လမ္း၊ တံတားမ်ားကုိ အဆင့္ျမႇင့္တင္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိ၊ ၂၀၂၁ ခုႏွစ္တြင္ စီမံကိန္းလုပ္ငန္းမ်ားအား အၿပီး ေဆာင္ရြက္သြားမည္

ေက်းလက္လမ္းဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဦးစီးဌာနမွ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည့္ ေရႀကီးေရလွ်ံႏွင့္ ေျမၿပိဳမႈမ်ားအတြက္ အေရးေပၚ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရး စီမံကိန္းကို တုိင္းေဒသႀကီးနွင့္ ျပည္နယ္မ်ားမွ လမ္း၊ တံတားမ်ားကုိ အဆင့္ျမႇင့္တင္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိၿပီး ၂၀၂၁ ခုႏွစ္တြင္ စီမံကိန္းလုပ္ငန္းမ်ားအား အၿပီး ေဆာင္ရြက္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ ျပည္ေထာင္စု ဝန္ႀကီးဦးဟန္ေဇာ္က ဇြန္လ ၇ ရက္တြင္ ေျပာသည္။
 
ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀းတြင္ ျပည္ပေခ်းေငြမ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္မ်ား၏ ေဆြးေႏြး ခ်က္မ်ားအေပၚ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ အဖဲြ႕အစည္း၀င္မ်ားက ျပန္လည္ရွင္းလင္းရာတြင္ ယင္းသို႕ထည့္သြင္း ေျပာဆိုခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။
 
လမ္းဦးစီးဌာနမွ ေခ်းေငြရယူေဆာင္ရြက္ခဲ့ေသာ လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ အတုိင္ပင္ခံအဖြဲ႕ႏွင့္ ကန္ထ႐ိုက္တာမ်ား ေရြးခ်ယ္ၿပီးပါက သက္ဆုိင္ရာ၀န္ႀကီးဌာနႏွင့္ တင္ဒါေအာင္ျမင္ေသာ အဖြဲ႕တုိ႔ ေခ်းေငြေပးမည့္ အဖြဲ႕ အစည္းမ်ား၏ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္း အတုိင္း စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆုိျခင္း၊ Project Management Unit (PMU) အဖြဲ႕မ်ားကို ေခ်းေငြေပးသူ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားအတုိင္း ဖြဲ႕စည္းၿပီး ကန္ထ႐ိုက္တာမ်ားကို ေစာင့္ၾကည့္ၾကပ္မတ္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းတုိ႔ျဖင့္ သတ္မွတ္အရည္အေသြးႏွင့္ ကိုက္ညီေသာ လုပ္ငန္းျဖစ္ေစရန္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည္။
 
JICA ODA Loan ျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ေသာ ဆင္းရဲမႈေလွ်ာ့ခ်ေရးဆုိင္ရာ ေဒသတြင္းဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈ စီမံကိန္းအဆင့္ ၁ စီမံကိန္း သည္ ၿပီးစီးၿပီးျဖစ္ေသာ္လည္း တင္ဒါေလ်ာ့နည္းေငြမ်ားေၾကာင့္ ရရွိလာသည့္ ပိုလွ်ံေငြမ်ားအား မူလစီမံကိန္းတြင္ မပါ၀င္သည့္ ထပ္တုိးလုပ္ငန္းမ်ားကို JICA ၏ အတည္ျပဳခ်က္ျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ေနေသာေၾကာင့္ စီမံကိန္းကာလ တုိးျမႇင့္ေဆာင္ရြက္ရျခင္း ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ADB ေခ်းေငြျဖင့္ ကရင္ျပည္နယ္တြင္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိသည့္ အိႏၵဳ-ေကာ့ကရိတ္လမ္း အဆင့္ျမႇင့္တင္ျခင္း စီမံကိန္းမွာ ၁၉ ရာခိုင္ႏႈန္း ၿပီးစီးေနၿပီ ျဖစ္သည္။
 
တံတားဦးစီးဌာနမွ ႏုိင္ငံတကာေခ်းေငြျဖင့္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေသာ စီမံကိန္း ၃ ခုျဖစ္သည့္ အေရွ႕-အေနာက္ စီးပြားေရးစႀကၤန္လမ္းမႀကီး ေပၚရွိ တံတား ၃ စင္း အဆင့္ျမႇင့္ တည္ေဆာက္ျခင္း၊ ကိုရီးယား-ျမန္မာခ်စ္ၾကည္ေရး (ဒလ)တံတား တည္ေဆာက္ျခင္းႏွင့္ ပဲခူးျမစ္ကူးတံတား (သန္လ်င္ တံတား အမွတ္-၃) တည္ေဆာက္ျခင္း တုိ႔အတြက္ တည္ေဆာက္ေရး လုပ္ငန္းမ်ား စတင္ႏုိင္ရန္ ကန္ထ႐ုိက္တာ ေရြးခ်ယ္ျခင္း ေဆာင္ရြက္ဆဲျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးဟန္ေဇာ္က ရွင္းလင္းေျပာၾကားခဲ့သည္။
 
Photo - ministry of construcion
The Ladies News

 

Vote: 
No votes yet

Add new comment