ပုဂၢလိက ပညာေရးဥပေဒၾကမ္းကို လက္ရွိလႊတ္ေတာ္သက္တမ္းအတြင္း အတည္ျပဳ ႏိုင္ရန္ ရာခိုင္ႏႈန္းနည္းပါးဟုဆို

ပုဂၢလိကပညာေရးဥပေဒၾကမ္းကို ယခုအစိုး ရသက္တမ္းကာလႏွင့္ ယခုလႊတ္ေတာ္

သက္တမ္းကာလတြင္ ျပ႒ာန္းႏိုင္ရန္ ရာခိုင္ႏႈန္းနည္းပါးသြားၿပီျဖစ္ေၾကာင္း သိရ

သည္။

 

အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္မွ ယခုလတြင္ အေျခခံပညာေရးဥပေဒၾကမ္းႏွင့္ နည္းပညာႏွင့္

သက္ေမြး ပညာေရး ဥပေဒၾကမ္းကို အတည္ျပဳခဲ့ၿပီး က်န္ရွိေနသည့္ ပုဂၢလိက

ပညာေရး ဥပေဒၾကမ္းသည္ အတည္ျပဳႏိုင္ရန္ ျပည့္စံုလံုေလာက္သည့္ အေျခအေန

တြင္မရွိသျဖင့္ အသစ္ျပန္လည္ေရးဆြဲႏိုင္ရန္ သက္ဆိုင္ရာ၀န္ႀကီးဌာနသို႔ ျပန္လည္

ေပးပို႔သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ဥပေဒၾကမ္း ေကာ္မတီမွ သိရသည္။

 

“ပုဂၢလိကပညာေရးဥပေဒကို ျပည့္စံုတဲ့ဥပေဒတစ္ခုျဖစ္ေအာင္ အသစ္ျပန္လည္

ေရးဆြဲဖို႔အတြက္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတဆီကိုလည္း လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒က သ၀ဏ္လႊာ

ပို႔ၿပီးသြားၿပီ။လႊတ္ေတာ္ဆံုးျဖတ္ခ်က္နဲ႔ ဆိုင္းငံ့ထားတာေတာ့ မဟုတ္ဘူး။

အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ ကေန ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ကို ျပန္ပို႔လိုက္မယ္။

ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ကေန အစိုးရအဖြဲ႔ကို ျပန္ပို႔လိုက္ေတာ့မယ္။ လႊတ္ေတာ္

ကေန သမၼတဆီကို သ၀ဏ္လႊာပို႔ လိုက္တယ္။ ပို႔ေတာ့ပညာေရး၀န္ႀကီး ဦးေဆာင္ၿပီး

ဒီဥပေဒကို ျပန္သံုးသပ္တယ္။ သံုးသပ္ေတာ့ ဌာနေပါင္းစံုကို ဖိတ္ေတာ့ လူကယ္

ျပန္ကလည္း ေထာက္ျပတယ္။ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈ၊ ႏိုင္ငံျခားေရးက ေထာက္ျပၾကေတာ့

ပညာေရး၀န္ႀကီး ကိုယ္၌က ဟုတ္တယ္၊ ဒီအခ်က္ေတြမျပည့္စံုဘူး၊ ျပန္ေရးမွရမယ္

လို႔ သံုးသပ္တယ္။ ဆရာတို႔ဆီလာတဲ့ ဥပေဒေတြကို ဥပေဒကို ပတ္ကားျဖစ္ေအာင္

ျပင္ေပးတယ္။ ေက်ာ႐ိုးမွန္ ေနတယ္။ အခက္အလက္ေတြ လြဲေနရင္ တည့္မတ္ေပး

လို႔ရတယ္။ အခုဟာက ေက်ာရိုးကလြဲေနေတာ့  ဒီဥပေဒက အသစ္ျပန္ဆြဲရေတာ့

မယ္။ ဒီအစိုးရသက္တမ္းနဲ႔ ပထမအႀကိမ္လႊတ္ေတာ္သက္တမ္းမွာ မီဖို႔ရာခိုင္နႈန္း

အေတာ္နည္းသြားၿပီ။ မမီႏိုင္ေတာ့ဘူးလို႔ ေျပာရမွာပဲ” ဟု အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္

ဥပေဒၾကမ္း ေကာ္မတီ အတြင္းေရးမွဴး ေဒါက္တာျမတ္ဥာဏစိုးက ေျပာသည္။

 

အမ်ိဳးသားပညာေရးဥပေဒ၏ ေအာက္တြင္ က႑အလိုက္ဥပေဒ ငါးခုရွိၿပီး

ပုဂၢလိကပညာေရး ဥပေဒသည္ အျခားဥပေဒ ၄ ခုႏွင့္ အက်ံဳး၀င္မႈရွိေနေၾကာင္း

ယင္းအတြက္ ပုဂၢလိကပညာေရးဥပေဒကို ေရးဆြဲမည္ဆိုပါက အျခားဥပေဒမ်ားႏွင့္ပါ

ခ်ိတ္ဆက္ၿပီး ညီညႊတ္စြာ ေရးဆြဲရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း၊ လက္ရွိေရးဆြဲထားေသာ

ဥပေဒမွာ ေရာေထြမႈရွိေနၿပီး ေရဘံုယ်ဆန္စြာ ေရးဆြဲထားေၾကာင္း၊ ယင္းအျပင္

ပုဂၢလိကပညာေရးဥပေဒသည္ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈဥပေဒ၊ ႏိုင္ငံသား ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈ

ဥပေဒတို႔ႏွင့္ပါ ၀ိေရာဓိျဖစ္ေနေသာအခ်က္မ်ားကို ေတြ႔ရွိရေၾကာင္း သိရသည္။

 

သတင္း - သူရိယ

The Ladies News Journal

Vote: 
No votes yet

Add new comment