အေျခခံလူတန္းစားမ်ား ဆင္းရဲမႈေလ်ာ့ခ်နိင္ရန္နင့္ လူမႈစီးပြားဘဝ ျမင့္မားတိုးတက္ေစရန္ ေခ်းေငြမ်ား ထုတ္ေခ်းေနျခင္းျဖစ္

အေသးစားေငြေရးေၾကးေရး လုပ္ငန္းအဖြဲ႔အစည္းမ်ား သည္ အေျခခံလူတန္းစားမ်ား၏ ဆင္းရဲမႈေလ်ာ့ခ်ရန္ႏွင့္ ၄င္းတို႔၏ လူမႈစီးပြားဘဝ ျမင့္မား တုိးတက္ေစရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ အေပါင္ပစၥည္း ရယူျခင္းမရွိဘဲ ေန႔စဥ္ဆပ္၊ အပတ္စဥ္ဆပ္၊ လစဥ္ဆပ္တို႔ျဖင့္ မ်ား ထုတ္ေခ်းေပးလ်က္ရွိေၾကာင္း စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရး၀န္ၾကီး ဦးျမင့္ေသာင္းက ေဖေဖာ္၀ါရီ ၉ ရက္တြင္ ေျပာသည္။
 
ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀းတြင္ တြံေတးၿမိဳ႕နယ္၊ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္ (၂) တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေနႏိုင္ဦးက ရပ္ကြက္၊ ေက်းရြာမ်ားအတြင္း ေန႔သြင္း၊ လသြင္း၊ အပတ္စဥ္သြင္းစနစ္ျဖင့္ ျပဳလုပ္ေနေသာ ေငြေခ်းအဖြဲ႔အစည္းမ်ား သည္ တရားဝင္ခြင့္ျပဳလိုင္စင္မ်ားျဖင့္ ျပဳလုပ္ေနျခင္း ဟုတ္/မဟုတ္ သိလိုပါေၾကာင္း၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးတြင္ ခြင့္ျပဳထားေသာ ေငြေခ်းလုပ္ငန္း မည္မွ်ရွိသည္ကို သိလိုပါေၾကာင္း၊ အဆိုပါေငြေခ်းလုပ္ငန္းမ်ားသည္ မည္သည့္ စည္းမ်ဥ္း၊ စည္းကမ္းမ်ားႏွင့္အညီ ျပဳလုပ္ေနသည္ကို သိရွိလုိေၾကာင္း ၾကယ္ပြင့္ျပေမးခြန္းအား စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရး၀န္ၾကီး က ျပန္လည္ ေျဖၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။
 
ရပ္ကြက္၊ ေက်းရြာမ်ားအတြင္း ေန႔သြင္း၊ လသြင္း၊ အပတ္စဥ္သြင္းစနစ္ျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ ေနေသာ အေသးစား ေငြေရးေၾကးေရး လုပ္ငန္းအဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွာ အေသးစား ေငြေရးေၾကးေရးလုပ္ငန္း ႀကီးၾကပ္မႈ ေကာ္မတီ၏ အေသးစား ေငြေရးေၾကးေရး လုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္ခြင့္လိုင္စင္ျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ေနေသာ အေသးစားေငြေရး ေၾကးေရး အဖြဲ႔အစည္းမ်ားျဖစ္ၿပီး အေျခခံလူတန္းစားမ်ား၏ ဆင္းရဲမႈေလ်ာ့ခ်ရန္ႏွင့္ ၄င္းတို႔၏ လူမႈစီးပြားဘဝျမင့္မား တုိးတက္ ေစရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ အေပါင္ပစၥည္းရယူျခင္းမရွိဘဲ ေန႔စဥ္ဆပ္၊ အပတ္စဥ္ဆပ္၊ လစဥ္ဆပ္တို႔ျဖင့္ ေခ်းေငြ လက္က်န္ေငြအေပၚ အတိုးႏႈန္းတစ္လလွ်င္ ၂.၅ ရာခိုင္ႏႈန္းျဖင့္ ထုတ္ေခ်းေပးလ်က္ရွိပါေၾကာင္း စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရး၀န္ၾကီး ဦးျမင့္ေသာင္းက ေျပာၾကားသည္။
 
