ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးဝင္းခိုင္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအတြင္းရွိ လၽွပ္စစ္ႏွင့္စြမ္းအင္ဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းမ်ား ၾကည့္႐ႈစစ္ေဆး

လၽွပ္စစ္ႏွင့္စြမ္းအင္ဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးဝင္းခိုင္သည္ ေမလ ၂၀ ရက္ေန႔၊ နံနက္ပိုင္းတြင္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသ ႀကီး၊ မဂၤလာဒုံၿမိဳ႕နယ္ရွိ ျမန္မာ့ေရနံႏွင့္ သဘာဝဓာတ္ေငြ႔လုပ္ငန္း အသုံးခ်သုေတသနဌာနခြဲႏွင့္ ေရအားလၽွပ္စစ္ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေရး ဦးစီးဌာန၊ ေလွာ္ကား၊ စက္မႈယႏၲရားဌာနခြဲတို႔အား သြားေရာက္ၾကည့္႐ႈ စစ္ေဆးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။
 
ေရွးဦးစြာ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးႏွင့္ အဖြဲ႕သည္ မဂၤလာဒုံၿမိဳ႕နယ္ရွိ ျမန္မာ့ေရနံႏွင့္သဘာဝဓာတ္ေငြ႕ လုပ္ငန္း အသုံးခ် သုေတသနဌာနခြဲသို႔ ေရာက္ရွိရာ အစည္းအေဝးခန္းမ၌ တာဝန္ရွိသူမ်ားက လုပ္ငန္း အေျခအေန မ်ားအား ရွင္းလင္းတင္ျပကာ ျမန္မာ့ေရနံႏွင့္ သဘာဝဓာတ္ေငြ႔လုပ္ငန္း ဦးေဆာင္ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးက ျဖည့္စြက္ ရွင္းလင္းၿပီး ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးမွ ေရနံရွာေဖြ သုေတသနျပဳရာတြင္ တစ္ဦးခ်င္းတစ္ေယာက္ခ်င္း၏ ေလ့လာေတြ႕ရွိမႈမ်ားအား စုစည္း၍ Data-Base တခုတည္ေဆာက္ရန္ႏွင့္ Data Share System တစ္ခုရွိရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း၊ (၃)ႏွစ္အတြင္း (၁)ရက္လၽွင္ ေရနံစည္ (၁၀၀၀၀) တိုးတက္ထုတ္လုပ္ႏိုင္ေရး ရည္မွန္းခ်က္ထား ေဆာင္႐ြက္လၽွက္ရွိသျဖင့္ ရည္မွန္းခ်က္ ျပည့္မွီႏိုင္ေရး တာဝန္သိသိ သစၥာရွိရွိျဖင့္ ေစတနာထားၿပီး အားလုံး ညီညီၫြတ္ၫြတ္ျဖင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္သ ြားၾကရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း၊ ေရနံစူးစမ္းရွာေဖြရာတြင္ ေကာင္းမြန္သည့္ ရလဒ္မ်ား ထြက္ရွိရန္ ေခတ္ႏွင့္အညီ စဥ္းစား၍ ႀကိဳးစားေဆာင္႐ြက္ၾကရန္ ျဖစ္ေၾကာင္း မွာၾကား၍ သုေတသနဌာနခြဲအတြင္း ဓာတ္ခြဲခန္းမ်ား အလိုက္ ဓာတ္ခြဲစမ္းသပ္ျခင္း လုပ္ငန္းေဆာင္႐ြက္ေနမႈ အေျခအေနမ်ားႏွင့္ Core Sample မ်ား ထားရွိသည့္ ဂိုေဒါင္အတြင္း Core Sample မ်ားအား ၾကည့္႐ႈ စစ္ေဆးရာ တာဝန္ရွိသူမ်ားက ရွင္းလင္းတင္ျပၾကၿပီး ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးက သိရွိလိုသည္မ်ား ေမးျမန္းေဆြးေႏြး၍ လုပ္ငန္းလိုအပ္ခ်က္မ်ား မွာၾကားသည္။
 
ထို႔ေနာက္ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးႏွင့္ အဖြဲ႕သည္ မဂၤလာဒုံၿမိဳ႕နယ္ရွိ ေရအားလၽွပ္စစ္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရး ဦးစီးဌာန၊ ေလွာ္ကား၊ စက္မႈယႏၲရားဌာနခြဲသို႔ ေရာက္ရွိၿပီး တည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းခြင္သုံး စက္ယႏၲရား/ ယာဥ္မ်ားႏွင့္ သူေဌးေရအားလၽွပ္စစ္ စီမံကိန္းတြင္ တပ္ဆင္အသုံးျပဳမည့္ စက္ပစၥည္းမ်ား ထိန္းသိမ္းထားရွိမႈ အေျခအေနတို႔အား လွည့္လည္ၾကည့္႐ႈ စစ္ေဆးခဲ့ေၾကာင္းလည္း ျပန္ၾကားေရး၀န္ႀကီးဌာန၏ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္အရ သိရသည္။
 
The Ladies News
 

 

Vote: 
No votes yet

Add new comment