ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ေတာင္ေပၚေဒသမ်ားအတြက္ သစ္ေတာေတာင္ယာစနစ္ စမ္းသပ္ သုေတသနျပဳမည္

ျမန္မာႏုိင္ငံ ေတာင္ေပၚေဒသမ်ားတြင္ ေရႊ႕ေျပာင္းလယ္ယာစနစ္အစား ပုိမုိေရရွည္ တည္တံ့သည့္ စုိက္ခင္း သစ္ေတာ ေပါင္းစပ္စနစ္ ( Agroforestry ) အား အစားထုိး အသံုးျပဳရန္ စီမံကိန္းတစ္ခုကုိ ကမၻာ႔စုိက္ခင္း - သစ္ေတာ ေပါင္းစပ္စနစ္စင္တာ (ICRAF) က ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ စီမံကိန္းကုိ အေမရိကန္ ၊ ယူေက ၊ ၾသစေၾတးလ် ၊ ဆြီဒင္ ၊ အုိင္ယာလန္ ႏွင့္ အီတလီ တုိ႔ ပါ၀င္ေသာ အလွဴ ရွင္အဖြဲ႕က ေထာက္ပံ့ေပးသျခင္း ျဖစ္သည္ ။

ေရႊ႕ေျပာင္းေတာင္ယာစနစ္တြင္ သီးႏွံစုိက္ပ်ဳိးရန္ သစ္ေတာမ်ားကုိ ရွင္းလင္းရသည္။ သီးႏွံမ်ား ရိတ္သိမ္းၿပီးပါက သစ္ေတာမ်ားျပန္ေပါက္ရန္ ၁၀ ႏွစ္ ေစာင့္ရသည္။ ေျမဧရိယာ နည္းပါးလာျခင္းေၾကာင့္ ေရႊ႕ေျပာင္း ေတာင္ယာစနစ္ကုိ ေရရွည္အသံုးျပဳရန္ မျဖစ္ႏုိင္ေတာ့ဟု ဆုိသည္။ ေက်းလက္ေဒသတြင္ ေနထုိင္သူမ်ားက ယခုအခါ သစ္ေတာမ်ားကုိ ရွင္းလင္းကာ အၿမဲတမ္း စုိက္ခင္းမ်ားအျဖစ္ ႀကံႏွင့္ ရာဘာမ်ား စုိက္ပ်ဳိးလာၾကသည္။

စုိက္ပ်ဳိးေရးႏွင့္ ေမြးျမဴေရး ေပါင္းစပ္ပါ၀င္ေသာ စုိက္ခင္း - သစ္ေတာ ေပါင္းစပ္စနစ္မွာ ပုိမုိေရရွည္ တည္တံ့ႏုိင္သည့္ ေရြးခ်ယ္စရာအျဖစ္ ႐ႈျမင္ထားၾကသည္ ။ စီမံကိန္း အႀကီးအကဲ ICRAF မွ သုေတသနပညာရွင္ ေဒါက္တာ ရွမစ္က “စုိက္ခင္း - သစ္ေတာ ေပါင္းစပ္စနစ္က ကုန္းျမင့္ေဒသေတြအတြက္ အေကာင္းဆံုးအေျဖပါ ။ ဒီစနစ္က ေစ်းႀကီးတဲ့ ဓာတုဓာတ္ေျမၾသဇာေတြနဲ႔ ပုိးသတ္ေဆးေတြ လုိအပ္မႈ နည္းပါးၿပီး အထြက္ႏႈန္းနဲ႔ ၀င္ေငြရလမ္းေတြ တုိးပြားေစပါတယ္” ဟု ေျပာၾကားသည္။

ယခုအခါတြင္ ရွမ္းျပည္နယ္ႏွင့္ ခ်င္းျပည္နယ္ရွိ သစ္ေတာျပဳန္းတီးမႈ ႀကဳံေနရေသာ ကုန္းျမင့္ေဒသ ၂ ခုတြင္ စီမံကိန္း ေဆာင္ရြက္ရန္ ေရြးခ်ယ္သတ္မွတ္ထားသည္ ။ ထုိေဒသမ်ားတြင္ အပင္မ်ားက ေျမလႊာအား ေျမၾသဇာ ပုိမုိေကာင္းမြန္ေစမည္ဟု သုေတသန ပညာရွင္မ်ားက ေမွ်ာ္လင့္ထားၿပီး အျခား၀င္ေငြရႏုိင္သည့္ နည္းလမ္းမ်ားကုိလည္း ေဒသခံရြာသားမ်ားႏွင့္အတူ ပူးေပါင္းရွာေဖြေနသည္ဟုဆုိသည္ ။

ခ်င္းျပည္နယ္တြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ ေရလႊမ္းမုိးမႈက စီမံကိန္းလုပ္ငန္းမ်ားကုိ ႐ႈပ္ေထြးေစခဲ့ေသာ္လည္း ယခုအခါ မ်ဳိးေစ့မ်ားအသင့္ျဖစ္ေနၿပီး လာမည့္မုိးရာသီတြင္ စုိက္ပ်ဳိးမႈ စတင္ႏုိင္မည္ဟု ဆုိသည္ ။

KHTun

The Ladies News Journal

 

Vote: 
No votes yet

Add new comment