ျမန္မာႏုိင္ငံပညာေရး ဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္ေရးႏွင့္ ပတ္သက္ျပီး လက္ရွိေဆာင္ ရြက္ခ်က္မ်ားအား ပညာေရး၀န္ၾကီးမွ ယူနက္စကိုတြင္ တက္ေရာက္ ေျပာၾကား

စဥ္ဆက္မျပတ္ ဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္ေရးဆိုင္ရာ ရည္မွန္းခ်က္မ်ား ေအာင္ျမင္ ေရးအတြက္ ျမန္မာႏုိင္ငံမွ ခ်မွတ္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ လ်က္ရွိသည့္ ပညာေရးမူ၀ါဒႏွင့္ စီမံကိန္းမ်ားဆိုင္ရာ ပညာေရး သတင္း အခ်က္အလက္ စီမံခန္႔ခြဲမႈစနစ္မ်ားအား ယူနက္စကိုႏွင့္ ပူးေပါင္း ေဆာင္ ရြက္မႈ အေျခအေနမ်ားအား ပညာေရး၀န္ၾကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု ၀န္ၾကီး ေဒါက္တာမ်ိဳးသိမ္းၾကီးက ေျပာၾကားခ့ဲေၾကာင္း သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္အရ သိရသည္။
 
ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒါက္တာမ်ိဳးသိမ္းႀကီးသည္ ျပင္သစ္ႏိုင္ငံ ပါရီၿမိဳ႕ တြင္ ႏိုဝင္ဘာလ ၁ ရက္ေန႔ က က်င္းပသည့္ အဆင့္ျမင့္ဝန္ႀကီးအဆင့္ အစည္းအေဝး တက္ေရာက္ခဲ့ျပီး ႏိုဝင္ဘာလ ၂ ရက္ေန႔နံနက္ပိုင္းတြင္ ယူနက္စကို အဖြဲ႕ဝင္ႏိုင္ငံမ်ားမွ ပညာေရးဝန္ႀကီးမ်ားနွင့္ ယူနက္စကို အတြင္းေရးမႉးခ်ဳပ္ Ms. Irina Vokova တို႔၏ ပညာေရး စြမ္းေဆာင္ရည္ ျမင့္မားေရးဆိုင္ရာ နံနက္စာ အစည္းအေဝးသို႔ တက္ေရာက္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။
 
အဆိုပါအစည္းအေ၀းတြင္ ကုလသမဂၢ စဥ္ဆက္မျပတ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ဆိုင္ရာ ရည္မွန္းခ်က္ မ်ား (Sustainable Development Goals) ေအာင္ျမင္ေရး အတြက္ ျမန္မာနိုင္ငံမွ ခ်မွတ္အေကာင္အထည္ ေဖာ္လ်က္ ရွိေသာ ပညာေရး မူဝါဒနွင့္ စီမံကိန္းမ်ားဆိုင္ရာ ပညာေရးသတင္းအခ်က္ အလက္ စီမံခန္႔ခြဲမႈစနစ္မ်ား အေပၚ ယူနက္စကိုနွင့္ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ ေနမႈအေျခအေနမ်ားကို ရွင္းလင္းေဆြးေႏြးခဲ့ေၾကာင္း သတင္းထုတ္ျပန္ ခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။
 
ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးက ေျပာၾကားရာတြင္ ကုလသမဂၢ စဉ္ဆက္မျပတ္ ဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္ေရးဆိုင္ရာ ရည္မွန္းခ်က္မ်ား ေအာင္ျမင္ေရးအတြက္ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနအေနျဖင့္ အမ်ိဳးသား ပညာေရး မဟာဗ်ူဟာစီမံကိန္း (၂၀၁၆-၂၀၂၁)တြင္ မူဝါဒမ်ား ထည့္သြင္း အေကာင္ အထည္ေဖာ္လ်က္ ရွိသည့္ နည္းတူ မည္သူတစ္ဦးတစ္ေယာက္မွ် မက်န္ရစ္ေစေရး၊ ေက်ာင္းေနအရြယ္ကေလးအားလံုး ပညာသင္ၾကား ခြင့္ရရွိေရး၊ ေက်ာင္းထြက္နႈန္း ပေပ်ာက္ေရး၊ ေက်ာင္းေနနႈန္းတည္ျမဲေရး၊ ခြဲျခားမႈမရွိေရးဟူေသာ မူဝါဒျဖင့္ အရည္အေသြးျမင့္ ပညာေရးဆီသို႔ ရည္မွန္းခ်က္ထားလ်က္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါေၾကာင္းေျပာၾကားခ့ဲသည္။
 
