ျမန္မာ့လယ္ယာဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္က JICA ေခ်းေငြ က်ပ္ ၁၈ဝ ဘီလီယံခန္႔ ကုိ ေတာင္သူမ်ားအား ထုတ္ေခ်းေပးမည္

ျမန္မာ့ လယ္ယာဖြံ႕ၿဖဳိးေရးဘဏ္က JICA ေခ်းေငြ က်ပ္ ၁၈၀ ဘီလီယံခန္ ႔ကုိ ေတာင္သူမ်ားအအား ထုတ္ေခ်းေပးမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။
 
ျမန္မာ့လယ္ယာ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္က အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ မည့္ စိုက္ပ်ဳိးေရးႏွင့္ ေက်းလက္ေဒသ ဖံြ႕ၿဖိဳးေရး(JICA) အဆင့္ႏွစ္ဆင့္ ေခ်းေငြJICA Two Step Loan ဦးေဆာင္ေကာ္မတီ၏ (၄)ႀကိမ္ေျမာက္ အစည္းအေဝးကို ၿပီးခဲ့သည့္ရက္ပုိင္းက စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီး ဌာန ႐ံုးအမွတ္ (၂၆) ေနျပည္ေတာ္၌ က်င္းပခဲ့ၿပီး ယင္းသုိ႔ ေဆြးေႏြးညိွႏိႈင္း ခဲ့ၾကျခင္း ျဖစ္သည္။
 
အစည္းအေဝးတြင္ JICA Two Step Loan ေခ်းေငြအား စုိက္ပ်ဳိး/ေမြးျမဴ ေရး က႑ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ ေရးႏွင့္ စုိက္ပ်ဳိး/ေမြးျမဴေရး အေျခခံစီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ က်ယ္ျပန္႔စြာ အေထာက္အကူျပဳႏုိင္ ေရးအတြက္ မူဝါဒမ်ား ခ်မွတ္ႏို္င္ရန္ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။
 
JICA Two Step Loan ေခ်းေငြအစီအစဥ္အား ၂ဝ၁၇-၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္မွစ၍ ျမန္မာႏိုင္ငံ တစ္ဝန္းလံုး တြင္ စတင္ေဆာင္ရြက္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ JICA ေခ်းေငြ ဂ်ပန္ ယန္း ၁၅ ဒသမ ၁၃၅ ဘီလီယံ၊ ျမန္မာ ေငြက်ပ္ ၁၈ဝ ဘီလီယံခန္႔ျဖင့္ ေတာင္သူမ်ားအတြက္ စိုက္ပ်ဳိး/ေမြးျမဴေရး လုပ္ငန္းဆုိင္ ရာ ေခ်းေငြမ်ား၊ စုိက္ပ်ဳိး/ ေမြးျမဴေရး အေျခခံ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ား အတြက္ ေခ်းေငြမ်ားကို ႏွစ္တို၊ ႏွစ္ရွည္ေခ်းေငြမ်ား အျဖစ္ ႏိုင္ငံတစ္ဝန္းရိွ ျမန္မာ့လယ္ယာ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္မွ တစ္ဆင့္ ထုတ္ေခ်းေပးမည္ျဖစ္ၿပီး ေခ်းေငြအေပၚ အတုိးႏႈန္း မွာ တစ္ႏွစ္လွ်င္ ၈ ရာခုိင္ႏႈန္းသာ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။
 
The Ladies News
 

 

Vote: 
No votes yet

Add new comment