ကေလးအလုပ္သမားမ်ား ေလ်ာ႔နည္းပေပ်ာက္ ရန္ ႏွစ္ရွည္စီမံခ်က္မ်ားခ်မွတ္ ေဆာင္႐ြက္သြားရမည္

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ကေလးအလုပ္သမားမ်ား ေလ်ာ႔နည္းပေပ်ာက္ ရန္ ႏွစ္ရွည္စီမံခ်က္မ်ားခ်မွတ္ ေဆာင္႐ြက္သြားရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန ဒုတိယဝန္ႀကီး ဦးဝင္းေမာ္ထြန္းက မတ္လ ၂၁ ရက္တြင္ေျပာသည္။
 
ျမန္မာႏိုင္ငံ ကေလးအလုပ္သမား ပေပ်ာက္ေရးဆိုင္ရာ အမ်ိဳးသားေကာ္မတီ၏ ပညာေရးႏွင့္ အသက္ ေမြးဝမ္းေက်ာင္းပညာ လုပ္ငန္းေကာ္မတီအစည္းအေဝး (၁/၂၀၁၉) တြင္ ဒုတိယ၀န္ႀကီးက ေျပာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။
 
ထို႕အတူ ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီနယ္ေျမ၊ တိုင္းေဒသႀကီး၊ ျပည္နယ္ အဆင့္ ကေလးအလုပ္သမား ပေပ်ာက္ေရးဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းေကာ္မတီတြင္ ပညာေရးႏွင့္ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းပညာ လုပ္ငန္းဆပ္ေကာ္မတီမ်ားဖြဲ႕စည္း၍ လုပ္ငန္းေကာ္မတီ မ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္႐ြက္ သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ကေလးအခြင့္အေရး ကာကြယ္ႏိုင္ေစေရးအတြက္ သင္႐ိုးၫႊန္းတမ္းမ်ားတြင္ ထည့္သြင္းသင္ၾကားေပးရန္ လိုေၾကာင္းလည္း ဒုတိယ၀န္ႀကီးကေျပာသည္။
 
ေက်ာင္းျပင္ပေရာက္ ကေလးသူငယ္မ်ားကို ပညာသင္ၾကား ေပးေနေသာ လုပ္ငန္းမ်ားသည္ ကေလးအလုပ္သမား ေလ်ာ႔နည္း ပေပ်ာက္ေရးအတြက္ အေထာက္အပံ့ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ကေလး အလုပ္သမား ျဖစ္ပြားရသည့္ အဓိကအေၾကာင္းရင္းမွာ ဆင္းရဲမႈႏွင့္ ပညာေရး အသိပညာနည္းပါးမႈလည္း ပါဝင္ေၾကာင္း၊ ျမန္မာ ႏိုင္ငံ ကေလးအလုပ္သမား ပေပ်ာက္ေရးဆိုင္ရာ အမ်ိဳးသား အဆင့္ လုပ္ငန္း စီမံခ်က္အား အေကာင္ အထည္ေဖာ္ ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ေရး အတြက္ ပညာေရးႏွင့္ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းပညာ လုပ္ငန္း ေကာ္ မတီအေနျဖင့္ ညီညီၫြတ္ၫြတ္ ဝိုင္းဝန္းႀကိဳးပမ္းေဆာင္႐ြက္ သြားေစလိုေၾကာင္း လည္း ဒုတိယ၀န္ႀကီး ဦး၀င္းေမာ္ထြန္းက ဆက္လက္ေျပာၾကားခဲ့သည္။
 
The Ladies News

 

Vote: 
No votes yet

Add new comment