“တြံေတးၿမိဳ႕နယ္ရွိ ရပ္ကြက္၊ ေက်းရြာမ်ားအတြင္း ေန႔သြင္း၊ လသြင္း၊ အပတ္စဥ္သြင္း စနစ္နဲ႔ ေဆာင္ရြက္ ေနတဲ့ အေသးစား ေငြေရးေၾကးေရး လုပ္ငန္းအဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွာ အေသးစား ေငြေရးေၾကးေရးလုပ္ငန္း ႀကီးၾကပ္မႈ ေကာ္မတီရဲ႕ အေသးစားေငြေရးေၾကးေရး လုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္ခြင့္လိုင္စင္ျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ေနေသာ အေသးစားေငြေရး ေၾကးေရး အဖြဲ႔အစည္းမ်ားျဖစ္ၿပီး အဖြဲ႔အစည္းအားျဖင့္ (၁၈) ဖြဲ႔ ျဖင့္ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါတယ္။ အဆိုပါ အေသးစားေငြေရးေၾကးေရး လုပ္ငန္း လုပ္ကိုင္လ်က္ရွိေသာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားဟာ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ရဲ႕ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္၊ ႏိုဝင္ဘာလ ၃၀ ရက္မွာ ျပည္ေထာင္စု ဥပေဒ အမွတ္ (၁၃) ျဖင့္ ျပ႒ာန္းခဲ့ေသာ အေသးစားေငြေရး ေၾကးေရးလုပ္ငန္းဥပေဒ၊ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္း၊ ေမြးျမဴေရးက႑၊ ထုတ္လုပ္မႈက႑၊ ကုန္သြယ္မႈ က႑ႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈက႑ဟူ၍ က႑ (၅) ရပ္ေပၚတြင္ အေျခခံၿပီး ေခ်းေငြမ်ား ထုတ္ေခ်းေပးလ်က္ရွိပါတယ္။ အဆိုပါ ေခ်းေငြမ်ားမွာ အေျခခံလူတန္းစားမ်ား၏ ဆင္းရဲမႈေလ်ာ့ခ်ရန္ႏွင့္ ၄င္းတို႔၏ လူမႈစီးပြားဘဝျမင့္မား တုိးတက္ ေစရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ အေပါင္ပစၥည္းရယူျခင္းမရွိဘဲ ေန႔စဥ္ဆပ္၊ အပတ္စဥ္ဆပ္၊ လစဥ္ဆပ္တို႔ျဖင့္ ေခ်းေငြလက္ က်န္ေငြအေပၚ အတိုးႏႈန္းတစ္လလွ်င္ ၂.၅ရာခိုင္ႏႈန္းျဖင့္ ထုတ္ေခ်းေပးလ်က္ရွိပါေၾကာင္း တင္ျပအပ္ပါတယ္။” ဟု စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရး၀န္ၾကီး ဦးျမင့္ေသာင္းက ေျပာသည္။
၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ စာရင္းမ်ားအရ တြံေတးၿမိဳ႕နယ္အတြင္း အေသးစားေငြေရးေၾကးေရး လုပ္ငန္း အသင္းသားဦးေရ (၅၅၈၅၀) ဦးရွိၿပီး ေခ်းေငြလက္က်န္မွာ က်ပ္ ၁၂,၉၅၆.၇၀ သန္းရွိေၾကာင္း၊ ရန္ကုန္ တိုင္းေဒသႀကီးတြင္ အေသးစားေငြေရးေၾကးေရး လုပ္ငန္းႀကီးၾကပ္မႈ ေကာ္မတီမွ အေသးစား ေငြေရး ေၾကးေရးလုပ္ငန္း လုပ္ကိုင္ခြင့္လိုင္စင္ ခြင့္ျပဳထားေသာ အဖြဲ႔အစည္း (၈၆) ဖြဲ႔ရွိၿပီး လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေသာ အဖြဲ႔အစည္းမွာ (၈၄) ဖြဲ႔ရွိေၾကာင္း၊ စာရင္းမ်ားအရ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး တစ္ခုလံုးအတြင္း အသင္းသားဦးေရ စုစုေပါင္း (၁,၁၅၄,၅၂၉) ဦးႏွင့္ ေခ်းေငြလက္က်န္ စုစုေပါင္းမွာ က်ပ္ ၂၁၅,၄၆၁ ဘီလီယံျဖင့္ အေျခခံ လူတန္းစားမ်ား၏ ေငြေၾကးအရင္းအႏွီးလိုအပ္ခ်က္မ်ားအား ဝန္ေဆာင္မႈေပး လ်က္ရွိေၾကာင္းကို ၀န္ၾကီးက ဆက္လက္ေျပာၾကားခဲ့သည္။
 
The Ladies News
 

 

Vote: 
No votes yet

Add new comment