စာေတြ႕လက္ေတြ႕ေပါင္းစပ္သင္ၾကားေပးၿပီး လုပ္ငန္းခြင္တြင္ သာမက လူမူပတ္၀န္းက်င္မွာပါ ေအာင္ျမင္သူမ်ား ျဖစ္လာေစမည့္ စစ္မွန္သည့္ တကၠသုိလ္ ပညာေရးစနစ္ မ်ားအေၾကာင္း James Cook University Singapore ၏ Senior Lecturer ( Business ) ျဖစ္သူ Dr.Wesley kendall ေဆြးေႏြးေျပာၾ

ၾသစေၾတးလ်အစိုးရပိုင္ ကမၻာ့အေကာင္းဆံုး ၂ % စာရင္း၀င္ တကၠသိုလ္ၾကီးျဖစ္ၿပီး ဘြဲ႕ရရွိၿပီးေနာက္ အလုပ္အကိုင္ရရွိမႈတြင္ ၾကယ္ ၅ ပြင့္အဆင့္ရွိသည့္ JCU တြင္ တက္ေရာက္ပညာသင္ၾကား လိုသူမ်ားအတြက္ စင္ကာပူ ပညာေရးေဆြးေႏြးပြဲကို ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ ၁ ရက္ (စေနေန႔)၊ ေန႔လယ္ ၂ နာရီမွ ၄ နာရီအခ်ိန္တြင္ ရန္ကုန္ျမိဳ႕၊ ဆူးေလရွန္ဂရီလာဟိုတယ္ရွိ ပင္းယခန္းမ၌ AT&S မွ က်င္းပျပဳလုပ္ေပးသြား မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။
 
မိမိတုိ႔သင္ယူေနသည့္ တကၠသိုလ္ ပညာဘာသာရပ္မ်ားကို စာေတြ႕လက္ေတြ႕ ကြ်မ္းက်င္ ပိုင္ႏုိင္စြာျဖင့္ သိျမင္ဆည္ပူး ႏုိင္ေစရန္၊ တကၠသိုလ္ပညာ ၿပီးေျမာက္ပါက လုပ္ငန္းခြင္တြင္ပါသာမက လူမႈပတ္၀န္းက်င္ နယ္ပယ္တြင္ပါ ေအာင္ျမင္ သူမ်ားျဖစ္လာေစရန္ ၊ အသိအျမင္ အေတြး အေခၚျမင့္မားၿပီး ဘက္စံု ႏွံစပ္နားလည္သည့္ တကၠသိုလ္ ေက်ာင္းသား/ သူမ်ားေမြး ထုတ္ေပးႏုိ္င္သည္ စစ္မွန္ေသာ တကၠသိုလ္ ပညာေရးစနစ္မ်ားကို James Cook University Singapore ၏ Senior Lecturer ျဖစ္သူ Dr.Wesley kendall မွ ကိုယ္တုိင္လာေရာက္ ေဆြးေႏြးေျပာၾကားေပးမည္ ျဖစ္သည္။
 
James Cook University သည္ စင္ကာပူႏုိင္ငံတြင္ ေက်ာင္းခြဲလာေရာက္ ဖြင့္လွစ္ကာ ၾသစေၾတးလ်မွ ဘြဲ႕ဒီဂရီမ်ား ေပးအပ္လ်က္ရွိျပီး စင္ကာပူ အစိုးရ၏ Edu Trust လက္မွတ္ကိုလည္း ၄ ႏွစ္စာရရွိထားသည့္ Singapore Top Private စာရင္း၀င္ တကၠသိုလ္ၾကီး တစ္ခုလည္း ျဖစ္ပါသည္။ စင္ကာပူ JCU Campus တြင္ တက္ေရာက္ေသာ ေက်ာင္းသား/သူမ်ားသည္ စင္ကာပူပညာ သင္စရိတ္ အတိုင္းေပးသြင္းျပီး ၾသစေႀတးလ်ႏုိင္ငရွိ James Cook Uniersity Campus သို႔ ေျပာင္းေရႊ႕ ပညာသင္ၾကားႏုိင္မည့္ အခြင့္အေရးမ်ားလည္း ရရွိမည္ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း သိရသည္။
 
