ကယားျပည္နယ္အတြင္း မဲမကဲြေစရန္ KNPP ႏႈိးေဆာ္

ကယားျပည္နယ္တြင္ သမၼတဦးသိန္းစိန္ အစုိးရအဖြဲ႕မွ ၀န္ႀကီး ၂ ဦးႏွင့္ ယွဥ္ၿပဳိင္ေရြးခ်ယ္ခံမည့္ တုိင္းရင္းသားပါတီမ်ားအေနျဖင့္ မဲမ်ား ကြဲျပားသြားျခင္းမရွိေစေရးအတြက္ သေဘာတူညီခ်က္တစ္ခုရရွိရန္ ကရင္နီအမ်ဳိးသားတုိးတက္ေရးပါတီ KNPP က ႏိႈးေဆာ္လုိက္သည္။

အစုိးရႏွင့္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးစာခ်ဳပ္ကုိ ၂၀၁၂ တြင္ လက္မွတ္ေရးထုိး ခဲ့သည့္ KNPP ၏ လိြဳင္ေကာ္ၿမဳိ႕ အေျခစုိက္ ဆက္ဆံေရးတာ၀န္ခံ ဦးခူးေညရယ္က “လူထုက သူတုိ႔ကို မဲေပးၾကမယ္ဆုိရင္ မဲေတြ ကြဲျပားသြားမွာပါ။ ဒီမွာ ဦးေအာင္မင္းက စစ္တပ္ကုိ ပုိင္ပါတယ္။ သူက စစ္တပ္ကုိ ပုိင္ရင္ အစုိးရ၀န္ထမ္းေတြက သူ႕ကုိပဲ ေထာက္ခံမွာျဖစ္တဲ့ အတြက္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ သူတုိ႔ကုိ ဆဲြေဆာင္ဖုိ႔ လုိပါတယ္” ဟု ေျပာၾကား ခဲ့သည္။

ကယား ျပည္သူမ်ားအေနျဖင့္ ေဒသအက်ဳိးကုိ အမွန္တကယ္ ေဆာင္ရြက္ေပးႏုိင္မည့္ ေဒသခံအမတ္ေလာင္းမ်ားကုိသာ မဲေပးရန္ ဦးခူးေညရယ္က ေျပာၾကားသည္။

သမၼတ႐ံုး ဝန္ႀကီးမ်ားျဖစ္ၾကသည့္ ဦးေအာင္မင္းႏွင့္ ဦးစိုးသိမ္းတို႔က ကယားျပည္နယ္တြင္ တသီးပုဂၢလ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအျဖစ္ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ၾကမည္ ျဖစ္သည္။ ဦးေအာင္မင္းက ရွားေတာၿမိဳ႕နယ္မွ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္ (၇)တြင္ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္မည္ ျဖစ္ၿပီး ဦးစိုးသိမ္းက ေဘာလခဲၿမိဳ႕နယ္မွ အမ်ိဳးသား လႊတ္ေတာ္ မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္(၉) ၌ ဝင္ေရာက္ ယွဥ္ၿပိဳင္မည္ျဖစ္သည္။

၂၀၁၄ ခုႏွစ္ သန္းေခါင္စာရင္း စစ္တမ္းမ်ားအရ ဦးေအာင္မင္း၏ မဲဆႏၵနယ္တြင္ မဲေပးခြင့္ရွိသူ ၄၀ဝ၀ ထက္နည္းပါးၿပီး ဦးစိုးသိမ္း၏ မဲဆႏၵနယ္တြင္မူ မဲေပးခြင့္ရွိသူ ၃၀ဝ၀ ထက္ နည္းပါးသည္ကို ေတြ႕ရသည္။

တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္တပ္ဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ားတြင္ အစုိးရဘက္မွ အဓိကေဆြးေႏြးသူျဖစ္ေသာ ဦးေအာင္မင္းသည္ အမ်ဳိးသား လႊတ္ေတာ္အတြက္ ကယားျပည္နယ္ မဲဆႏၵနယ္ ၇ မွ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပဳိင္ရန္ ရာထူးမွ ႏုတ္ထြက္ခဲ့သည္။ ရွားေတာၿမဳိ႕နယ္ ပါ၀င္သည့္ ထုိမဲဆႏၵနယ္ သည္ ႏုိင္ငံအတြင္း လူဦးေရအနည္းဆံုး မဲဆႏၵနယ္တစ္ခုျဖစ္သည္။ အစုိးရအဖြဲ႕၀င္ ၀န္ႀကီးတစ္ဦးျဖစ္ေသာ စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖဳိးတုိးတက္မႈဆုိင္ရာ သမၼတ႐ံုး၀န္ႀကီး ဦးစုိးသိန္းကလည္း ကယားျပည္နယ္ အတြင္းရွိ ေသး ငယ္ေသာ မဲဆႏၵနယ္တစ္ခုျဖစ္သည့္ ေဘာ္လခဲၿမဳိ႕နယ္ တစ္၀က္ပါ၀င္ေသာ မဲဆႏၵနယ္တြင္ ပါ၀င္ယွဥ္ၿပဳိင္မည္ျဖစ္သည္။

