တံြေတးၿမိဳ႕နယ္ စည္ပင္သာယာနယ္နိမိတ္အတြင္းရိွ ဗိုလ္ခ်ဳပ္လမ္းမႀကီးအားရန္ပုံေငြရရွိမႈအေပၚမူတည္၍ အဆင့္ျမွင့္တင္ေဆာင္ရြက္ေပးမည္

တံြေတးၿမိဳ႕နယ္ စည္ပင္သာယာနယ္နိမိတ္အတြင္းရိွ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ လမ္းမႀကီးအားရန္ပုံေငြရရွိမႈအေပၚမူတည္၍ အဆင့္ျမွင့္တင္ ေဆာင္ရြက္ေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း လွ်ပ္စစ္၊ စက္မႈလက္မႈႏွင့္ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးဝန္ႀကီး ေဒၚနီလာေက်ာ္က ေအာက္တိုဘာ ၈ရက္တြင္ေျပာၾကားသည္။
 
ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀းတြင္ တြံေတးၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္(၁) တုိင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ေဒါက္တာေက်ာ္ဇင္ဦးက “တံြေတးၿမိဳ႕နယ္ စည္ပင္သာယာနယ္နိမိတ္အတြင္းရိွ ဗိုလ္ခ်ဳပ္လမ္းမႀကီးအား အဆင့္ျမွင့္တင္ေပးရန္ႏွင့္ စည္ပင္သာယာနယ္နိမိတ္ စီမံခန္႕ခဲြမႈ အတြင္း ထည့္သြင္းေပးရန္ အစီအစဥ္ရိွ/မရိွ ” ေမးျမန္းမႈကို ျပန္လည္ေျဖၾကားေပးခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။
 
လမ္းဦးစီးဌာနမွ တြံေတး-ေကာ့မွဴး-ကြမ္းၿခံကုန္းလမ္း (ဗိုလ္ခ်ဳပ္ လမ္းမႀကီး) မုိင္ (၀/၁-၀/၅) ၊ (ၿမိဳ႕တြင္းေစ်းလမ္းမႀကီး)အတြင္း ဝဲဘက္ျခမ္း (၂၄၅၀)ေပအရွည္ ပ်မ္းမွ် (၁၆)ေပ အက်ယ္၊ ယာဘက္ျခမ္း (၁၉၁၀)ေပ အရွည္ ပ်မ္းမွ် (၂၁)ေပအက်ယ္၊ စုစုေပါင္း (၄၃၆၀) ေပ အရွည္အား လမ္းခ်ဲ႕ေပးျခင္းလုပ္ငန္းအား ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘ႑ာေရးႏွစ္ ျပည္ေထာင္စုေငြလံုးေငြရင္း ရန္ပံုေငြျဖင့္ လည္းေကာင္း၊ ၄င္းလမ္းမိုင္ (၀/၄-၁/၂)အတြင္း (၁၈)ေပ အက်ယ္ ကတၱရာလမ္းအား လမ္းအနိမ့္အျမင့္ ေျဖညိွ၍ ကတၱရာေရပိတ္လႊာ ေလာင္းျခင္းလုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ရန္ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘ႑ာေရးႏွစ္ ျပည္ေထာင္စုျပင္ဆင္ထိန္းသိမ္းျခင္း ရန္ပံုေငြတင္ျပေတာင္းခံ ထားေၾကာင္း၊ ရန္ပံုေငြရရိွမႈေပၚမူတည္၍ ေဆာင္ရြက္ ေပးသြား မည္ျဖစ္ပါေၾကာင္းႏွင့္ အဆိုပါ တြံေတး-ေကာ့မွဴး-ကြမ္းၿခံကုန္း လမ္းမႀကီးမွာ လမ္းဦးစီးဌာနပိုင္ ျပည္ေထာင္စု အစိုးရ အဖြဲ႕မွ စီမံခန္႕ခြဲေသာလမ္းျဖစ္ေၾကာင္း ၀န္ႀကီးေဒၚနီလာေက်ာ္က ျပန္လည္ေျဖၾကားေပးခဲ့သည္။
 
The Ladies News

 

Vote: 
No votes yet

Add new comment