ႏွလံုး၊ အသက္႐ွဴ လမ္းေၾကာင္းႏွင့္ တီဘီေရာဂါမ်ား ကုသႏိုင္မည့္ေဆးဝါး မ်ားကုိ ေဆးဝါးစက္႐ုံ(အင္းစိန္)မွ တိုးခ်ဲ႕ထုတ္လုပ္မည္

ႏွလံုး၊ အသက္႐ွဴလမ္းေၾကာင္းႏွင့္ တီဘီေရာဂါမ်ား ကုသလႏုိင္မည့္ ေဆး၀ါးမ်ား ေဆး၀ါးစက္႐ံု (အင္းစိန္)မွ တုိးခ်ဲ႕ ထုတ္လုပ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။
 
ႏုိင္ငံတကာ အဆင့္မီ ထပ္မံတုိးခ်ဲ႕သည့္ New BPI Project ၿပီးစီးသြားပါက ပဋိဇီဝပိုးသတ္ေဆးသံုးမ်ိဳး၊ ႏွလုံးေရာဂါ၊ အသက္႐ွဴလမ္းေၾကာင္းေရာဂါႏွင့္ တီဘီေရာဂါမ်ားကို ကုသႏိုင္မည့္ ထိုးေဆးခုနစ္မ်ိဳးႏွင့္ ေသာက္ေဆး ၁၃ မ်ိဳးတို႔ကို တိုးခ်ဲ႕ထုတ္လုပ္သြားမည့္အျပင္ တစ္ႏွစ္လွ်င္ ထိုးေဆးသန္း ၂ဝ ထုတ္လုပ္ သြားႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။
 
ေဆး၀ါးမ်ား ထုတ္လုပ္ရာတြင္ အတုအပ မျပဳလုပ္ႏုိင္ရန္ ထုပ္ပုိးမႈပံုစံမ်ား အဆင့္ျမွင့္တင္သြားကာ ေဆး၀ါး အတုလုပ္သူမ်ားကုိလည္း သက္ဆုိင္ရာႏွင့္ ပူးေပါင္း စစ္ေဆးေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။
 
ယခုအခါ New BPI Project စီမံကိန္းလုပ္ငန္းမ်ားအေနျဖင့္ ၉၉ ရာခုိင္ႏႈန္း၀န္းက်င္ ၿပီးစီးေနၿပီျဖစ္ကာ မၾကာမီ ေဆး၀ါးထုတ္လုပ္မႈလုပ္ငန္းမ်ား စတင္ႏုိင္ေတာ့မည္ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း သိရသည္။
 
Ref: MOI
The Ladies News
 

Vote: 
No votes yet

Add new comment