ဆက္လက္ျပီး ျပည္ေထာင္စု၀န္ၾကီးက အခမဲ့ ပညာေရးစနစ္ကို အေျခခံပညာမူလတန္းအဆင့္မွ အေျခခံပညာ အလယ္တန္းႏွင့္ အထက္တန္းအဆင့္အထိ အေကာင္အထည္ေဖာ္လ်က္ ရွိသည့္အတြက္ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ပညာသင္နွစ္တြင္ သူငယ္တန္းေက်ာင္းဝင္နႈန္း ၉၈.၁ ရာခိုင္နႈန္း ရွိေျကာင္း၊ အားလံုး ပါဝင္ေရးနွင့္ တန္းတူညီမွ်ေရးကို ဦးစားေပး အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာတြင္ အျမင္အာရံု၊ အျကားအာရံု အားနည္းေသာ ေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ အထူးပညာေရးစနစ္ကို လည္းေကာင္း၊ သင္ယူမႈအားနည္းေသာ၊ ေက်ာင္းေခၚႀကိမ္နည္းပါးေသာ ေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ ျပန္လည္သင္ၾကားေပး ေသာ ကုစားပညာေရးစနစ္ကိုလည္းေကာင္း က်င့္သံုးလ်က္ရွိသည့္အျပင္ တိုင္းရင္းသားဘာသာစကား ၄၉ မ်ိဳး ကိုလည္း သက္ဆိုင္ရာေဒသမ်ားတြင္ သင္ၾကားေပးလ်က္ရွိပါေျကာင္း ေျပာၾကားခ့ဲသည္။
 
ေက်ာင္းျပင္ပပညာေရးပတ္သက္ျပီး ေက်ာင္းျပင္ပနွင့္ တစ္သက္တာ ပညာေရးဦးစီးဌာနကို အသစ္ဖြင့္လွစ္ကာ စာတတ္ေျမာက္မႈျမွင့္တင္ေရးကို ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိပါ ေၾကာင္း၊ လက္ရွိပညာသင္စနစ္မွ KG+12 စနစ္သို႔ေျပာင္းလဲလ်က္ အလြတ္က်က္စနစ္ပေပ်ာက္ျပီး ေတြးေခၚမႈ ဦးစားေပးေသာ သင္ယူမႈ (Deep Learning) ကို ေဖာ္ေဆာင္မည့္ သင္ရိုးညႊန္းတမ္းအသစ္မ်ားကို ျပန္လည္ ေရးဆြဲသင္ၾကားလ်က္ ရွိပါေၾကာင္း၊ အမ်ိဳးသား ပညာေရးမူေဘာင္ခ်မွတ္ကာ အရည္အေသြးအာမခံမႈ ျမွင့္တင္နိုင္ေရးအတြက္ တကၠသိုလ္မ်ားတြင္ ပညာရပ္ ဆိုင္ရာ လြတ္လပ္ခြင့္မ်ားကို စတင္က်င့္သံုးေနျပီ ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ျဗိတိန္နိုင္ငံအစိုးရ၏ SPHEIR အစီအစဉ္ျဖင့္ အေဝးသင္ပညာေရးစနစ္ အရည္အေသြးျမင့္မားေရးအတြက္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါေျကာင္း၊ ေျပာၾကားခ့ဲသည္ဟုေဖာ္ျပထားသည္။
 
