ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း ၿမိဳ႕နယ္အခ်ိဳ႕တြင္ ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရး လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ေပးမည္ဆိုသည့္ကုမၼဏီတစ္ခုအား စစ္ေဆးေန

ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း ၿမိဳ႕နယ္အခ်ိဳ႕တြင္ ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရး လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ေပးမည္ဆိုသည့္ Social Welfare ကုမၸဏီ၏ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားသည္ ႏိုင္ငံေတာ္၏ သတ္မွတ္ ဥပေဒ ေဘာင္ႏွင့္ ကိုက္ညီမႈ ရွိ မရွိစိစစ္တင္ျပရန္ကို (၂၉.၈.၂၀၁၉)ရက္စြဲပါ စာအမွတ္၊ ၈/၃-၁၂/ဦး ၆(၈၇၇၄)ျဖင့္ တိုင္းေဒသႀကီးဥပေဒခ်ဳပ္႐ံုးသို႔ လည္းေကာင္း၊ (၂၉.၈.၂၀၁၉)ရက္စြဲပါ စာအမွတ္၊ ၈/၃-၁၂/ဦး ၆(၈၈၄၈)ျဖင့္ စုံစမ္းစစ္ေဆးႏိုင္ရန္အတြက္ တိုင္းေဒသႀကီး စံုစမ္းစစ္ေဆးေရးဦးစီးဌာနသို႔ လည္းေကာင္း အေၾကာင္းၾကား ထားၿပီးျဖစ္သျဖင့္ စစ္ေဆးေဆာင္ရြက္ဆဲျဖစ္ေၾကာင္း ပဲခူး တိုင္းေဒသႀကီး စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာန ဝန္ႀကီး ဦးၫြန္႕ေရႊက စက္တင္ဘာ ၁၂ ရက္တြင္ေျပာၾကားလိုက္သည္။
 
ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀းတြင္ နတ္တလင္းၿမိဳ႕နယ္၊ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၂) တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေက်ာ္ေက်ာ္ႏိုင္မွ ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း ၿမိဳ႕နယ္အခ်ိဳ႕တြင္ ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရး လုပ္ငန္းမ်ား ျဖစ္သည့္ လမ္းတံတား၊ စာသင္ေက်ာင္း၊ ေဆးခန္းမ်ား တည္ေဆာက္ေပးမည္ဟုဆိုကာ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား သက္ဆိုင္သည့္ဌာနဆိုင္ရာမ်ားဖိတ္ၾကား၍ ၿမိဳ႕နယ္အေထြေထြ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာန႐ံုးတြင္ အစည္းအေဝး ျပဳလုပ္ကာ ေျပာင္ေျပာင္တင္းတင္းလိမ္လည္ေနေသာ Social Welfare ကုမၸဏီႏွင့္ေတာင္သူမ်ားအား ေငြေခ်းေပးမည္ဟုဆိုကာ ေငြေၾကး ေကာက္ခံေနသည့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအား မည္သို႔အေရးယူ မည္ကို သိလိုေၾကာင္း ေမးျမန္းမႈအားျပန္လည္ေျဖၾကားရာတြင္ ယင္းသို႕ ထည့္သြင္းေျပာဆိုခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။
 
Social Welfare ကုမၸဏီမွ (၇.၅.၂၀၁၈)ရက္စြဲပါစာအမွတ္၊ လူမႈ/အလင/၅-၁၈(၀၃)ျဖင့္ ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း ေတာင္ငူ၊ ေရတာရွည္၊ အုတ္တြင္း၊ ျဖဴး၊ ထန္းတပင္၊ ေက်ာက္ႀကီး၊ ေက်ာက္တံခါးၿမိဳ႕နယ္တို႔ တြင္ ေက်းလက္ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္လို၍ စာရင္းေကာက္ယူျပဳစုခြင့္ျပဳပါရန္ တင္ျပလာမႈအေပၚ ပဲခူး တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕မွ (၁၉.၆.၂၀၁၈)ရက္စြဲပါစာအမွတ္၊ ၆/၃-၂/ဦး ၆(၅၅၀၄)ျဖင့္ တိုင္းေဒသႀကီးေက်းလက္ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ ေရးဦးစီးဌာနႏွင့္ ပဲခူးခ႐ိုင္၊ ေတာင္ငူခ႐ိုင္အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီး ဌာနမ်ားသို႔ ေဆာင္ရြက္မည့္ပံုစံႏွင့္ လွဴဒါန္းမည့္ လုပ္ငန္းမ်ားစုစည္း၍ ျပန္လည္တင္ျပရန္ အေၾကာင္းၾကားထားခဲ့ေသာ္လည္း Social Welfare ကုမၸဏီ၏လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ေငြေၾကး ေထာက္ပံ့မႈ ကိစၥရပ္မ်ားတိက်ခိုင္မာမႈမရွိျခင္း၊ အဖြဲ႕အတြင္း လူမႈေရးျပႆနာမ်ားျဖစ္ေနသည္ဟု ၾကားသိရျခင္းႏွင့္ ေအာက္ေျခတြင္ မလိုလားအပ္ေသာျပႆနာမ်ား ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္သျဖင့္ အဆိုပါ အဖြဲ႕အစည္း၏ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားရပ္ဆိုင္းထားရန္ႏွင့္ ေဆာင္ရြက္မည့္လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီးအေသးစိတ္ အစီအမံေရးဆြဲ၍ တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ရရွိမွသာ ေဆာင္ရြက္သြားရန္ (၃၁.၁၀.၂၀၁၈) ရက္စြဲပါစာအမွတ္၊ ၈/၃-၅/ဦး ၆(၁၀၁၅၅)ျဖင့္ တိုင္းေဒသႀကီးပညာေရးမွဴး႐ံုး၊ တိုင္းေဒသႀကီး ေက်းလက္လမ္းဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဦးစီးဌာန၊ တိုင္းေဒသႀကီး ေက်းလက္ ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဦးစီးဌာန၊ ေတာင္ငူခ႐ိုင္၊ သာယာဝတီခ႐ိုင္ အေထြေထြ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာနမ်ားသို႔ အေၾကာင္းၾကားထားၿပီးသည္ဟုလည္း ဝန္ႀကီး ဦးၫြန္႕ေရႊက ျပန္လည္ေျဖၾကားခဲ့သည္။
 
The Ladies News
 

 

Vote: 
No votes yet

Add new comment