ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ႏိုင္ငံျခားစီးပြားဆက္သြယ္ေရး ျပည္ေထာင္စု ဝန္ႀကီးဌာန တိုးခ်ဲ႔ဖြဲ႔စည္းမည္ . ၀န္ႀကီးဌာနေပါင္း ၂၅ ခုအထိ ရွိလာေတာ့မည္ျဖစ္

ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ႏိုင္ငံျခားစီးပြားဆက္သြယ္ေရး ျပည္ေထာင္စု ဝန္ႀကီးဌာန အသစ္တခု တိုးခ်ဲ႔ဖြဲ႔စည္း မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေရွ႕ေနခ်ဳပ္ ဦးထြန္းထြန္းဦးက ႏို၀င္ဘာ ၁၂ ရက္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀းတြင္ ရွင္းလင္းတင္ျပခဲ့သည္။
 
ႏိုင္ငံေတာ္၏ လူမႈစီးပြားဘ၀ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ ကုလသမဂၢ၊ ႏိုင္ငံတကာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာကေပးအပ္ သည့္ ကူညီေထာက္ပံ့မႈမ်ားသည္ ႏိုင္ငံေတာ္၏ မူ၀ါဒစည္းမ်ဥ္း စည္းကမ္းမ်ားႏွင့္အညီ ထိေရာက္စြာ ႀကီးၾကပ္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ ကုလသမဂၢႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား ႏွင့္ ပိုမိုထိေရာက္စြာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ႏိုင္ဖို႕ အတြက္လည္းေကာင္း ျပည္တြင္းျပည္ပ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ား၏ အေရးပါ သည့္ အခန္းက႑ကို ထိေရာက္စြာ ျမွင့္တင္ရာတြင္ ႏုိင္ငံေတာ္ႏွင့္ ႏိုင္ငံသားမ်ား၏ အက်ိဳးစီးပြားအလို႕ဌာ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္ လူမႈပတ္၀န္းက်င္ကို ထိ ခိုက္မႈမရွိေစသည့္၊ တာ၀န္ယူမႈ ရွိသည့္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈလုပ္ငန္းမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေစရန္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႕တြင္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ႏိုင္ငံျခားစီးပြား ဆက္သြယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာနကို ျဖည့္စြက္ဖြဲ႕စည္းရန္ လိုအပ္သည့္ အတြက္ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ ပုဒ္မ ၂၀၂ ပါ ျပဌာန္းခ်က္ႏွင့္အညီ ခြင့္ျပဳေပးႏိုင္ပါရန္ ရွင္းလင္းတင္ျပအပ္ေၾကာင္း ဦးထြန္းထြန္းဦးက ေျပာၾကားခဲ့သည္။
 
ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ တင္ျပထားသည့္ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးဌာနတစ္ခု တိုးခ်ဲ႕ဖြဲ႕စည္းရန္ ကိစၥႏွင့္စပ္လ်ဥ္းၿပီး လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ေဆြးေႏြးျခင္းအစီစဥ္ကို ႏို၀င္ဘာ ၁၅ ရက္ေန႕တြင္ ေဆာင္ရြက္ သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ နာယက က ေၾကညာခဲ့သည္။
 
အစိုးရသစ္လက္ထက္တြင္ ၀န္ႀကီးဌာန ၂၁ ခု ႏွင့္ စတင္ဖြဲ႕စည္း ခဲ့ေသာ္လည္း အစိုးရသက္တမ္းအတြင္း ၀န္ႀကီးဌာန အခ်ိဳ႕ ထပ္မံတိုးခ်ဲ႕ဖြဲ႕စည္းခဲ့ရာ ယခု ၀န္ႀကီးဌာန အသစ္ကို ခြင့္ျပဳမည္ ဆိုပါက ၀န္ႀကီးဌာနေပါင္း ၂၅ ခုအထိရွိလာေတာ့မည္ျဖစ္သည္။ အစိုးရသက္တမ္းအတြင္း တိုးခ်ဲ႕ဖြဲ႕စည္းခဲ့ၿပီးျဖစ္သည့္ ၀န္ႀကီးဌာန မ်ားမွာ အတိုင္ပင္ခံ႐ံုး ဝန္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႔႐ံုး ဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး ဝန္ႀကီးဌာန တို႕ျဖစ္သည္။
 
The Ladies News

 

Vote: 
No votes yet

Add new comment