လယ္ယာက႑ ဘက္စုံဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္ေရး အတြက္ ျပင္သစ္မွ ယူ႐ို ၂၅ သန္းေခ်း

ေရသြင္းစိုက္ပ်ိဳးမႈ ဧရိယာအပါအ၀င္ လယ္ယာက႑ ဘက္စုံဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္ေရး စီမံကိန္း (Irrigated Agriculture Inclusive Development Project-IAIDP) အတြက္ ျပင္သစ္ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ ေအဂ်င္စီမွ ေခ်းေငြ ယူရို(၂၅) သန္း ေခ်းယူရန္ သေဘာတူ လက္မွတ္ေရးထိုးခ့ဲေၾကာင္း သိရသည္။
 
အဆိုပါ လက္မွတ္ေရးထိုးျခင္း အစီအစဥ္အား စက္တင္ဘာလ ၂၅ ရက္ နံနက္ ၁၀ နာရီခြဲအခ်ိန္က ေနျပည္ေတာ္ ႐ုံးအမွတ္ ၁၅ ၌ က်င္းပျပဳ လုပ္ခ့ဲေၾကာင္း သိရသည္။
 
အဆိုပါ အခမ္းအနားသို႔ စိုက္ပ်ိဳးေရး ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္း ဝန္ႀကီးဌာန ဒုတိယဝန္ႀကီး ဦးလွေက်ာ္ ႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုသမၼတ ျမန္မာနိုင္ငံေတာ္ဆိုင္ရာ ျပင္သစ္နိုင္ငံ သံအမတ္ႀကီး H.E. Mr. Oliver Richard ၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ျပင္သစ္ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ ေအဂ်င္စီမွု (AFD) မွ အႀကီးအကဲျဖစ္သူ Mr. Ghislain RIEB ႏွင့္ ဝန္ႀကီးဌာနေအာက္ရွိ ဦးစီးဌာနမ်ားမွ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္မ်ားႏွင့္ ဌာနဆိုင္ရာတာဝန္ရွိသူမ်ား တက္ေရာက္ၾကသည္။
 
အခမ္းအနားတြင္ စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္းဝန္ႀကီးဌာန၊ ဆည္ေျမာင္းႏွင့္ ေရအသုံးခ်မႈ စီမံခန္႔ခြဲေရး ဦးစီးဌာနတြင္ အေကာင္ အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္မည့္ ေရသြင္းစိုက္ပ်ိဳးမွု ဧရိယာအပါအဝင္ လယ္ယာက႑ ဘက္စုံဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္ေရးစီမံကိန္း (Irrigated Agriculture Inclusive Development Project-IAIDP) အတြက္ ျပင္သစ္ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ ေအဂ်င္စီမွ ေခ်းေငြ ယူရို ၂၅ သန္း ရယူေရး အတြက္ ေခ်းေငြ သေဘာတူစာခ်ဳပ္ (Credit Facility Agreement) ႏွစ္ဖက္ လက္မွတ္ေရးထိုးခ့ဲၾကသည္။
 
ဓာတ္ပုံ-စိုက္ပ်ိဳးေရး သတင္းျပန္ၾကားေရးဌာနစိတ္
The Ladies News

 

Vote: 
No votes yet

Add new comment