အမ်ိဳးသားအဆင့္ အဓမၼခိုင္းေစမႈတိုင္ၾကားမႈယႏၲရားသို႔ အဓမၼခိုင္းေစမႈႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းၿပီး မည္သူ မဆိုတိုင္ၾကားနိုင္

တိုင္ၾကား သူႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ အခ်က္အလက္မ်ားကို လၽွို႔ဝွက္ေျဖရွင္းေပးရန္ အမ်ိဳးသားေကာ္ မတီဝင္ ဝန္ႀကီးဌာနမ်ားကို ညႇိႏွိုင္းအေၾကာင္းၾကား ထားၿပီးျဖစ္
.
အမ်ိဳးသားအဆင့္ အဓမၼခိုင္းေစမႈတိုင္ၾကားမႈ ယႏၲရားသို႔ အဓမၼခိုင္းေစမႈႏွင့္စပ္လ်ဥ္းၿပီး မည္သူ မဆိုတိုင္ၾကားနိုင္ၿပီး၊တိုင္ၾကား သူႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ အခ်က္အလက္မ်ားကို လၽွို႔ဝွက္ေျဖရွင္းေပးရန္ အမ်ိဳးသားေကာ္ မတီဝင္ဝန္ႀကီးဌာနမ်ားကို ညႇိႏွိုင္း အေၾကာင္းၾကားထားၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း အလုပ္သမား၊ လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အား ဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးသိန္းေဆြကေျပာသည္။
 
အလုပ္သမား၊ လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အားဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ ILO တို႔ ပူးေပါင္း၍ အမ်ိဳးသားအဆင့္ အဓမၼခိုင္းေစမႈဆိုင္ရာ တိုင္ၾကားမႈယႏၲရားကို လက္ေတြ႕ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ရာ၌ တိုင္ၾကားမည့္အမႈမ်ားကို ထိေရာက္စြာကိုင္ တြယ္ေျဖရွင္း ႏုိင္ေရး ဆိုင္ရာ အေထာက္အကူျပဳနိုင္ေရး ႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္ ေဆြးေႏြးပြဲ တြင္ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးက ယင္းသို႕ ေျပာဆိုခဲ့ေၾကာင္း ျပန္ၾကားေရး၀န္ႀကီးဌာနက သတင္းေဖာ္ျပခဲ့သည္။
 
ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ အဓမၼခိုင္းေစမႈပေပ်ာက္ေရးအတြက္ ILO ႏွင့္ပူးေပါင္းၿပီး ၂၀၀၂ ခုႏွစ္မွ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္အထိ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၿပီး ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာ ၂၁ ရက္တြင္ ျမန္မာနိုင္ငံဆိုင္ရာ သင့္ေလ်ာ္ေကာင္းမြန္ေသာ အလုပ္အကိုင္ဌာန အစီအစဥ္ Decent Work Country Programme - DWCP (2018-2021) အေကာင္ အထည္ေဖာ္ေရး နားလည္မႈစာခၽြန္လႊာကို ILO ႏွင့္ အစိုးရ၊ အလုပ္ရွင္၊ အလုပ္သမား ကိုယ္စားလွယ္ မ်ားက လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့သည္။ DWCP လုပ္ငန္းစဥ္အရ အဓမၼခိုင္းေစမႈ ပေပ်ာက္ေရး လုပ္ငန္း စီမံခ်က္ (၂၀၁၉ - ၂၀၂၁)ကို ေရးဆြဲခဲ့ေၾကာင္း၊ အဆိုပါ လုပ္ငန္းစီမံခ်က္ပါ လုပ္ငန္းစဥ္ ၁ ျဖစ္ သည့္ “အဓမၼခိုင္းေစျခင္းဆိုင္ရာ အမ်ိဳးသား အဆင့္ တိုင္ၾကားမႈယႏၲရားထူေထာင္ျခင္း” (National Complaints Mechanism - NCM) ထူေထာင္ေရးကို အလုပ္သမားေရးရာ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ေရး လုပ္ငန္း ေကာ္မတီ အဖြဲ႕ဝင္မ်ားႏွင့္ အႀကိမ္ႀကိမ္ ညႇိႏွိုင္းေဆြးေႏြးခဲ့ေၾကာင္း။ NCM အေကာင္ အထည္ ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ရန္ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာ ၂ ရက္တြင္ ျပည္ေထာင္စု အစိုးရအဖြဲ႕၏ အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာအမွတ္(၇၂/၂၀၁၉)ျဖင့္ အမ်ိဳးသားအဆင့္ အဓမၼခိုင္းေစမႈ ဆိုင္ရာ တိုင္ၾကားမႈယႏၲရား အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရး အမ်ိဳးသားေကာ္မတီကို ဝန္ႀကီးဌာန (၁၆) ခုႏွင့္ ျမန္မာနိုင္ငံ အမ်ိဳးသားလူ႔အခြင့္အေရး ေကာ္မရွင္တို႔မွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ ဖြဲ႕ စည္း၍ ၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၃ ရက္တြင္ လုပ္ငန္းမ်ားစတင္ ေဆာင္ရြက္ေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးက ေျပာသည္။
 
