အာဆီယံေဒသအတြင္း ေမာ္ေတာ္ယာဉ္ ဆိုင္ရာ ထုတ္ကုန္ပစၥည္းမ်ား အျပန္အလွန္ အသိအမွတ္ျပုေရး အစီအစဥ္ တြင္ ပါ၀င္လက္မွတ္ေရးထိုး ေရး ေဆြးေႏြးမည္

နိုင္ငံေတာ္သမၼတထံမွ ေပးပို့ထားေသာ အာဆီယံေဒသအတြင္း ေမာ္ေတာ္ယာဉ္ ဆိုင္ရာ ထုတ္ကုန္ပစၥည္းမ်ား အျပန္အလွန္ အသိအမွတ္ျပဳေရး အစီအစဉ္အား ျမန္မာ နိုင္ငံမွ ပါဝင္လက္မွတ္ ေရးထိုးနိုင္ေရးကိစၥနွင့္ စပ္လ်ဉ္း၍ စက္မႈ ဝန္ျကီးဌာနမွ ဒုတိယဝန္ ျကီး ေဒါက္တာမင္းရဲပိုင္ဟိန္းက လွြတ္ေတာ္သို့ ရွင္းလင္း တင္ျပခဲ့ၿပီး ေဆြးေႏြးလိုသည့္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားရွိပါက ၁၆-၉-၂၀၁၉ ရက္ (တနလၤာေန႔) မြန္းလြဲ ၁ နာရီ ေနာက္ဆုံးထား၍ အမည္စာရင္း တင္သြင္းႏိုင္ေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္နာယက က စက္တင္ဘာ ၁၂ ရက္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀းတြင္ ေၾကညာခဲ့သည္။
 
အဆိုပါအစီအစဉ္ ကို ပါဝင္လက္မွတ္ေရးထိုးျခင္းျဖင့္ အာဆီယံ စီးပြားေရး အသိုက္အဝန္း(AEC) အတြင္း စီးပြားေရး ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ရာ၌ ယံုျကည္နားလည္မႈမ်ား ရရွိလာနိုင္ျခင္း၊ ကုန္စည္မ်ား လြတ္လပ္စြာ စီးဆင္းမႈနွင့္အတူ တစ္ခုတည္းေသာ ေဈးကြက္ ေဖာ္ေဆာင္ နိုင္ေသာ ထုတ္လုပ္မႈျဖစ္ေစျခင္း၊ အကဲျဖတ္ျခင္း ရလဒ္မ်ားကို အျပန္အလွန္အသိအမွတ္ ျပုနိုင္မည္ျဖစ္ျခင္း၊ နည္းပညာဆိုင္ရာလုပ္ထံုးလုပ္ နည္းမ်ားနွင့္ ပတ္သက္၍ လည္း ကုန္သြယ္မႈတြင္ မလိုအပ္ေသာ အတားအဆီးမ်ား ဖယ္ရွားနိုင္ မည္ျဖစ္ျခင္း၊ အဖြဲ့ဝင္နိုင္ငံမ်ားနည္းတူ အာဆီယံနိုင္ငံမ်ား၏ ကုန္သြယ္မႈ ဆိုင္ရာ သေဘာတူညီ ခ်က္နွင့္ ကမၻာ့ကုန္သြယ္မႈနွင့္ နည္းပညာဆိုင္ရာ အတားအဆီးကတိ ကဝတ္မ်ားကို ေဖာ္ေဆာင္နိုင္မည္ ျဖစ္ျခင္း၊ UN စည္းမ်ဉ္းမ်ား၏ နည္းပညာလိုအပ္ ခ်က္မ်ားနွင့္ တေျပးညီ ညွိနွိုင္း ေဆာင္ရြက္လာနိုင္ျခင္း၊ Regional Mutual Arrangement ရွိျပီးျဖစ္၍ အာဆီယံျပင္ပနိုင္ငံမ်ားနွင့္ ညွိနွိုင္းပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ရာ တြင္လည္း လြယ္ကူလာ မည္ျဖစ္ျခင္း စသည့္ အက်ိုးေက်းဇူးမ်ား ရရွိလာမည္ ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း ဒုတိယဝန္ ျကီး ေဒါက္တာမင္းရဲပိုင္ဟိန္းက ထည့္သြင္းရွင္းလင္းခဲ့သည္။
 
အာဆီယံေဒသအတြင္း ေမာ္ေတာ္ယာဉ္ဆိုင္ရာ ထုတ္ကုန္ပစၥည္းမ်ား အျပန္အလွန္ အသိအမွတ္ျပုေရး အစီအစဉ္ကို ျမန္မာနိုင္ငံမွ ပါဝင္လက္မွတ္ေရးထိုး နိုင္ေရး အတြက္ စက္မႈဝန္ျကီး ဌာနအေနျဖင့္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ့၊ စီးပြားေရး ရာေကာ္ မတီ အစည္းအေဝး အမွတ္စဉ္(၁၁/၂၀၁၉) နွင့္ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ့ အစည္း အေဝး အမွတ္စဉ္(၁၇/၂၀၁၉) သို့ တင္ျပခြင့္ျပုခ်က္ ေတာင္းခံခဲ့ရာ သေဘာတူ ခြင့္ ျပုခ်က္ မ်ားရရွိခဲ့ျပီးျဖစ္သျဖင့္ ျပည္ေထာင္စု လွြတ္ေတာ္မွ အတည္ျပဳ ခ်က္ရ ယူနိုင္ေရး အတြက္ ဆက္လက္တင္ျပရျခင္းျဖစ္သည္ ဟု ဒုတိယဝန္ ျကီး ေဒါက္တာမင္းရဲပိုင္ဟိန္းက တင္ျပခဲ့သည္။
 
The Ladies News
 

 

Vote: 
No votes yet

Add new comment