ဆက္လက္ျပီး နိုင္ငံ ေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က နည္းပညာႏွင့္ သက္ေမြးပညာေရးႏွင့္ ေလ့က်င့္ေရး က႑ကို ပထမတန္းစား ပညာေရးျဖစ္ေအာင္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ရန္ တိုက္တြန္းခ်က္နွင့္အညီ ေဒသလိုအပ္ ခ်က္နွင့္ကိုက္ညီေသာ သင္တန္းမ်ား တိုးခ်ဲ႕ဖြင့္လွစ္လ်က္ရွိေၾကာင္း ၂ ႏွစ္သင္ ဆရာအတတ္ ပညာေရး ဒီပလိုမာစနစ္ကို ေလးနွစ္သင္ ဆရာအတတ္ ပညာေရးဘြဲ႕စနစ္သို႔ ေျပာင္းလဲသြား မည္ျဖစ္ပါေၾကာင္းႏွင့္ ယူနက္စကိုအဖြဲ႕ႀကီးအေနျဖင့္ ကမၻာ့အေမြအနွစ္စာရင္းတြင္ ျမန္မာနိုင္ငံ၏ ယဉ္ေက်းမႈ အေမြအနွစ္ေဒသ နွင့္ သဘာဝအေမြအနွစ္ ေဒသမ်ားကို ထည့္သြင္းသတ္မွတ္ေပးျခင္းမ်ား အတြက္လည္းေကာင္း၊ သတင္းအခ်က္အလက္နွင့္ ဆက္သြယ္ေရး နည္းပညာ အသစ္မ်ားနွင့္ ပို႔ေဆာင္ေရးနည္းပညာ အသစ္မ်ားကို ဆက္သြယ္အသံုးျပဳခြင့္ရရွိေရး ပံ့ပိုးကူညီမႈမ်ားအတြက္ လည္းေကာင္း ယူနက္စကိုအဖြဲ႕ႀကီးကို နိုင္ငံေတာ္၏ကိုယ္စား ေက်းဇူးတင္ရွိပါေၾကာင္းျဖင့္ ထည့္သြင္းေျပာၾကားခဲ့ေၾကာင္း သတင္းထုတ္ျပန္ထားသည္။
 
ထို႔အတူ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးႏွင့္ အဖြဲ႕သည္ နိုဝင္ဘာလ ၂ ရက္ ညေနပိုင္း တြင္ ယူနက္စကို ပညာေရး စီမံကိန္းဆိုင္ရာ နိုင္ငံတကာပညာသင္ဌာန (UNESCO International Institute for Education Planning-IIEP)မွ တာဝန္ရွိသူမ်ားနွင့္ ေတြ႕ဆံု၍ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ ဆရာ ဆရာမ မ်ား၊ ပညာေရးအရာရွိမ်ား၏ စြမ္းေဆာင္ရည္ျမင့္မားေရးသင္တန္းမ်ားပို႔ခ်နိုင္ရန္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးကိစၥရပ္မ်ားကို ေဆြးေႏြးခဲ့ေၾကာင္း သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္အရ သိရသည္။
 
ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးသည္ နိုဝင္ဘာလ ၃ ရက္ေန႔ ညေနပိုင္းတြင္ ယူနက္စကို ပညာေရးေကာ္မရွင္ (UNESCO Education Commission) အစည္းအေဝးသို႔တက္ေရာက္ခဲ့ျပီး ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒါက္တာမ်ိဳးသိမ္းႀကီးဦးေဆာင္ေသာ ျမန္မာ ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕သည္ ႏိုဝင္ဘာလ ၅ရက္ေန႔ နံနက္ပိုင္းတြင္ ျမန္မာနိုင္ငံ သို႔ ျပန္လည္ေရာက္ရွိခ့ဲေၾကာင္းသိရသည္။
 
စုိင္းဟန္
The Ladies News
 

 

Vote: 
No votes yet

Add new comment