ေဆးပညာဘြဲ႕ရ အမ်ိဳးသမီးဆရာ၀န္မ်ား တပ္မေတာ္ေခၚယူ

ေဆးပညာဘြဲ႕ရ ဆရာဝန္(အမ်ဳိးသမီး)ႏွင့္ သြားဘက္ဆုိင္ရာ ေဆးပညာ ဘဲြ႕ရ ဆရာဝန္(အမ်ဳိးသမီး) ဗိုလ္ေလာင္းမ်ား အလိုရွိေၾကာင္း တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္ရုံးက စက္တင္ဘာ ၁၁ ရက္တြင္ ထုတ္ျပန္ ေၾကညာလိုက္သည္။
 
ေလွ်ာက္ထားသူသည္- ျပည္ေထာင္စုသမၼတ ျမန္မာႏိုင္ငံသား အိမ္ေထာင္မရွိဖူးသူ အမ်ဳိးသမီး(အပ်ဳိ) ျဖစ္ရမည္။ ၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ ၃၁ ရက္ေန႔တြင္ အသက္ ၃ဝ ႏွစ္ထက္ မႀကီးရ။ အနည္းဆုံး အရပ္ ၅ ေပ၊ ၃ လက္မႏွင့္ ကိုယ္အေလးခ်ိန္ ေပါင္ ၁ဝဝ ထက္မနည္းရ၊ ေပါင္ ၁၃ဝ ထက္ မေက်ာ္ရ။ (M.B.B.S) သို႔မဟုတ္ (B.D.S) ဘြဲ႕ရၿပီးသူ ျဖစ္ရမည္။ ဘြဲ႕လက္မွတ္ (မူရင္း)အား တင္ျပႏုိင္ရမည္။ သက္ဆိုင္ရာ တကၠသိုလ္မွ (Grading Certificate) အမွတ္စာရင္း ပါရွိရမည္။ မိဘအုပ္ထိန္းသူ၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ ရရွိရမည္။ ေလွ်ာက္လႊာမ်ားကို ေဆး ဝန္ထမ္း ၫႊန္ၾကားေရးမွဴး႐ံုးႏွင့္ မိမိတို႔ႏွင့္နီးစပ္ရာ တုိင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္ မ်ားတြင္ အခမဲ့ရယူႏိုင္ေၾကာင္း ေၾကညာခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။
 
ထို႕အျပင္ ေလွ်ာက္လႊာႏွင့္အတူ အက်င့္စာရိတၱ ေကာင္းမြန္ေၾကာင္း သက္ဆိုင္ရာ တုိင္းေဒသႀကီး/ ျပည္နယ္/ ၿမိဳ႕နယ္ ရဲတပ္ဖဲြ႕စခန္းတစ္ခုခုမွ ေထာက္ခံစာ (မူရင္း)ႏွင့္ ပတ္စပို႔အရြယ္ဓာတ္ပံု ၃ ပံု ပူးတဲြတင္ျပ ရမည္ျဖစ္ၿပီး ၊တပ္မေတာ္မွ ေလ့က်င့္သင္ၾကားမႈ စနစ္အတုိင္း လိုက္နာ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္သူ ျဖစ္ရမည္။ ေလွ်ာက္လႊာႏွင့္ အတူပါရွိေသာ ေဆးစစ္ ပံုစံျဖင့္ မိမိတို႔ ေနထိုင္ရာ တုိင္းေဒသႀကီး/ ျပည္နယ္/ ၿမိဳ႕နယ္ရွိ တပ္မေတာ္ေဆး႐ံု/ ျပည္သူ႔ေဆး႐ံုတြင္ ပဏာမ က်န္းမာေရး စစ္ေဆး ေအာင္ျမင္သူျဖစ္ရမည္ဟုလည္းေဖာ္ျပထားသည္။
 
ေလွ်ာက္လႊာကို ၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ ၁၁ ရက္ေန႔မွစ၍ ထုတ္ေပးမည္ျဖစ္ၿပီး၊ ေအာက္တိုဘာလ၂၇ ရက္ေန႔ ေနာက္ဆုံးထား၍ ေလွ်ာက္လႊာ ထုတ္ယူရရွိေသာ ေဆးဝန္ထမ္း ၫႊန္ၾကားေရးမွဴး႐ံုး (သို႔မဟုတ္) သက္ဆိုင္ရာ တိုင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္မွတစ္ဆင့္ စစ္ရာထူးခန္႔ခ်ဳပ္႐ုံး၊ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္႐ံုး(ၾကည္း)သို႔ ေပးပို႔ရမည္ျဖစ္ၿပီး သတ္မွတ္ခ်က္ႏွင့္ ျပည့္စုံၿပီး အရည္အခ်င္းျပည့္မီေသာ ေလွ်ာက္လႊာရွင္မ်ားသာ တပ္မေတာ္ ဗိုလ္ေရြး အဖဲြ႕တြင္ ဝင္ေရာက္အစစ္ေဆး ခံရမည္။ ဗိုလ္ေရြးအဖဲြ႕တြင္ ဝင္ေရာက္အစစ္ေဆးခံရန္ အေၾကာင္းၾကားစာ မ်ားကို သက္ဆုိင္ရာ တုိင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္မ်ား မွတစ္ဆင့္ အခ်ိန္မီ ေပးပို႔သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ထားသည္။
 
သတ္မွတ္ထားသည့္ အခ်က္အလက္မ်ား တိက်ျပည့္စုံစြာ ေရးသား ေဖာ္ျပျခင္း မျပဳေသာ ေလွ်ာက္လႊာမ်ား၊ မမွန္ မကန္ ျဖည့္စြက္ေရးသား ေဖာ္ျပေသာ ေလွ်ာက္လႊာမ်ားႏွင့္ အခ်ိန္မီမေရာက္ရွိေသာ ေလွ်ာက္လႊာ မ်ားအား ထည့္သြင္း စဥ္းစားမည္ မဟုတ္ဘဲ၊ မိမိတို႔ေလွ်ာက္လႊာ တင္သြင္း သည့္ ဌာနတြင္ ေရြးခ်ယ္ျခင္း ခံရသည္/ မခံရ သည္ကို သြားေရာက္စုံစမ္း ေမးျမန္းႏိုင္ေၾကာင္းလည္း ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ေဖာ္ျပထားသည္။
 
The Ladies News

 

Vote: 
No votes yet

Add new comment