James Cook University စင္ကာပူတြင္ စီးပြားေရး၊ အိုင္တီ၊ ဟိုတယ္ႏွင့္ ခရီးသြားလာေရး၊ စိတ္ပညာ၊ ဘ႑ာေရး လုပ္ငန္းမ်ားဆိုင္ရာစီမံခန္႔ခြဲမႈ၊ အခမ္းအနား စီမံခန္႔ခြဲမႈဘာသာရပ္ႏွင့္ အားကစားဘာသာရပ္၊ စီးပြားေရး ႏွင့္ ပတ္၀န္းက်င္ ထိန္းသိမ္းမႈသိပၸံႏွင့္ ပညာေရးုဆိုင္ရာ ဘာသာရပ္မ်ားကို တက္ေရာက္ႏုိင္ပါသည္။ မာစတာတန္းမ်ားအတြက္ Master of Professional Accounting၊ Master of Business Administration၊ Master of Information Technology မ်ားကို တက္ေရာက္ႏုိင္ၿပီး Joint Master အျဖစ္လည္းဘြဲ႕လြန္ဒီဂရီမ်ားကို ရယူႏုိ္င္မည္ ျဖစ္သည္။
 
စီးပြားေရးႏွင့္ နည္းပညာဘာသာရပ္မ်ားကို သင္ယူလိုေသာ ေက်ာင္းသား/သူမ်ား အေနျဖင့္လည္း အဆိုပါ ဘာသာရပ္မ်ားကို ဘြဲ႔ဒီဂရီမွ ေဒါက္တာဘြဲ႔ (Ph.D) အထိ တက္ေရာက္သင္ယူႏုိင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။ သက္ဆိုင္ရာ ဘာသာရပ္မ်ားအလိုက္ Ph.D ဘဲြဲ႔ရရွိျပီး လက္ေတြ႔လုပ္ငန္းခြင္ အေတြ႕အၾကံဳရွိေသာ ဆရာ/မ မ်ားမွ သင္ၾကားေပးလ်က္ ရွိေသာေၾကာင္႔ အခက္အခဲမရွိ လြယ္ကူထိေရာက္စြာ တက္ေရာက္သင္ယူႏုိင္မည္ ျဖစ္သည္။
 
၁၀ တန္းေအာင္ျမင္ထားသူမ်ား၊ IGCSE ၿပီးထားသူမ်ားသည္ Pre University Foundation တက္ေရာက္ၿပီး ဘြဲ႕ဒီဂရီကို ၂ ႏွစ္အတြင္း ရရွိႏုိင္မည္ျဖစ္ျပီး တကၠသိုလ္ပထမႏွစ္ၿပီးထားသူမ်ား အေနျဖင့္လည္း ၂ ႏွစ္ တက္ေရာက္ကာ ဘြဲ႕ဒီဂရီကိုရရွိႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။
 
HND ၿပီးထားသူမ်ားသည္ ဘြဲ႕ဒီဂရီသိ႔ု တိုက္ရိုက္တက္ေရာက္ႏုိင္ၿပီး ဘာသာရပ္ ကင္းလြတ္ခြင့္မ်ားလည္း ရရွိႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ တကၠသိုလ္တစ္ခုခုမွ ဘြဲ႕ဒီဂရီရရွိထား သူမ်ားသည္ မာစတာတန္း ဆက္တက္ခြင့္ရႏုိင္ၿပီး ေက်ာင္း၀င္ခြင့္ သတ္မွတ္ခ်က္ မျပည့္ပါကလည္း Postgraduate Qualifying Program (PQP) ကို ၄ လ တက္ၿပီး ဘြဲ႕လြန္ဒီဂရီကို ရယူႏုိင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။
 
ေဆြးေႏြးပြဲႏွင့္ ပတ္သက္ျပီး အေသးစိတ္ထပ္မံ စံုစမ္းေမးျမန္းလိုပါက James Cook University Singapore ၏ တရား၀င္ ကိုယ္စားလွယ္ရံုးခ်ဳပ္ ျဖစ္ေသာ AT&S (Oversea Education Consultancy)၊ အေဆာင္ (၅) ၊ အခန္း (၄)၊ MICT Park၊ လိႈင္ၿမိဳ႕နယ္၊ ဖုန္း - ၀၉ ၅၀၆ ၂၁၆၁ ၊ ၀၉ ၇၇၇ ၂၂၃ ၂၂၅ တုိ႔သို႔ ဆက္သြယ္စံုစမ္း ေမးျမန္းႏုိင္ေၾကာင္း သိရသည္။
 
The Ladies News
 

 

Vote: 
No votes yet

Add new comment