တနသၤာရီ ႏွင့္ ရန္ကုန္ တုိင္းေဒသႀကီးတုိ ့၌ ၾကက္ငွက္တုပ္ေကြး ေရာဂါပုိး ကင္းရွင္းသျဖင့္ ကန္႔သတ္မႈမ်ား ျပန္လည္ ရုပ္သိမ္း

တနသၤာရီ တုိင္းေဒသႀကီး ထား၀ယ္ ၿမဳိ ့နယ္ႏွင့္ ရန္ကုန္ တုိင္းေဒသႀကီး မရမ္းကုန္း ၿမဳိ ့နယ္တုိ ့၌ ၾကက္ဌက္ တုပ္ေကြး ေရာဂါပုိး ကင္းရွင္းသျဖင့္ ကန္ ့သတ္မႈမ်ား ျပန္လည္ ရုပ္သိမ္းေၾကာင္း စုိက္ပ်ဳိးေရး ၊ ေမြးျမဴေရး ႏွင့္ ဆည္ေျမာင္း ၀န္ႀကီးဌာန ၊ ေမြးျမဴေရး ႏွင့္ ကုသေရး ဦးစီးဌာန မွ သတင္းထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။
 
တနသၤာရီ တုိင္းေဒသႀကီး ထား၀ယ္ ၿမဳိ႕နယ္ရွိ ေမြးျမဴေရး ၾကက္မ်ား ႏွင့္ ရန္ကုန္ တုိင္းေဒသႀကီး မရမ္းကုန္း ၿမဳိ ့နယ္ရွိ ေဒသၾကက္တုိ ့တြင္ ဇူလုိင္လ အတြင္း က်ေရာက္ ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ ၾကက္ဌက္တုပ္ေကြး ေရာဂါ(H5N1) ကုိ ေမြးျမဴေရး ႏွင့္ ကုသေရး ဦးစီးဌာနက သက္ဆုိင္ရာ ေဒသအုပ္ခ်ဳပ္ေရး အဖြဲ ့မ်ား၏ ႀကီးၾကပ္ကြပ္ကဲမႈ ၊ ဆက္စပ္ဌာနမ်ား ႏွင့္ “ၾကက္ဌက္ တုပ္ေကြးေရာဂါ အေရးေပၚ ထိန္းခ်ဳပ္ေရးအတြက္ ႀကဳိတင္ ျပင္ဆင္ေရး စီမံခ်က္”ပါ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား အတုိင္း ေပါင္းစပ္ညႇိႏႈိင္း ေဆာင္ရြက္မႈတုိ ့ျဖင့္ စနစ္တက် ထိန္းခ်ဳပ္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၿပီး ျဖစ္ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။
 
မရမ္းကုန္း ၿမဳိ ့နယ္၌ ဇူလုိင္ ၂၉ ရက္မွ စ၍ လည္းေကာင္း ၊ ထား၀ယ္ၿမဳိ႕ နယ္၌ ၾသဂုတ္ ၄ ရက္မွ စ၍ လည္းေကာင္း သံသယျဖစ္ဖြယ္ ၾကက္ေသ ဆုံးမႈ မရွိေတာ့ပါသျဖင့္ ၾသဂုတ္ ၁၈ ရက္ ႏွင့္ ၂၄ ရက္ တုိ႔တြင္ သံသယ ျဖစ္ဖြယ္ ၾကက္ေသဆုံးမႈ မရွိေတာ့သည္မွာ ၂၁ ရက္ထိ အသီးသီး ေရာက္ရွိခဲ့ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။
 
ထုိ႔ေၾကာင့္ သတ္မွတ္ကာလ ျပည့္သည့္ေန ့မ်ားမွစ၍ ေရာဂါ ကူးစက္ ဧရိယာ အသီးသီးတြင္ ၾကက္ ႏွင့္ ၾကက္ထြက္ ပစၥည္းမ်ား ေရႊ ့ေျပာင္း သယ္ေဆာင္မႈ ကန္႔သတ္ထားျခင္းအား ျပန္လည္ ရုပ္သိမ္းေၾကာင္း သတင္းထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။
 
The Ladies News

 

Vote: 
No votes yet

Add new comment