စာေပဗိမာန္စာမူဆု (၂ဝ၁၇)ဘာသာျပန္စာမူအတြက္ ၿပိဳင္ပြဲဝင္စာမူျပ႒ာန္း

၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္အတြက္ စာေပဗိမာန္စာမူၿပိဳင္ပြဲတြင္ ဘာသာျပန္စာမူဆု အတြက္ Michael T.Snarr & D.Neil Snarr တို႔ တည္းျဖတ္သည့္ " INTRO- DUCING GLOBAL ISSUES " စာအုပ္၏ Conflict and Security အပိုင္းမွ '' Weapons Proliferation and Conflict '' '' Nationa- lism '' ''The Challenge of Human Rights '' ႏွင့္ ''Global Security '' အခန္းေလးခန္းကို ထုတ္ႏုတ္ျပ႒ာန္းလုိက္သည္။ (Suggested Readings မ်ားကို ျပန္ဆိုရန္မလိုပါ) ယင္းစာအုပ္ကို ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ကုန္သည္လမ္း အမွတ္ (၅၂၉-၅၃၁) စာေပဗိမာန္ အေရာင္းဆုိင္တြင္ တန္ဖိုးေငြက်ပ္ ၆ဝဝ (က်ပ္ေျခာက္ ရာ) ျဖင့္ ယေန႔မွ စတင္ေရာင္းခ်လ်က္ရိိွရာ ဝယ္ယူျပန္ဆုိ၍ ၿပိဳင္ပြဲဝင္ႏုိ္င္ေၾကာင္း သိရသည္။
 
ၿပိဳင္ပြဲဝင္ရာတြင္ သတ္မွတ္ထားသည့္ ၿပိဳင္ပြဲဝင္ပံုစံျဖင့္ တင္သြင္းျခင္း ကိုသာ လက္ခံမည္ျဖစ္ၿပီး ပံုစံႏွင့္ စည္းကမ္းခ်က္မ်ားကို စာေပဗိမာန္တြင္ ေငြက်ပ္ ၂ဝဝ ျဖင့္ ဝယ္ယူႏုိင္ၿပီး နယ္မွၿပိဳင္ပြဲဝင္လို သူမ်ားသည္ စာအုပ္တန္ဖိုးႏွင့္ စာအုပ္ပို႔ခအပါအဝင္ စုစုေပါင္းေငြက်ပ္ ၂၅ဝဝ ကို ေငြပို႔လႊာျဖင့္ ဥကၠ႒၊ စာေပဆုမ်ား အုပ္ခ်ဳပ္ေထာက္ပံ့မႈ ေကာ္မတီ၊ စာေပဗိမာန္႐ံုး၊ အမွတ္ (၅၂၉-၅၃၁) ကုန္သည္လမ္း ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ဖုန္း ဝ၁-၃၈၁၄၄၉ တုိ႔သို႔ လိပ္မူ၍ မွာယူႏုိင္ေၾကာင္း သိရသည္။
 
ဘာသာျပန္စာမူကို ၾသဂုတ္ ၃၁ ရက္ ေနာက္ဆံုးထား၍ ဦးစီးအရာရိွ(စီမံ)၊ စီမံေရးရာဌာနစု၊ စာေပဗိမာန္၊ အမွတ္ ၅၂၉- ၅၃၁ ကုန္သည္လမ္း ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သို႔ ေပးပို႔ ယွဥ္ၿပိဳင္ႏုိင္ေၾကာင္း သိရသည္။
 
The Ladies News
 

 

Vote: 
No votes yet

Add new comment