အထူးစုံစမ္း စစ္ေဆးေရးဦးစီးဌာနက ဦးေဆာင္၍ ဆင့္ပြားကြန္ရက္ ခ်ိတ္ဆက္ ေရာင္းဝယ္သည့္စနစ္(MLM)ျဖင့္ လုပ္ငန္း လုပ္ကိုင္ေနသည့္ ကုမၸဏီမ်ားကို ေခၚယူေတြ႕ဆုံၿပီး စိစစ္လ်က္ရွိ

နိုင္ငံေတာ္ႏွင့္ အမ်ားျပည္သူ ဆုံးရွုံးနစ္နာမွုမရွိေစေရး နိုင္ငံေတာ္ သမၼတ႐ုံးႏွင့္ ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာန တို႔၏ တာဝန္ေပးခ်က္အရ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ႏွစ္ဆန္းပိုင္းမွစ၍ အထူးစုံစမ္း စစ္ေဆးေရးဦးစီးဌာနက ေခါင္း ေဆာင္ၿပီး ကုန္သြယ္ေရးဦးစီးဌာန၊ အေကာက္ခြန္ဦးစီး ဌာန၊ ျပည္တြင္း အခြန္မ်ားဦးစီးဌာန၊ ရင္းႏွီးျမႇုပ္ႏွံမွုႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ားညႊန္ၾကားမွုဦးစီးဌာန၊ အစား အေသာက္ႏွင့္ေဆးဝါး ကြပ္ကဲေရး ဦးစီးဌာနတို႔ ပါဝင္ေသာ ပူးေပါင္းအဖြဲ႕က ဆင့္ပြားကြန္ရက္ခ်ိတ္ဆက္ ေရာင္းဝယ္သည့္ စနစ္ (MLM)ျဖင့္ လုပ္ငန္း လုပ္ကိုင္ေနသည့္ကုမၸဏီမ်ားကို ေခၚယူေတြ႕ ဆုံၿပီး စိစစ္ လ်က္ရွိေၾကာင္း ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီးဌာနက စက္တင္ဘာ ၁၁ ရက္ တြင္ သတင္းထုတ္ျပန္သည္။
 
ျမန္မာနိုင္ငံ၌ ဆင့္ပြားကြန္ရက္ ခ်ိတ္ဆက္ေရာင္းဝယ္သည့္စနစ္(MLM) အရ အေရာင္းအဝယ္ ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ ကုမၸဏီအခ်ိဳ႕အား ယခင္က အေရးယူမႈမ်ားျပဳလုပ္ႏိုင္ခဲ့ေသာ္လည္း ယခုအခါ ဆင့္ပြားကြန္ရက္ ခ်ိတ္ ဆက္ေရာင္းဝယ္သည့္စနစ္(MLM)ျဖင့္ ေရာင္းခ်ေနျခင္းကို အေရးယူ နိုင္ေရး ဥပေဒတစ္ရပ္ ျပဌာန္းရန္ လိုအပ္ေနေသးေၾကာင္းလည္း ေဖာ္ျပထားသည္။
 
ျမန္မာနိုင္ငံ၌ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္ႏွင့္ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္မ်ားတြင္ ေလသန႔္ေဆးႏွင့္ ျဖည့္စြက္အစားအစာ မ်ား၊ ေဆးဝါးမ်ားကို ဆင့္ပြားကြန္ရက္ ခ်ိတ္ဆက္ ေရာင္းဝယ္ သည့္စနစ္(MLM) ျဖင့္ ျပည္ပမွ တင္သြင္း ေရာင္းခ် ခဲ့၍ ျပည္တြင္းကုမၸဏီ(၂)ခုႏွင့္ ျပည္ပကုမၸဏီ(၁)ခုတို႔ကို စစ္ေဆးေဖာ္ထုတ္ တရားစြဲဆိုနိုင္ခဲ့ၿပီး ျပစ္ဒဏ္မ်ားခ်မွတ္နိုင္ခဲ့သည္။ထို႕အတူ ကုမၸဏီမ်ားကို အမည္ပ်က္ စာရင္းေရးသြင္းျခင္း၊ စာရင္း ရွင္းလင္းဖ်က္သိမ္းျခင္း၊ ကုမၸဏီပိုင္ေငြႏွင့္ ပစၥည္းမ်ားကို ျပည္သူ႔ဘ႑ာအျဖစ္ သိမ္းဆည္းနိုင္ခဲ့ သည္။ ထိုစဥ္က ဆင့္ပြားကြန္ရက္ခ်ိတ္ဆက္ ေရာင္းဝယ္သည့္ စနစ္ (MLM)ျဖင့္ ေရာင္းခ်သည့္ ကုမၸဏီမ်ား ကို ၁၉၅၀ ျပည့္ႏွစ္၊ အေရးေပၚ စီမံမွုအက္ ဥပေဒ ပုဒ္မ(၅)၊ ပုဒ္မခြဲ(ဇ)အရ အေရးယူနိုင္ ခဲ့ေသာ္လည္း ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလ (၄) ရက္ေန႔တြင္ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ က ဥပေဒ အမွတ္ ၃၉/၂၀၁၆ ျဖင့္ အေရးေပၚစီမံမွု အက္ ဥပေဒကို ႐ုပ္သိမ္းခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ယခုအခ်ိန္တြင္ ဥပေဒ တစ္ရပ္ျပဌာန္းရန္ လိုအပ္လာျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္။
 
ျပည္တြင္းထုတ္မဟုတ္သည့္ ျပည္ပမွတင္သြင္းလာေသာ အလွကုန္၊ လူသုံးကုန္၊ အီလက္ထေရာနစ္ပစၥည္းမ်ား၊ ေဆးဝါးႏွင့္ေဆး ပစၥည္းမ်ား၊ ျဖည့္စြက္စာမ်ားကို ဆင့္ပြားကြန္ရက္ ခ်ိတ္ဆက္ေရာင္းဝယ္ သည့္စနစ္ (MLM) အသုံးျပဳ၍ ျဖန႔္ျဖဴးလာၾကသည္ကိုေတြ႕ရၿပီး ပစၥည္း အမ်ားစုမွာ ေဈးကြက္တြင္ မရွိေသာ ပစၥည္းမ်ားျဖစ္သည္။ ဆင့္ပြားကြန္ရက္ ခ်ိတ္ဆက္ ေရာင္းဝယ္ သည့္စနစ္(MLM)ေၾကာင့္ နိုင္ငံေတာ္အတြက္ ရသင့္သည့္ အခြန္မ်ား မရဘဲဆုံးရွုံးရသကဲ့သို႕ ဝယ္ယူ သုံးစြဲသူ ျပည္သူမ်ား အေနျဖင့္ လည္း ပုံမွန္ထက္ ေဈးပိုေပးရသည့္အျပင္ ကုန္ပစၥည္းအေပၚ အာမခံ ခ်က္လည္းမရရွိၾကေၾကာင္း ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီးဌာန၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။
 
ေဇာ္မင္းထြန္း
The Ladies News
 

 

Vote: 
Average: 3 (1 vote)

Add new comment