားသည္ဟုသိရၿပီး ဗဟိုအတြင္းအေရးမွဴးအျဖစ္ ဦးပိုက္ေထြး၊ ေဒါက္တာေမာင္ေမာင္ေဌး၊ ဦးသန္းထြန္း၊ ေဒါက္တာေက်ာ္ေက်ာ္ေဌး၊ ေဒၚ၀င္းေမာ္ထြန္းတို႔ျဖစ္သည္ ဟု ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီမွ သတင္းရရွိသည္။

ေဇာ္မင္းထြန္း

Vote: 
No votes yet

Add new comment