ႏုိင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္၊ ႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး မွ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံ၊ Japan Business Ferderation (Keidanren) ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕အား လက္ခံေတြ႕ဆံု

ႏုိင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္၊ ႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု ဝန္ႀကီး ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံ၊ Japan Business Ferderation (Keidanren) ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႔အား ယေန႔ မတ္လ ၁၂ ရက္ေန႔ နံနက္ ၁၀ နာရီတြင္ ေနျပည္ေတာ္ရွိ ႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး ဌာန၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး၏ ဧည့္ခန္းမ၌ လက္ခံေတြ႔ဆံုခဲ့သည္။
 
ထုိသို႔ေတြ႔ဆံုရာတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၌ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံမွ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈပမာဏနွင့္ အေရအတြက္မ်ား တိုးတက္မ်ားျပားလာသည္နွင့္ အညီ ရင္းနွီးျမွဳပ္ႏွံမႈဆိုင္ရာ အခြင့္အလမ္းမ်ားႏွင့္ အေလးေပးလိုသည့္ က႑မ်ားနွင့္ ပတ္သက္၍လည္းေကာင္း၊ ျမန္မာႏုိင္ငံမွ လူငယ္လုပ္အားစု မ်ားအား ဂ်ပန္ႏုိင္ငံတြင္ လိုအပ္မည့္ ၀န္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္းမ်ားနွင့္ ကိုက္ညီသည့္ သင္တန္းမ်ား၊ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းပညာမ်ား သင္ၾကားေလ့က်င့္ေပးရန္ကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္၍ လည္းေကာင္း၊ အနာဂတ္တြင္ စြမ္းအင္က႑ႏွင့္ လ်ွပ္စစ္စြမ္းအား ထုတ္လုပ္ေရးက႑တို႔႔႔၌ ဂ်ပန္ကုမၸဏီမ်ား ပိုမိုပါ၀င္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံေရးကိစၥတို႔ႏွင့္ ပတ္သက္၍ လည္းေကာင္း ေဆြးေႏြး ခဲ့ၾကသည္။
 
ယင္းကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႔အား Japan Business Federation (Keidanren) ဒုတိယဥကၠဌ၊ ဂ်ပန္-ျမန္မာစီးပြားေရးေကာ္မတီ ဥကၠဌ ႏွင့္ မစ္ဆူဘီရွီ ေကာ္ ပိုေရးရွင္း အမႈေဆာင္အဖြဲ႔ ဥကၠဌ ျဖစ္သူ Mr. Ken Kobayashi ႏွင့္ ဂ်ပန္-ျမန္မာစီးပြားေရးေကာ္မတီ ဥကၠဌ နွင့္ မာရူဘီနီ ေကာ္ပိုေရးရွင္း ဥကၠဌ ျဖစ္သူ Mr. Teruo Asada တို႔ ဦးေဆာင္ျပီး ဂ်ပန္ႏုိင္ငံ၏ ဦးေဆာင္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းႀကီးမ်ားနွင့္ ပို႔ေဆာင္ေရး၊ ေဆာက္လုပ္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားမွ အႀကီးအကဲမ်ား စုစုေပါင္း ကိုယ္စားလွယ္ အဖြဲ႔၀င္ (၄၀) ဦးတို႔ ပါ၀င္ပါသည္။ ၄င္းကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႔သည္ ၂၀၁၈ ခုနွစ္ မတ္လ ၁၃ ရက္ေန႔တြင္ က်င္းပမည့္ 3rd Myanmar-Japan Joint Economic Conference သို႔ တက္ေရာက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သရသည္။
 
အဆိုပါေတြဆံုပြဲသို႔ ျမန္မာနုိင္ငံဘက္မွ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ပူးေပါင္းေဆာင္ ရြက္ေရး၀န္ၾကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ၾကီး၊ ပို႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ဆက္သြယ္ေရး ဝန္ႀကီးဌာန၊ လွ်ပ္စစ္ႏွင့္ စြမ္းအင္ဝန္ႀကီးဌာန၊ စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္း ဝယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာနတို႔မွ ဒုတိယဝန္ႀကီး မ်ားႏွင့္ တာဝန္ရွိသူမ်ားတက္ေရာက္ခဲ့ၾကသည္။
 
Credit - ႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးဌာန
The Ladies News
 

 

Vote: 
No votes yet

Add new comment