ျပည္ေထာင္စုတရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္ တရားသူႀကီးအျဖစ္ ဦးမ်ိဳး၀င္းကို ခန္႕အပ္ ရန္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ က ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္သို႔ တင္ျပ

ျပည္ေထာင္စုတရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္ တရားသူႀကီးအျဖစ္ ဦးမ်ိဳး၀င္းကိုခန္႕အပ္ ရန္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ က ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္သို႕တင္ျပေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္နာယက က ႏို၀င္ဘာ ၁၂ ရက္တြင္ေၾကညာခဲ့သည္။
 
ျပည္ေထာင္စုတရားသူႀကီးခ်ဳပ္ႏွင့္ ညွိႏိႈင္းသေဘာတူညီၿပီးျဖစ္သည့္ ဦးမ်ိဳး၀င္းကို ျပည္ေထာင္စု တရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္ တရားသူႀကီးအျဖစ္ ခန္႕အပ္ တာ၀န္ေပးအပ္လိုပါသျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒပုဒ္မ ၂၉၉ ပုဒ္မခြဲ ဃ ပုဒ္မခြဲငယ္ ၁ ပါ ျပဌာန္းခ်က္အရ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္၏ သေဘာတူညီခ်က္ရယူေပးႏိုင္ရန္ ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတက ေပးပို႕ တင္ျပခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။
 
ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ တင္ျပလာသည့္ ပုဂၢိဳလ္ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းၿပီး ကန္႕ကြက္ရန္ တစ္စုံတစ္ရာမရွိပါက ခန္႕အပ္ရန္သေဘာတူေၾကာင္း ေၾကညာျခင္း (သို႕မဟုတ္) ကန္႕ကြက္လိုသည့္ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားရွိပါက ကန္႕ကြက္ေၾကာင္းအဆိုတင္သြင္းျခင္း အစီစဥ္ကို ႏို၀င္ဘာ ၁၅ ရက္တြင္ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္နာယကကေၾကညာခဲ့သည္။
 
ထို႕အတူ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတက ျပည္ေထာင္စုတရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္ တရားသူႀကီးအျဖစ္ ခန္႕အပ္လိုေၾကာင္း အဆိုျပဳတင္ျပထားသည့္ ပုဂၢိဳလ္အား ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ ပုဒ္မ ၃၀၁ ပါ သတ္မွတ္ထား သည့္ အရည္အခ်င္း မ်ားႏွင့္ မျပည့္စုံေၾကာင္း သက္ေသ အထင္အရွားျပ၍ ကန္႕ကြက္လိုသည့္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ရွိပါက ႏို၀င္ဘာ ၁၄ ရက္မြန္းလြဲ ၁နာရီေနာက္ဆုံးထားၿပီး ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ညႊန္ၾကားေရးမႈးခ်ဳပ္ထံ အမည္စာရင္း ေပးပို႕ႏိုင္ေၾကာင္း အသိေပးေၾကညာခဲ့သည္။
 
The Ladies News

 

Vote: 
No votes yet

Add new comment