ခုံးေက်ာ္တံတားမ်ား ႀကံ့ခိုင္မႈရွိမရွိျပန္လည္စစ္ေဆးရန္ ကၽြမ္းက်င္ ပညာရွင္မ်ားပါဝင္ေသာ တံတားမ်ားႀကံ႕ခိုင္မႈ စစ္ေဆးေရးေကာ္မတီအား ဖြဲ႕စည္းၿပီးေဆာင္ရြက္ ေပးသြားမည္

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအတြင္းရိွ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ား ျဖတ္သန္း သြားလာေနသည့္ ခံုးေက်ာ္တံတားမ်ားအား ၾကံ့ခိုင္မႈရွိမရွိျပန္လည္ စစ္ေဆးရန္ ကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္မ်ားပါဝင္ေသာ တံတားမ်ားႀကံ႕ခိုင္မႈ စစ္ေဆးေရးေကာ္မတီအား ဖြဲ႕စည္းၿပီးေဆာင္ရြက္ ေပးသြား မည္ျဖစ္ေၾကာင္း စည္ပင္သာယာေရးဝန္ႀကီး ဦးေမာင္ေမာင္စိုးက စက္တင္ဘာ ၂၇ ရက္တြင္ေျပာၾကားခဲ့သည္။
 
ဒုတိယအႀကိမ္ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ သတၱမပံုမွန္ အစည္းအေဝး (၁၁) ရက္ေျမာက္ေန႕တြင္ အလံုၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္(၁) ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေဒၚယဥ္ယဥ္ျမင့္က “ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအတြင္းရိွ ေမာ္ေတာ္ ယာဥ္မ်ား ျဖတ္သန္းသြားလာေနသည့္ ခံုးေက်ာ္တံတားမ်ားအား အခိ်န္ကာလတစ္ခုသတ္မွတ္ျပီး ႀကံ႕ခိုင္မႈ ရိွ/မရိွ၊ ျပန္လည္စိစစ္ေပးရန္ အစီအစဥ္ရိွ/မရိွ ” ေမးျမန္းမႈအား ျပန္လည္ေျဖၾကားရာတြင္ ထည့္သြင္းေျပာဆိုခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။
 
ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အတြင္း ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ တာဝန္ယူထိန္းသိမ္းလ်က္ရိွေသာ (၁၈၀)ေပႏွင့္အထက္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ျဖတ္ ခံုးေက်ာ္တံတား (၃၆)စင္း၊ မီးရထားလမ္းကူး ခံုးေက်ာ္တံတား (၁)စင္းႏွင့္ ျမန္မာ့မီးရထားမွ တာဝန္ယူထိန္းသိမ္း လွ်က္ရိွေသာ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ျဖတ္ခံုးေက်ာ္တံတား (၂၆)စင္း ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီမွ တာဝန္ယူ ထိန္းသိမ္းလ်က္ရိွေသာ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ျဖတ္ခံုးေက်ာ္တံတားမ်ား (၇)စင္း၊ စုစုေပါင္း (၇၀)စင္းရိွသည္။
 
၊ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ တံတားမ်ားတည္ေဆာက္ရာ၌ AASHTO (American Association Of State Highway Officials)၏ စံခ်ိန္စံညႊန္း သတ္မွတ္ခ်က္ကို အမ်ားဆံုးအသံုးျပဳ၍ တြက္ခ်က္ေၾကာင္း၊ တံတားတစ္စင္းႏွင့္ တစ္စင္းတြက္ခ်က္သည့္ Design Loading ကြာျခားခ်က္ေပၚမူတည္၍ အသံုးျပဳႏိုင္ေသာကာလမ်ား မတူညီႏိုင္ေၾကာင္း၊ ေယဘုယ်အားျဖင့္ တံတားမ်ား၏ ခံႏိုင္ဝန္အားကို (၆၀)တန္မွ (၇၅)တန္ထိ တြက္ခ်က္တည္ေဆာက္ထားၿပီး သက္တမ္းအားျဖင့္ ႏွစ္(၅၀) သတ္မွတ္ေလ့ရိွသည္။
 
သို႕ရာတြင္ တံတားအားသက္တမ္းျပည့္ အသံုးျပဳႏိုင္ရန္အတြက္ ခြင့္ျပဳတန္ခ်ိန္ထက္ ေက်ာ္လြန္၍ အသံုးျပဳျခင္းမျပဳလုပ္ရန္ အဓိက လိုအပ္ေၾကာင္း၊ တံတားမ်ားအား သက္တမ္းေစ့အသံုးျပဳႏိုင္ရန္အတြက္ တံတားႀကံ႕ခိုင္မႈအား ကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္မ်ားျဖင့္ ပံုမွန္စစ္ေဆးျခင္း မ်ားအား ျပဳလုပ္ရမည္ျဖစ္ၿပီး တစ္ႏွစ္လွ်င္တစ္ႀကိမ္ အနည္းဆံုး စစ္ေဆးေဆာင္ရြက္ရန္ လုိအပ္သည္။
 
တံတားႀကံ႕ခိုင္မႈအား စစ္ေဆးရန္အတြက္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အစုိးရအဖြဲ႕၏ ႀကီးၾကပ္ကြပ္ကဲမႈျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အင္ဂ်င္နီယာေကာင္စီ၊ ျမန္မာႏိုင္ငံအင္ဂ်င္နီယာအသင္း၊ ေဆာက္လုပ္ေရး ဝန္ႀကီးဌာန (တံတားဦးစီးဌာန)၊ ပို႕ေဆာင္ေရးႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန (ျမန္မာ့မီးရထား)၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီႏွင့္ ရန္ကုန္နည္းပညာ တတၠသိုလ္တို႕မွ ကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္မ်ားပါဝင္ေသာ တံတားမ်ားႀကံ႕ခိုင္မႈ စစ္ေဆးေရးေကာ္မတီအား ဖြဲ႕စည္းၿပီးေဆာင္ရြက္ ေပးသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း စည္ပင္သာယာေရးဝန္ႀကီး ဦးေမာင္ေမာင္စိုးက ျပန္လည္ေျဖၾကားခဲ့သည္။
 
The Ladies News

 

Vote: 
No votes yet

Add new comment