ရန္ကုန္တိုင္းအတြင္း စုေပါင္းပိုင္ အေဆာက္အအံု မ်ားကို ေဆာင္ရြက္မည့္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအား လုပ္ငန္းလိုင္စင္မ်ား ခြင့္ျပဳထုတ္ေပး မည္

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး စုေပါင္းပိုင္ အေဆာက္အအံုဆိုင္ရာ စီမံခန္႔ခြဲေရးေကာ္မတီက တိုင္းေဒသႀကီး အတြင္းတြင္ စုေပါင္းပိုင္ အေဆာက္အအံု မ်ား ေဆာင္ရြက္မည့္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားကို လုပ္ငန္းလိုင္စင္မ်ား ခြင့္ျပဳထုတ္ေပး ေတာ့မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးဟန္ေဇာ္ က ဧၿပီ ၆ ရက္တြင္ေျပာသည္။
 
ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း စုေပါင္းပိုင္အေဆာက္အအံုဆိုင္ရာ တည္ေထာင္သူ လုပ္ငန္းလိုင္စင္ေပးအပ္ပြဲ အခမ္းအနားသို႕ တက္ေရာက္အမွာစကားေျပာၾကားစဥ္ ယင္းသို႕ ထည့္သြင္းေျပာ ဆိုခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး၊ ဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒ ျပဌာန္းခ်က္မ်ားကို ဦးေဆာင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ေနမႈ၊ တက္တက္ၾကြၾကြႏွင့္ ေရွ႕ဆံုးက ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး စုေပါင္းပိုင္ အေဆာက္အအံုဆိုင္ရာ စီမံခန္႔ခဲြေရး ေကာ္မတီ၏ အားထုတ္မႈမ်ားကို ဝန္ႀကီးဌာန ကိုယ္စား ေက်းဇူးတင္ အသိအမွတ္ျပဳေၾကာင္းလည္းေျပာၾကားခဲ့သည္။
 
စုေပါင္းပိုင္ အေဆာက္အအံုဆိုင္ရာ ဥပေဒ၊နည္းဥပေဒမ်ား ရွိေသာ္လည္း လက္ေတြ႔က်င့္သံုး အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရန္ ေဆာင္ရြက္မည့္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအား လုပ္ပိုင္ခြင့္ အပ္ႏွင္းရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း၊ သို႕မွသာ စုေပါင္းပိုင္အိမ္ရာမ်ားကို တည္ေထာင္ ေဆာင္ရြက္ၾကသူမ်ားက ဥပေဒ၏ အခြင့္ အလမ္းမ်ားကို က်င့္သံုးေဆာင္ရြက္ႏုိင္ခြင့္ ရွိမည္ျဖစ္သည္ဟု ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ဦးၿဖိဳးမင္းသိန္းက အဆိုပါအခမ္းအနားတြင္ေျပာၾကားခဲ့သည္။
 
ရန္ကုန္ၿမိဳ႕႐ွိ အိမ္ရာမ်ားကို ႏိုင္ငံျခားသားမ်ားအား ေရာင္းဝယ္ႏိုင္ပါက ယင္းလုပ္ငန္း၏ လိုင္စင္ကို ကိုင္စြဲထားေသာ သူမ်ားအေနျဖင့္ တည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို စတင္ေဆာင္ရြက္သည့္ အေျခအေနတြင္ အခ်ိဳးအစားခြဲကာ ႏိုင္ငံတကာႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ႏိုင္ခြင့္ ရလာမည္ျဖစ္ၿပီး၊ တုိင္းေဒသႀကီး အစိုးရအေနျဖင့္ စုေပါင္းပိုင္အိ္မ္ရာမ်ား တည္ေထာင္ၿပီးသည့္ ေနာက္ပိုင္း အိမ္ရာတြင္ ေနထုိင္ၾကသူမ်ားအား စီမံခန္႔ခဲြႏိုင္ရန္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ ေပးေနေၾကာင္းလည္း ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ကေျပာၾကားခဲ့သည္။
 
The Ladies News

 

Vote: 
No votes yet

Add new comment