အီရတ္ကာဒစ္စတန္မ်ားက သမိုင္းလြတ္လပ္ေရးအတြက္ မဲေပး

အီရတ္တြင္ ကာဒစ္စတန္ေဒသ လြတ္လပ္ေရးအတြက္ ျပည္လုံးကၽြတ္ ဆႏၵမဲခံယူရာတြင္ လြတ္လပ္ေရးအတြက္ မဲေပးသူမ်ားက ဦးေဆာင္ လ်က္ရွိေၾကာင္း ဘီဘီစီ သတင္းေဖာ္ျပခ်က္အရ သိရသည္။
 
၎အေျခအေနအေပၚ အီရတ္၀န္ၾကီးခ်ဴပ္က “တိုင္းျပည္ရဲ႕ စည္းလုံး ညီညြတ္မႈကို ထိန္းသိမ္းဖို႔ စဥ္းစားခ်င့္ခ်ိန္ဖို႔ လိုအပ္တယ္”ဟု သတိေပး ေျပာၾကားထားသည္။
 
အေနာက္ႏုိင္ငံမ်ားက ထိုသို႔ ဆႏၵမဲခံယူျခင္းသည္ ပဋိပကၡျဖစ္ရန္ ရန္စသက့ဲသို႔ျဖစ္ေနျပီး အစၥလာမစ္ စတိတ္မ်ားအား တိုက္ခိုက္မႈမ်ားမွ အာ႐ုံေထြျပားသြားေစႏုိင္ျခင္းမ်ား ျဖစ္ႏုိင္ေၾကာင္းဆိုသည္။
 
သို႔ေသာ္လည္း ကတ္မ်ားက ၎တို႔ျပည္နယ္အတြက္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ တိုက္ခိုက္ေနျခင္းမ်ား ရွိသည္။ သို႔ေသ္ာလည္း ဥပေဒေၾကာင္းအရ မည္သည့္ ရလဒ္မ်ား မထြက္လာေၾကာင္း ဆိုသည္။
 
လက္ရွိအေျခအေနႏွင့္ ပတ္သက္ျပီး ကုလသမဂၢအေနျဖင့္ မတည္မျငိမ္ ျဖစ္ေစႏုိင္မႈမ်ားအၾကား ကားဒစ္ရွ္မ်ား မဲေပးျခင္းအေပၚ စိုးရိမ္ျခင္းမ်ား ရွိေၾကာင္း ဆိုသည္။
 
အီရတ္အေနျဖင့္ ျပည္လုံးကၽြတ္ ဆႏၵမဲခံယူျခင္းအား ဆိုင္းငံ့ရန္ ေျပာ ဆိုေသာ္ည္း ၎ကိစၥ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဴပ္ခြင့္ရ ေဒသ၏ ဆုံးျဖတ္ျခင္းအေပၚ ဥပေဒေၾကာင္းအရ သက္ေရာက္ေစမည္ မဟုတ္ေၾကာင္း သိရသည္။
 
၀န္ၾကီးခ်ဴပ္ Haider al-Abadi က အဆိုပါမဲေပးျခင္းသည္ အေျခခံ ဥပေဒႏွင့္ ညီညြတ္မႈမရွိဘဲ ျငိမ္းခ်မ္းေရးကို ျခိမ္းေျခာက္ေနေၾကာင္း ထပ္ေလာင္းေျပာသည္။
 
၎အေနျဖင့္ မည္သည့္အခ်က္ကို ျပီးေရာက္ရန္ တိုင္းတာရမည္ဆိုသည့္ အခ်က္အေပၚ ရွင္းလင္းျပတ္သြားစြာ ေျပာၾကားခ့ဲျခင္း မရွိေၾကာင္း ဆိုသည္။ ေနာက္ဆုံးတြင္ ၎၏ အစိုးရအေနျဖင့္ ကာဒစ္ရွ္ေဒသအား ႏုိင္ငံတကာ နယ္နိမိတ္ စည္းမ်ဥ္းအတိုင္း လႊဲေျပာင္းရမည္ျဖစ္သည္။
 
ယင္းအေပၚ ကာဒစ္ရွ္စတန္ ေဒသမွ ထြက္ရွိသည့္ ေရနံမ်ားအား အျခားႏုိင္ငံမ်ားက ၀ယ္ယူျခင္းမျပဳရန္ တုိက္တြန္းျခင္းမ်ား ရွိသည္။ သို႔ေသာ္လည္း ၎အစား အစိုးရႏွင့္ “ေရနံႏွင့္နယ္နိမိတ္” စည္းမ်ဥ္း အတိုင္း ၀ယ္ယူသြားရမည္ ျဖစ္သည္။ ကာဒစ္ရွ္စတန္ေဒသသည္ အီရတ္၏ ေရနံအဓိက ထြက္ရွိရာေဒသမ်ားတြင္ တစ္ခုအပါအ၀င္ ျဖစ္သည္။
 
အီရတ္ ကတ္ေခါင္းေဆာင္ Massoud Barzani က လြတ္လပ္ေရး ေပးျခင္းသည္ ၎လူမ်ိဳးမ်ားအတြက္ လုံျခံဳစိတ္ခ်မႈကို အာမခံေပးႏုိင္ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ဆိုသည္။
 
“ကၽြန္ုပ္တို႔အတြက္ လုံျခံဳတည္ျငိမ္ေအးခ်မ္းေရး ရွိထားေသာ္လည္း ကၽြနု္ပ္ တို႔အေနနဲ႔ ဒါကိုဆုံး႐ႈံးမွာကို စိုးရိမ္ပူပန္မႈ ရွိတယ္။ အျခားသူေတြကေတာ့ ကၽြန္ုပ္တို႔ကို ရပ္တန္ဖို႔ ဆင္ေျခေတြ ေျပာေနမွာပါပဲ”ဟု ၎က ဘီဘီစီႏွင့္ အင္တာဗ်ဴးတစ္ခုတြင္ ေျပာသည္။
 
သို႔ေသာ္လည္း ျပည္လုံးကၽြတ္ဆႏၵမဲ ခံယူျခင္းသည္ IS မ်ားကို တိုက္ ခိုက္ျခင္းအေပၚ မည္သည့္ သက္ေရာက္မႈမွ် ရွိမည္မဟုတ္ေၾကာင္း ကတိျပဳေျပာသည္။
 
စုိင္းဟန္
The Ladies News
 

 

Vote: 
No votes yet

Add new comment