ေတာင္ဒဂံုစက္မႈဇုန္တြင္ ပထမဦးဆံုး ဝန္ေဆာင္မႈအေနျဖင့္ တစ္ေနရာတည္းတြင္ အလံုးစံုဝန္ေဆာင္မႈ ေပးႏိုင္သည့္ One Stop Service ဖြင့္လွစ္ရန္ စီစဥ္ေန

ေတာင္ဒဂံုစက္မႈဇုန္တြင္ ပထမဦးဆံုး ဝန္ေဆာင္မႈအေနျဖင့္ ဌာနဆိုင္ရာ ၆ ခုပါဝင္ေသာ တစ္ေနရာတည္းတြင္ အလံုးစံု ဝန္ေဆာင္မႈေပးႏိုင္သည့္ One Stop Service ဖြင့္လွစ္ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ စီစဥ္လွ်က္ရွိေၾကာင္း လွ်ပ္စစ္၊ စက္မႈလက္မႈႏွင့္ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးဝန္ႀကီး ေဒၚနီလာေက်ာ္က ေမလ ၃၁ ရက္တြင္ ေျပာၾကားသည္။
 
ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀းတြင္ လိႈင္သာယာၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၁) လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ဦးဝင္းေမာင္(ခ)ဦးဦးဝင္းမာင္က ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အတြင္း စက္မႈဇုန္မ်ားအဆင့္ျမႇင့္တင္ေရး ႀကီးၾကပ္မႈေကာ္မတီအေနျဖင့္ လိႈင္သာယာစက္ မႈဇုန္မ်ား အပါအဝင္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အတြင္း႐ွိ စက္မႈဇုန္မ်ား ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေအာင္ မည္ကဲ့သို႔ေသာ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ခ်မွတ္ အေကာင္းအထည္ေဖာ္ေနျခင္း ႐ွိ၊မ႐ွိ၊ စက္မႈဇုန္မ်ား အဆင့္ျမႇင့္တင္ေရးႀကီးၾကပ္ မႈေကာ္မတီအေနျဖင့္ မည္သည့္က႑မ်ားကို အဆင့္ျမႇင့္တင္ ေဆာင္ရြက္ ေနသည္ကို သိလိုေၾကာင္း ေမးျမန္းမႈကို ျပန္လည္ေျဖၾကားရာတြင္ ထည့္သြင္းေျပာဆိုခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။
 
စက္မႈဇုန္အတြင္းလုပ္ငန္းမ်ား အဆင္ေျပစြာ လုပ္ကိုင္ႏိုင္ရန္အတြက္ တစ္ေနရာတည္းမွာ အလံုးစံု ဝန္ေဆာင္မႈ ေပးႏိုင္တဲ့ One Stop Service မ်ား ထားရွိေဆာင္ရြက္ရန္အတြက္ ဇုန္မ်ားနဲ႔ ေဆြးေႏြးေဆာင္ရြက္ရာမွာ ဇုန္ အလိုက္ လည္ပတ္ လုပ္ကိုင္ေနတဲ့ လုပ္ငန္းႏွင့္ ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္ရန္ လိုအပ္တဲ့ ဌာနမ်ားထားရွိရန္ ေဆြးေႏြးလွ်က္ရွိသည္။
 
လက္ရွိတြင္ ေတာင္ဒဂံုစက္မႈဇုန္ႏွင့္ ေဆြးေႏြးရာ၌ အဓိက ေဆာင္ရြက္လုပ္ကိုင္ရန္ လိုအပ္တဲ့ဌာနမ်ားမွာ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ၊ စက္မႈႀကီးၾကပ္ဦးစီးဌာန၊ အလုပ္သမားေရးရာ ဦးစီးဌာန၊ ျပည္တြင္း အခြန္ဦးစီးဌာန၊ ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး ဦးစီးဌာန၊ အစားအေသာက္နဲ႔ ေဆးဝါးကြပ္ကဲေရး ဦးစီးဌာနတို႔ျဖစ္သည္။
 
ထို႔ေၾကာင့္ ေတာင္ဒဂံု စက္မႈဇုန္တြင္ ပထမဦးဆံုးဝန္ ေဆာင္မႈအေနျဖင့္ ထုိဌာန ၆ ခုပါဝင္သည့္ One Stop Service ဖြင့္လွစ္ ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ စီစဥ္လွ်က္ရွိေၾကာင္း၊ ဆက္လက္ၿပီး အျခားစက္မႈဇုန္မ်ားတြင္ အလ်ဥ္းသင့္သလို One Stop Service မ်ား ဖြင့္လွစ္ေဆာင္ရြက္ေပး သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၀န္ႀကီးေဒၚနီလာေက်ာ္က ေျပာၾကားခဲ့သည္။
 
ေတာင္ဒဂံုစက္မႈဇုန္ (၁) (၂) (၃) အတြက္ စက္မႈဇုန္ စီမံခန္႔ခြဲမႈေကာ္မတီကို ျပန္လည္ဖြဲ႔စည္းရန္အ တြက္ စက္မႈဇုန္ဘက္ မွ အဆိုျပဳသူ အစိုးရဌာနမ်ားမွ သတ္မွတ္မည့္သူမ်ားႏွင့္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရ အဖြဲ႔မွ တာဝန္ေပးအပ္မည့္ သူမ်ားအား ထည့္သြင္းလ်က္ ဖြဲ႔စည္းရန္ ေဆာင္ရြက္လွ်က္ရွိရာ စက္မႈဇုန္ဘက္မွ အဆိုျပဳ တင္ျပသူ စာရင္းကိုရရွိၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း ဇုန္အတြင္းတြင္ အသံုးမျပဳေသးသည့္ စက္မႈေျမမ်ားကိုလည္း စာရင္းျပဳစုထားၿပီး အဆိုပါေျမမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေရရွည္ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈအတြက္ ေဆြးေႏြးေဆာင္ရြက္ရန္ စီစဥ္လွ်က္ရွိေၾကာင္းႏွင့္ စက္မႈဇုန္မ်ား အဆင့္ျမႇင့္တင္ေရးတြင္ ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းအပိုင္း၊ အေျခခံ အေဆာက္အဦအပိုင္းႏွင့္ အသံုးမျပဳရေသးသည့္ ေျမမ်ားအား ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈအတြက္ ေဆာင္ရြက္ရန္ တြန္းအားေပးလွ်က္ရွိပါေၾကာင္း ၀န္ၾကီးက ဆက္လက္ေျပာၾကားခဲ့သည္။
 
The Ladies News
 

 

Vote: 
No votes yet

Add new comment