တိုင္ၾကားမႈယႏၲရားတြင္ တိုင္ၾကားသူက အမ်ိဳးသား ေကာ္မတီကို တိုက္ရိုက္ျဖစ္ေစ၊ လႊတ္ေတာ္၊ သက္ဆိုင္ရာဝန္ႀကီးဌာနမ်ား၊ ျပည္နယ္/တိုင္း ေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕မ်ား၊ ILO အပါအဝင္ အျခားအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ တဆင့္ျဖစ္ေစ စိတ္ခ်လုံျခဳံစြာ တိုင္ၾကားနိုင္ေၾကာင္း၊ တိုင္ၾကား လာသည့္ အမႈမ်ားကို အမ်ိဳးသားေကာ္မတီ၏ ႐ုံးအဖြဲ႕က မွတ္တမ္းတင္ျခင္း၊ အဓမၼခိုင္းေစမႈ တြင္ အက်ဳံး ဝင္ျခင္း ရွိ/မရွိ၊ အမႈအမ်ိဳးအစားခြဲျခား၍ အက်ဳံးဝင္သည့္ အမႈအမ်ိဳး အစားအလိုက္ ဝန္ႀကီးဌာန ေအာက္ရွိ ဦးစီးဌာနမ်ား၊ သက္ဆိုင္ရာဝန္ႀကီးဌာနမ်ား၊ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕မ်ားထံ အမႈတြဲလႊဲေျပာင္းေပးပို႔၍ ေျဖရွင္း ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။
 
သက္ဆိုင္ရာဌာနမ်ားမွ ေျဖရွင္းၿပီးစီးမႈမ်ားကို သက္ဆိုင္သူထံ တိုက္ရိုက္ျပန္ၾကားရန္ ႏွင့္ ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္ထားရွိမႈမ်ားကို အမ်ိဳးသားေကာ္မတီသို႔ ျပန္လည္တင္ျပေစၿပီး စနစ္ တက် မွတ္တမ္းတင္ထားရွိကာ အမ်ိဳးသားေကာ္မတီ၏ အတည္ျပဳခ်က္ျဖင့္ သတင္း ထုတ္ျပန္ၿပီး နိုင္ငံတကာအသိုက္အဝန္းသို႔ အသိေပးေဆာင္ရြက္ သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ တိုင္ၾကားလာ သူမ်ားႏွင့္ အဓမၼက်ဴးလြန္ခံရသူမ်ားကို လက္တုန္႔ျပန္မႈ မရွိေစေရး၊ တိုင္ၾကား သူႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ အခ်က္အလက္မ်ားကို လၽွို႔ဝွက္ေျဖရွင္းေပးရန္ အမ်ိဳးသားေကာ္ မတီဝင္ဝန္ႀကီးဌာနမ်ားကို ညႇိႏွိုင္း အေၾကာင္းၾကားထားၿပီးျဖစ္၍ ဝန္ႀကီးဌာနမ်ားမွ အေလးထား ေဆာင္ရြက္သြား ရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးသိန္းေဆြက ေျပာၾကားခဲ့သည္။
 
