တကၠသိုလ္ဝင္တန္းစာေမးပြဲ ေမးခြန္းပုံစံသစ္မ်ားကုိ ေန႔စဥ္ထုတ္ သတင္းစာမ်ားတြင္ ေဖာ္ျပေပးသြားမည္

ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနသည္ (၂၀၁၈-၂၀၁၉) ပညာသင္ႏွစ္မွစ၍ ေျပာင္းလဲအသုံးျပဳသြားမည့္ တကၠသိုလ္ဝင္တန္း ေမးခြန္းပုံစံသစ္မ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ား ၊ ဆရာ၊ဆရာမမ်ားႏွင့္ ျပည္သူမ်ား သိရွိႏိုင္ရန္ ေန႔စဥ္ထုတ္ သတင္းစာမ်ားတြင္ တကၠသိုလ္ဝင္တန္း စာေမးပြဲ ဘာသာရပ္ ေမးခြန္းပုံစံသစ္ တည္ေဆာက္ပုံမ်ားကို ေဖာ္ျပသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။
 
စာေမးပြဲ ေမးခြန္းပံုစံသစ္ တည္ေဆာက္ပံုမ်ားကုိ -
• ေမလ (၂)ရက္ေန႔တြင္ ျမန္မာစာ
• ေမလ (၃)ရက္ေန႔တြင္ အဂၤလိပ္စာ
• ေမလ (၄)ရက္ေန႔တြင္ သခ်ၤာ
• ေမလ (၅)ရက္ေန႔တြင္ ဓာတုေဗဒ
• ေမလ (၆)ရက္ေန႔တြင္ ႐ူပေဗဒ
• ေမလ (၇)ရက္ေန႔တြင္ ဇီဝေဗဒ
• ေမလ (၈)ရက္ေန႔တြင္ ပထဝီဝင္
• ေမလ (၉)ရက္ေန႔တြင္ သမိုင္းႏွင့္
• ေမလ (၁၀)ရက္ေန႔တို႔တြင္ ေဘာဂေဗဒ
 
ဘာသာရပ္မ်ားကို တစ္ရက္လၽွင္ တစ္ဘာသာႏႈန္းျဖင့္ ေမးခြန္းပုံစံသစ္ တည္ေဆာက္ပုံႏွင့္ ဘာသာရပ္အလိုက္ ေဆြးေႏြး တင္ျပထားေသာ သတင္းေဆာင္းပါးတို႔ကို ထည့္သြင္း ေဖာ္ျပသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ျပန္ၾကားေရး၀န္ႀကီးဌာနက သတင္းထုတ္ျပန္ထားသည္။
 
The Ladies News
 

 

Vote: 
No votes yet

Add new comment