ေပါင္ၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ ေက်း႐ြာမ်ားအနီး ေျမမ်ားကို နီးစပ္ရာ အျခားေသာ ျပင္ပပုဂၢိဳလ္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားကို လုပ္ပိုင္ခြင့္ျပဳခဲ့ျခင္း မရွိဟုဆို

ေပါင္ၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ ေက်း႐ြာမ်ားအနီး ေျမမ်ားသည္ ေျမႏုကၽြန္းေျမ မ်ားႏွင့္ ေျမႏုကၽြန္းတြင္ တည္ၿမဲလာသည့့္ ေျမရင့္မ်ားျဖစ္ၿပီး အဆိုပါေျမ မ်ား လုပ္ပိုင္ခြင့္ခ်ထားျခင္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းၿပီး ၂၀၁၂ ခုႏွစ္၊ လယ္ယာေျမ ဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒပါ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားႏွင့္ အညီ လယ္ယာေျမ စီမံခန္႔ခြဲမႈ အဖြဲ႔ အဆင့္ဆင့္ျဖင့္ ေဆာင္႐ြက္ခဲ့မႈျဖစ္ၿပီး နီးစပ္ရာ အျခားေသာ ျပင္ပ ပုဂၢိဳလ္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားကို လုပ္ပိုင္ခြင့္ျပဳခဲ့ျခင္း မရွိေၾကာင္း၊ စိုက္ပ်ဳိးေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္း ဒု-ဝန္ႀကီး ဦးလွေက်ာ္က ေဖေဖာ္၀ါရီ ၈ ရက္တြင္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။
 
ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေဝးတြင္ ေပါင္မဲဆႏၵနယ္မွ ေဒၚမိကြန္ခ်မ္း က ေပါင္ၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ ေက်း႐ြာမ်ား အနီးတြင္ ေပၚထြန္းေနေသာ ေျမႏုကၽြန္း (ေသာင္ႏုေျမ) မ်ားအား လယ္မဲ့ယာမဲ့ ေတာင္သူမ်ားကို ၂၀၁၂ ခုႏွစ္၊ လယ္ယာေျမ ဥပေဒႏွင့္အညီ ဦးစားေပးခြဲေဝေပးျခင္း မရွိဘဲ နီးစပ္ရာ အျခားေသာ ျပင္ပပုဂၢိဳလ္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားကို လုပ္ပိုင္ခြင့္ျပဳ ခဲ့သည့္ ၿမိဳ႕နယ္လယ္/စီအဖြဲ႕အေပၚ မည္သို႔ အေရးယူ ေဆာင္႐ြက္ေပး မည္ကို သိလိုျခင္း ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ေမးျမန္းခဲ့မႈကို ျပန္လည္ေျဖၾကားေပး ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။
 
သဲကုန္းေက်း႐ြာအုပ္စုရွိ ၅၅၈ ဧကအနက္ ၂၄၅ ဧကကို ၎ေက်း႐ြာအုပ္စု မွ တင္ျပလာသည့္ ေဒသခံလယ္ယာမဲ့ ေတာင္သူလယ္သမား စုစုေပါင္း ၇၉ ဦးကို ခြဲေဝခ်ထားေပးၿပီး ျဖစ္သည္။ က်န္သည့္ ေဒသခံေတာင္သူ ၂၅ ဦးအတြက္ ဧက ၁၁၃ ဧကခ်ထားေပးရန္ စိစစ္ေဆာင္ရြက္ ဆဲျဖစ္ၿပီး၊ က်န္ဧက ၂၀၀ ကို မြန္ၿငိမ္းခ်မ္းကာကြယ္ေရးတပ္မွ ဦးႏိုင္သန္းႏြဲ႔ပါ ၄၀ ဦးက ေလွ်ာက္ထားလာမႈအေပၚ လယ္ယာေျမ စီမံခန္႔ခြဲမႈအဖြဲ႔ အဆင့္ဆင့္၏ စိစစ္တင္ျပလာမႈ အေပၚ ျပည္နယ္ လယ္ယာေျမ စီမံခန္႔ခြဲေရး အဖြဲ႔၏ အစည္းအေဝး ဆုံးျဖတ္ခ်က္အရ လုပ္ပိုင္ခြင့္ ခ်ထားေပးျခင္းအား ဆိုင္းငံ့ထားသည္။
 