The Ladies News
အမျိုးသားအဆင့် အဓမ္မခိုင်းစေမှုတိုင်ကြားမှုယန္တရားသို့ အဓမ္မခိုင်းစေမှုနှင့် စပ်လျဉ်းပြီး မည်သူ မဆိုတိုင်ကြားနိုင်
--- --- ---
တိုင်ကြား သူနှင့် ပတ်သက်သည့် အချက်အလက်များကို လျှို့ဝှက်ဖြေရှင်းပေးရန် အမျိုးသားကော် မတီဝင် ဝန်ကြီးဌာနများကို ညှိနှိုင်းအကြောင်းကြား ထားပြီးဖြစ်
--- --- ---
အမျိုးသားအဆင့် အဓမ္မခိုင်းစေမှုတိုင်ကြားမှု ယန္တရားသို့ အဓမ္မခိုင်းစေမှုနှင့်စပ်လျဉ်းပြီး မည်သူ မဆိုတိုင်ကြားနိုင်ပြီး၊တိုင်ကြား သူနှင့် ပတ်သက်သည့် အချက်အလက်များကို လျှို့ဝှက်ဖြေရှင်းပေးရန် အမျိုးသားကော် မတီဝင်ဝန်ကြီးဌာနများကို ညှိနှိုင်း အကြောင်းကြားထားပြီးဖြစ်ကြောင်း အလုပ်သမား၊ လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့် ပြည်သူ့အင်အား ဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးသိန်းဆွေကပြောသည်။
 
အလုပ်သမား၊ လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့် ပြည်သူ့အင်အားဝန်ကြီးဌာနနှင့် ILO တို့ ပူးပေါင်း၍ အမျိုးသားအဆင့် အဓမ္မခိုင်းစေမှုဆိုင်ရာ တိုင်ကြားမှုယန္တရားကို လက်တွေ့ အကောင်အထည် ဖော်ရာ၌ တိုင်ကြားမည့်အမှုများကို ထိရောက်စွာကိုင် တွယ်ဖြေရှင်း နိုင်ရေး ဆိုင်ရာ အထောက်အကူပြုနိုင်ရေး နှင့်စပ်လျဉ်းသည့် ဆွေးနွေးပွဲ တွင် ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးက ယင်းသို့ ပြောဆိုခဲ့ကြောင်း ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာနက သတင်းဖော်ပြခဲ့သည်။
 
မြန်မာနိုင်ငံတွင် အဓမ္မခိုင်းစေမှုပပျောက်ရေးအတွက် ILO နှင့်ပူးပေါင်းပြီး ၂၀၀၂ ခုနှစ်မှ ၂၀၁၈ ခုနှစ်အထိ ဆောင်ရွက်ခဲ့ပြီး ၂၀၁၈ ခုနှစ် စက်တင်ဘာ ၂၁ ရက်တွင် မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ သင့်လျော်ကောင်းမွန်သော အလုပ်အကိုင်ဌာန အစီအစဉ် Decent Work Country Programme - DWCP (2018-2021) အကောင် အထည်ဖော်ရေး နားလည်မှုစာချွန်လွှာကို ILO နှင့် အစိုးရ၊ အလုပ်ရှင်၊ အလုပ်သမား ကိုယ်စားလှယ် များက လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့သည်။ DWCP လုပ်ငန်းစဉ်အရ အဓမ္မခိုင်းစေမှု ပပျောက်ရေး လုပ်ငန်း စီမံချက် (၂၀၁၉ - ၂၀၂၁)ကို ရေးဆွဲခဲ့ကြောင်း၊ အဆိုပါ လုပ်ငန်းစီမံချက်ပါ လုပ်ငန်းစဉ် ၁ ဖြစ် သည့် “အဓမ္မခိုင်းစေခြင်းဆိုင်ရာ အမျိုးသား အဆင့် တိုင်ကြားမှုယန္တရားထူထောင်ခြင်း” (National Complaints Mechanism - NCM) ထူထောင်ရေးကို အလုပ်သမားရေးရာ ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်ရေး လုပ်ငန်း ကော်မတီ အဖွဲ့ဝင်များနှင့် အကြိမ်ကြိမ် ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးခဲ့ကြောင်း။ NCM အကောင် အထည် ဖော်ဆောင်ရွက်ရန် ၂၀၁၉ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာ ၂ ရက်တွင် ပြည်ထောင်စု အစိုးရအဖွဲ့၏ အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ်(၇၂/၂၀၁၉)ဖြင့် အမျိုးသားအဆင့် အဓမ္မခိုင်းစေမှု ဆိုင်ရာ တိုင်ကြားမှုယန္တရား အကောင်အထည်ဖော်ရေး အမျိုးသားကော်မတီကို ဝန်ကြီးဌာန (၁၆) ခုနှင့် မြန်မာနိုင်ငံ အမျိုးသားလူ့အခွင့်အရေး ကော်မရှင်တို့မှ ကိုယ်စားလှယ်များနှင့် ဖွဲ့ စည်း၍ ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ် ဖေဖော်ဝါရီ ၃ ရက်တွင် လုပ်ငန်းများစတင် ဆောင်ရွက်နေပြီဖြစ်ကြောင်း ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးက ပြောသည်။
 
