အစိုးရသစ္ လက္ထက္တြင္ ျပည္သူမ်ားမွတိုင္ၾကားသည့္ တိုင္ၾကားစာ တစ္လလွ်င္ပ်မ္းမွ် တိုင္ၾကားစာ(၁၀၀)ခန္႔ ႐ွိ

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရသစ္ လက္ထက္တြင္ ျပည္သူမ်ားမွ တိုင္ၾကားသည့္ တိုင္ၾကားစာ အေရအတြက္ (၂၂၃၇)ခုရွိၿပီး တစ္လလွ်င္ ပ်မ္းမွ်တိုင္ၾကားစာ (၁၀၀)ခန္႔႐ွိေၾကာင္း ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႔ ကရင္တိုင္းရင္းသား လူမ်ိဳးေရးရာဝန္ႀကီး ေဒၚေနာ္ပန္းသဥၨာမ်ိဳးကမတ္လ ၈ ရက္တြင္ ေျပာၾကားသည္။
 
ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀းတြင္ ဒဂံုၿမိဳ႕နယ္၊ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၂)၊ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေက်ာ္ေဇယ်၏ “ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အတြင္းရွိ ဌာနဆိုင္ရာမ်ားအေပၚ ျပည္သူမ်ား မေက်နပ္ခ်က္မ်ားရွိပါက ကိုယ္တိုင္လြယ္ကူစြာ တိုင္ၾကားခြင့္ ရရွိေရးအတြက္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႔ အေနျဖင့္ မည္ကဲ့သို႔ လြယ္ကူ ထိေရာက္စြာ တိုင္ၾကားႏို္င္ေရး စီမံေဆာင္ရြက္ထားသည္ကို သိရွိလိုပါေၾကာင္း၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႔ အေနျဖင့္ တာဝန္ယူခဲ့သည့္ ယေန႔အခ်ိန္အထိ ျပည္သူမ်ားထံမွ မေက်နပ္ခ်က္ တိုင္ၾကားစာမ်ား ေစာင္ေရမည္မွ် လက္ခံရရွိေၾကာင္းႏွင့္ ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္ၿပီးေသာ တိုင္ၾကားခ်က္မ်ား မည္မွ်ရွိသည္ကို သိရွိလိုပါေၾကာင္း၊ ျပည္သူမ်ား၏ တိုင္ၾကားစာမ်ားအေပၚ သက္ဆိုင္သည့္ ဌာနဆိုင္ရာပုဂၢိဳလ္မ်ားအား အေရးယူေဆာင္ရြက္ခဲ့ျခင္း မ်ားရွိပါက အေရအတြက္ မည္မွ်ရွိခဲ့သည္ကို သိရွိလိုပါေၾကာင္း" ေမးျမန္းမႈကို ျပန္လည္ေျဖၾကားရာတြင္ ထည့္သြင္း ေျပာၾကားခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။
 
"ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႔အေနျဖင့္ တာဝန္ယူခဲ့သည့္ေန႔မွ ယေန႔အခ်ိန္အထိ ျပည္သူမ်ားမွ တိုင္ၾကားသည့္ တိုင္ၾကားစာအေရအတြက္ (၂၂၃၇)ခုရွိပါတယ္။ ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္ၿပီးေသာ အမႈေပါင္းက(၁၂၄၁)ခုရွိပါတယ္။ ေျဖရွင္းရန္က်န္ေသာ အမႈေပါင္းက (၉၉၆)ခုျဖစ္ပါတယ္။ average အရ ကေတာ့ တစ္လကို တိုင္ၾကားစာ ေစာင္ေရ (၁၀၀ )ရွိပါတယ္။ ျပည္သူမ်ား၏ တိုင္ၾကားစာမ်ားအေပၚ သက္ဆိုင္သည့္ ဌာနဆိုင္ရာပုဂၢိဳလ္မ်ားအား အေရးယူ ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည့္ အေရအတြက္မွာ(၇)ခု ျဖစ္ပါတယ္" ဟု ဝန္ႀကီးေနာ္ပန္းသဥၨာမ်ိဳးက ေျပာသည္။
 
ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအတြင္းရွိ ျပည္သူမ်ားမွ မေက်နပ္ခ်က္မ်ားအေပၚ လြယ္ကူစြာ တိုင္ၾကားႏိုင္ေရးအတြက္ တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႔႐ံုးမွ ဝင္စာမွတ္ပံုတင္ဌာနတြင္ မိမိသက္ဆိုင္ရာစာမ်ား၏ ဝင္စာမွတ္ပံုတင္မ်ားျဖင့္ စံုစမ္းရယူႏိုင္သည့္အျပင္ တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႔႐ံုးတြင္လည္း စံုစမ္းရန္ ေကာင္တာ ဖြင့္လွစ္ထားေၾကာင္း၊ ျပည္သူလူထုမွ သိရွိလိုသည္မ်ားကို လြယ္ကူစြာ စံုစမ္းႏိုင္ေရးအတြက္ ႐ံုးဖြင့္ရက္႐ံုးခ်ိန္မ်ားတြင္ ဝန္ထမ္းႏွစ္ဦးထားရွိၿပီး တာဝန္ခ်ထားေပးလ်က္ရွိသည္။ တိုင္ၾကားစာမ်ားကိုလည္း ထိုဌာန၌ေပးအပ္ႏိုင္ၿပီး ျပည္သူလူထုမွ အလြယ္တကူဝင္ထြက္၍ တိုင္ၾကားစာမ်ား ေပးပို႔ႏိုင္ျခင္း၊ သိရွိလိုသည္မ်ား စံုစမ္းႏိုင္ျခင္းတို႔ကို ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေၾကာင္း ၀န္ႀကီး ေနာ္ပန္းသဥၨာမ်ိဳးကဆက္လက္ေျပာၾကားခဲ့သည္။
 
The Ladies News
 

 

Vote: 
No votes yet

Add new comment