အၿငိမ္းစား ဗုိလ္မွဴးခ်ဳပ္ တစ္ဦးျဖစ္ေသာ ဦးေအာင္မင္းသည္ စစ္အစုိးရလက္ထက္တြင္ ရထားပုိ႔ေဆာင္ေရး၀န္ႀကီး ျဖစ္ခဲ့သည္။ ဦးစုိးသိန္းမွာ ေရတပ္ ဦးစီးခ်ဳပ္ေဟာင္းျဖစ္သည္။

ယခုလအေစာပုိင္းက ရွားေတာသုိ႔ လာေရာက္ခဲ့သည့္ ဦးစုိးသိန္းက သူ၏ ႏုိင္ငံေရးဂုဏ္သိကၡာ မဆံုး႐ံႈးေစရန္အတြက္ ေရြးေကာက္ပြဲ ၀င္ေရာက္ ယွဥ္ၿပဳိင္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း KNPP ေခါင္းေဆာင္မ်ားကုိ ေျပာၾကားခဲ့သည္ဟု ဦးခူးေညရယ္ကဆုိသည္။ ဦးခူးေညရယ္ႏွင့္ အျခားေဒသခံ တုိင္းရင္းသားပါတီမ်ားမွ ကုိယ္စားလွယ္မ်ား တက္ေရာက္ခဲ့သည့္ ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ေရြးေကာက္ပြဲႏွင့္ပတ္သက္၍ လူထု၏ စုိးရိမ္မႈမ်ားႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအေၾကာင္း ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။ ဒီေမာဆုိမဲဆႏၵနယ္ ၁ တြင္ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပဳိင္မည့္ တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးစံု ဒီမုိကေရစီပါတီ (ကယားျပည္နယ္) မွ ဦးမီရယ္ရဲေအာင္က “မဲဆြယ္ကာလမတုိင္ခင္ ကတည္းက ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးေတြက လက္ေဆာင္ေတြ အမ်ားအျပားေပးအပ္ေနတာကုိ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ စုိးရိမ္ပါတယ္” ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ေရြးေကာက္ပြဲ ၀င္ရန္အတြက္ သမၼတ႐ံုး ၀န္ႀကီးရာထူးမွ ႏုတ္ထြက္ ထားသည့္ ဦးစုိးသိန္းသည္ မဲဆႏၵနယ္အတြင္း ၀န္ထမ္းမ်ားကုိ စကုိင္းနက္ စေလာင္းမ်ားေပးျခင္း၊ အတန္းတင္စာေမးပြဲ ေအာင္သည့္ ေက်ာင္းသား မ်ားကုိ ဆုခ်ီးျမွင့္ျခင္းႏွင့္ လူအမ်ားစု လွ်ပ္စစ္မီးမရသည့္ ကယားျပည္နယ္ တြင္ အသံုး၀င္ေသာ ဆုိလာျပားမ်ား လက္ေဆာင္ေပးျခင္း တုိ႔ ျပဳလုပ္ခဲ့ သျဖင့္ ေဒသခံကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားက စုိးရိမ္လ်က္ရွိသည္။

ဦးေအာင္မင္း ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပဳိင္သည့္ ရွားေတာၿမဳိ႕နယ္တြင္ ၁၉၉၀ ျပည့္လြန္ႏွစ္မ်ားက အစုိးရႏွင့္ KNPP ၏ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးစာခ်ဳပ္ က်ဳိးပ်က္သြားၿပီးေနာက္ ေဒသခံအမ်ားအျပား တိမ္းေရွာင္ထြက္ေျပး သြားခဲ့သည္။ ၁၉၉၀ ျပည့္လြန္ႏွစ္မ်ားအတြင္းက ထြက္ေျပးခဲ့သူအမ်ားစုသည္ ထုိင္း-ျမန္မာနယ္စပ္ရွိ ကရင္နီဒုကၡသည္စခန္း ၂ ခုတြင္ ေနထုိင္လ်က္ရွိၿပီး အခ်ဳိ႕က အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုသုိ႔ ေျပာင္းေရႊ႕အေျခစုိက္ခဲ့သည္။

KHTun

The Ladies News Journal

Vote: 
No votes yet

Add new comment