ျပည္သူမ်ားအတြက္ သႀကၤန္ကာလအတြင္း လွ်ပ္စစ္မီးလံုးဝ ျပတ္ေတာက္ ျခင္း မရွိေစေရး ေဆာင္ရြက္ေပးမည္

လွ်ပ္စစ္ႏွင့္ စြမ္းအင္ဝန္ႀကီးဌာနက ရတနာသဘာဝ ဓာတ္ေငြ႕ပိုက္လုိင္း၏ Partial Shut-down လုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားအား ဧၿပီ ၁ဝ ရက္မွ ၁၄ ရက္အထိ မူလက လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ျဖတ္ေတာက္မည္ဟု ေၾကညာ ထားေသာ္လည္း ထို Shut down ကာလ အတြင္း ျပည္သူမ်ားအား လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား လံုးဝ(လံုးဝ) ျပတ္ေတာက္ျခင္းမရွိဘဲ ဓာတ္အားေပး သြားမည္ဟု ျပန္လည္ အသိေပး ပန္ၾကားထားသည္။
 
ထိုသုိ႕Shut down လုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္စဥ္ ရတနာ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕ ပိုက္လုိင္းမွ ဓာတ္ေငြ႕ကုဗ ေပသိန္း ၁၂ဝ ေပးပို႔ထားမည္ျဖစ္ၿပီး ကုန္းတြင္း သဘာဝဓာတ္ေငြ႕ႏွင့္ ေဇာတိက သဘာဝဓာတ္ေငြ႕ ပိုက္လိုင္းမ်ားအား ထပ္မံတုိးျမႇင့္ ျဖန္႔ျဖဴးေပးထားမည္ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕ျဖင့္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ထုတ္လုပ္မႈမွာ တစ္ႏုိင္ငံလံုး ၆ဝ မဂၢါဝပ္မွ ၇ဝ မဂၢါဝပ္ခန္႔သာ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ပမာဏေလ်ာ့နည္းသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။
 
သႀကၤန္ကာလအတြင္း စက္႐ံု၊ အလုပ္႐ံုမ်ား ပိတ္ထားသျဖင့္ ရန္ကုန္ တုိင္းေဒသႀကီး တစ္ခုတည္းမွာပင္ ဓာတ္အားအသံုးျပဳမႈ ေလ်ာ့နည္း သြားမည့္ ဓာတ္အားပမာဏမွာ အနည္းဆံုး မဂၢါဝပ္ ၂၅ဝ ရွိေသာ ေၾကာင္႕Shut down ကာလအတြင္း အမ်ားျပည္သူမ်ား အဆင္ေျပေစေရး လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား လံုးဝ(လံုးဝ) ျပတ္ေတာက္ျခင္းမရွိဘဲ ဓာတ္အားေပး သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ႏုိင္ငံပုိင္ သတင္းစာမ်က္ႏွာအရ သိရသည္။
 
The Ladies News
 

 

Vote: 
No votes yet

Add new comment