ဥကၠံေက်း႐ြာအုပ္စုရွိ ဧက ၁၂၀ ကို ေက်း႐ြာအုပ္စု လယ္ယာေျမစီမံခန္႔ခြဲမႈအဖြဲ႔မွ တင္ျပခဲ့သည့္ ေဒသခံ လယ္ယာမဲ့ တန္းစီဇယား အရ ခြဲေဝခ်ထားေပးႏိုင္ရန္ လယ္ယာေျမ နည္းဥပေဒပါ ျပ႒ာန္းခ်က္ႏွင့္အညီ ခြင့္ျပဳခ်ထားေပးရန္ စိစစ္ ေဆာင္႐ြက္လ်က္ ရွိသည္။
 
သေျပကုန္းေက်း႐ြာအုပ္စုရွိ ဧက ၂၃၀ ကို တန္းစီဇယားအရ စုစုေပါင္းေဒသခံ ေတာင္သူ ၃၇ ဦး အား စိစစ္ ခ်ထားေပးခဲ့ၿပီး ျဖစ္သည္။ မုတၱမေက်း႐ြာအုပ္စုတြင္ စုစုေပါင္း ၄၃၅ ဧက ရွိသည့္အနက္ လြန္ခဲ့သည့္ ၁၀ ႏွစ္ေက်ာ္ ကတည္းက ေပၚထြန္းခဲ့သည့္ ကၽြန္းေျမရင့္ ၂၉၈ ဧကကို စိုက္ပ်ိဳးေျမအျဖစ္ လုပ္ကိုင္မႈ တည္ၿမဲေနသည့္အတြက္ အဆိုပါ ၂၉၈ ဧကအတြက္ ေတာင္သူ ၄၁ ဦးကို လယ္ယာေျမ လုပ္ပိုင္ ခြင့္ျပဳလက္မွတ္ပုံစံ (၇) ထုတ္ေပးခဲ့ၿပီး ျဖစ္သည္။ က်န္ရွိသည့္ ၁၃၇ ဧကကို ေက်း႐ြာအုပ္စု လယ္ယာေျမ စီမံခန္႔ခြဲေရးအဖြဲ႔မွ တင္ျပသည့္ ေဒသခံ လယ္ယာမဲ့ တန္းစီဇယားမ်ားအရ ခြဲေဝခ်ထား ေပးႏိုင္ရန္ လယ္ယာေျမ နည္းဥပေဒပါ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ စိစစ္ ေဆာင္႐ြက္လ်က္ ရွိသည္။
 
ထန္းပင္ေခ်ာင္ႀကီးေက်း႐ြာ အုပ္စုရွိ ဧက ၁၄၀၀ ကို ထန္းပင္ေခ်ာင္ႀကီး ေက်း႐ြာတြင္ ေဒသခံလယ္ယာမဲ့ တန္းစီ စာရင္း ၂၈၁ ဦးႏွင့္ တပ္မွဴးေခ်ာင္ေက်း႐ြာမွ ေဒသခံ လယ္ယာမဲ့တန္းစီ စာရင္း ၈၀ ဦး တို႔ကို လုပ္ပိုင္ ခြင့္ျပဳေပးႏိုင္ေရး စိစစ္ေဆာင္႐ြက္ဆဲ ျဖစ္ၿပီး၊ အဆိုပါ စိစစ္ေဆာင္႐ြက္ဆဲ ကိစၥရပ္မ်ားအေပၚ အခ်ိန္မီစိုက္ပ်ိဳး လုပ္ကိုင္ႏိုင္ေရး ျပည္နယ္လယ္ယာ ေျမစီမံခန္႔ခြဲမႈအဖြဲ႔သို႔ မိိမိတို႔ ဝန္ႀကီးဌာန ဗဟိုလယ္ယာ ေျမစီမံခန္႔ခြဲမႈအဖြဲ႔မွ ၫိႇႏႈိင္းေဆာင္႐ြက္ ေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဒုတိယ၀န္ႀကီးက ဆက္လက္ေျပာၾကားခဲ့သည္။
 
The Ladies News
 

 

Vote: 
No votes yet

Add new comment