တိုင်ကြားမှုယန္တရားတွင် တိုင်ကြားသူက အမျိုးသား ကော်မတီကို တိုက်ရိုက်ဖြစ်စေ၊ လွှတ်တော်၊ သက်ဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနများ၊ ပြည်နယ်/တိုင်း ဒေသကြီး အစိုးရအဖွဲ့များ၊ ILO အပါအဝင် အခြားအဖွဲ့အစည်းများနှင့် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ အဖွဲ့အစည်းများမှ တဆင့်ဖြစ်စေ စိတ်ချလုံခြုံစွာ တိုင်ကြားနိုင်ကြောင်း၊ တိုင်ကြား လာသည့် အမှုများကို အမျိုးသားကော်မတီ၏ ရုံးအဖွဲ့က မှတ်တမ်းတင်ခြင်း၊ အဓမ္မခိုင်းစေမှု တွင် အကျုံး ဝင်ခြင်း ရှိ/မရှိ၊ အမှုအမျိုးအစားခွဲခြား၍ အကျုံးဝင်သည့် အမှုအမျိုး အစားအလိုက် ဝန်ကြီးဌာန အောက်ရှိ ဦးစီးဌာနများ၊ သက်ဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနများ၊ အဖွဲ့အစည်းများ၊ ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး အစိုးရအဖွဲ့များထံ အမှုတွဲလွှဲပြောင်းပေးပို့၍ ဖြေရှင်း ဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
 
သက်ဆိုင်ရာဌာနများမှ ဖြေရှင်းပြီးစီးမှုများကို သက်ဆိုင်သူထံ တိုက်ရိုက်ပြန်ကြားရန် နှင့် ဖြေရှင်းဆောင်ရွက်ထားရှိမှုများကို အမျိုးသားကော်မတီသို့ ပြန်လည်တင်ပြစေပြီး စနစ် တကျ မှတ်တမ်းတင်ထားရှိကာ အမျိုးသားကော်မတီ၏ အတည်ပြုချက်ဖြင့် သတင်း ထုတ်ပြန်ပြီး နိုင်ငံတကာအသိုက်အဝန်းသို့ အသိပေးဆောင်ရွက် သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ တိုင်ကြားလာ သူများနှင့် အဓမ္မကျူးလွန်ခံရသူများကို လက်တုန့်ပြန်မှု မရှိစေရေး၊ တိုင်ကြား သူနှင့် ပတ်သက်သည့် အချက်အလက်များကို လျှို့ဝှက်ဖြေရှင်းပေးရန် အမျိုးသားကော် မတီဝင်ဝန်ကြီးဌာနများကို ညှိနှိုင်း အကြောင်းကြားထားပြီးဖြစ်၍ ဝန်ကြီးဌာနများမှ အလေးထား ဆောင်ရွက်သွား ရန် လိုအပ်ကြောင်း ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးသိန်းဆွေက ပြောကြားခဲ့သည်။
 
The Ladies News
 


 

 

Vote: 
No votes yet

Add new comment