တရားမဝင္ေျမခ်ပါမစ္ထုတ္ေပးျခင္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ျခင္းေတြ႔ရွိပါက အေရးယူသြားမည္

ၿမိဳ႕ျပႏွင့္အိမ္ရာဖြ႔ံၿဖိဳးေရး ဦးစီးဌာန ဝန္ထမ္းမ်ားအေနျဖင့္ တရားမဝင္ ေျမခ်ပါမစ္ထုတ္ေပးျခင္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ျခင္း ေတြ႔ရွိပါက၊ ဝန္ထမ္းစည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းအရ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းႏွင့္အညီ စိစစ္အေရးယူ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း လ်ွပ္စစ္၊စက္မႈလက္မႈႏွင့္ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးဝန္ၾကီး ေဒၚနီလာေက်ာ္က ေဖေဖာ္၀ါရီ ၉ ရက္တြင္ ေျပာၾကားလိုက္သည္။
 
ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ အစည္းအေဝးတြင္ ဒဂံုျမိဳ႕သစ္(အေရွ႕ပိုင္း)ျမိဳ႕နယ္၊ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၂) လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေက်ာ္ေက်ာ္ေမာင္၏ ဒဂံုျမိဳ႕သစ္(အေရွ႕ပိုင္း)ျမိဳ႕နယ္မွ ရပ္ကြက္အခ်ိဳ႕တြင္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္အတြင္း ေျမကြက္မ်ားစြာကို ျမိဳ႕ရြာႏွင့္အိုးအိမ္ ဌာနမွေျမခ်ပါမစ္မ်ား ထုတ္ေပးထားျပီး ယင္းေျမခ်ပါမစ္မ်ား ထုတ္ေပးထားျခင္းမွာ မွန္ကန္မႈ မရွိသျဖင့္ ျပန္လည္စိစစ္ အေရးယူ ေဆာင္ရြက္ရန္ အစီအစဥ္ရွိ၊မရွိသိရွိလိုေၾကာင္း ၾကယ္ပြင့္ျပ ေမးခြန္းအား ျပန္လည္ေျဖၾကားရာတြင္ ယင္းသို႕ထည့္သြင္းေျပာၾကားခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။
 
ၿမိဳ႕ျပႏွင့္အိမ္ရာဖြ႔ံၿဖိဳးေရး ဦးစီးဌာန အေနျဖင့္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္မွစ၍ ၿမိဳ႕သစ္ရွိေျမကြက္မ်ားအား ဦးစီးဌာန အစီအစဥ္ျဖင့္ ေျမခ်ပါမစ္ ထုတ္ေပးမႈလုပ္ငန္းကို ေဆာင္ရြက္ျခင္း မရွိေတာ့ေၾကာင္းႏွင့္ ဦးစီးဌာန ဝန္ထမ္းမ်ားအေနျဖင့္ တရားမဝင္ေျမခ်ပါမစ္ ထုတ္ေပးျခင္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ျခင္းေတြ႔ရွိပါက၊ ဝန္ထမ္းစည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းအရ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းႏွင့္ အညီ စိစစ္အေရးယူ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း လ်ွပ္စစ္၊စက္မႈလက္မႈႏွင့္ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး ဝန္ၾကီးေဒၚနီလာေက်ာ္က ေျပာၾကားခဲ့သည္။
 
“ေျမခ်ပါမစ္ရရွိသူ အခ်ိဳ႕မွ ၿမိဳ႕ျပဖြံ႔ၿဖိဳးမႈ အားနည္းေနသည့္ ေနရာမ်ားတြင္ ၄င္းတို႔ရရွိသည့္ ေျမကြက္မ်ားကို လက္ခံရယူ အေဆာက္အဦ ေဆာက္လုပ္ေနထိုင္ျခင္း မျပဳဘဲ လက္လႊဲေရာင္းခ်မႈမ်ားအရ ေျမယာေစ်း ကစားသူမ်ား လက္ဝယ္ေရာက္ရွိၿပီး အဆင့္ဆင့္ ေရာင္းဝယ္ျခင္း၊ လက္လႊဲျခင္း ကိစၥရပ္မ်ား ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါေၾကာင္း၊ ေျမေနရာ လက္ေရာက္ရယူမႈမရွိျခင္းႏွင့္ ေျမခ်ပါမစ္ကိုသာ ရယူျပီး အဆင့္ဆင့္ လက္လႊဲေရာင္းခ်မႈမ်ား ေဆာင္ရြက္ျခင္း တို႔ေၾကာင့္ ေျမခ်ပါမစ္အတု ျပဳလုပ္ေရာင္းဝယ္ျခင္းမ်ား ျဖစ္ေပၚလာျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ ၿမိဳ႕ျပႏွင့္အိမ္ရာ ဖြ႔ံၿဖိဳးေရးဦးစီးဌာန အေနျဖင့္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္မွစ၍ ၿမိဳ႕သစ္ရွိေျမကြက္မ်ားအား ဦးစီးဌာနအစီအစဥ္ျဖင့္ ေျမခ်ပါမစ္ ထုတ္ေပးမႈ လုပ္ငန္းကို ေဆာင္ရြက္ျခင္း မရွိေတာ့ပါေၾကာင္းႏွင့္ ဦးစီးဌာန ဝန္ထမ္းမ်ားအေနျဖင့္ တရားမဝင္ ေျမခ်ပါမစ္ ထုတ္ေပးျခင္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ျခင္းေတြ႔ရွိပါက၊ ဝန္ထမ္းစည္းမ်ဥ္း စည္းကမ္းအရ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းႏွင့္ အညီ စိစစ္အေရးယူ ေဆာင္ရြက္သြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္” ဟု ေဒၚနီလာေက်ာ္က ေျပာသည္။
 
ၿမိဳ႕ျပႏွင့္အိမ္ရာဖြ႔ံၿဖိဳးေရး ဦးစီးဌာန အေနျဖင့္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္မွစ၍ ဦးစီးဌာနအစီအစဥ္ျဖင့္ ေျမခ်ပါမစ္ထုတ္ေပးျခင္း လုပ္ငန္းကို ေဆာင္ရြက္ျခင္းမျပဳေတာ့ဘဲ ယင္းလုပ္ငန္းမ်ားမွာ (က) ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအဖြဲ႔သို႔ လႊဲအပ္ထားသည့္ အရန္ေျမမ်ားအား ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႔မွ ခ်ထားေပးၿပီး ေျမခ်ပါမစ္ထုတ္ေပးရန္ ညႊန္ၾကားလာပါက ေျမခ်ပါမစ္ ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္း၊ (ခ) ၁၉၈၈ ခုႏွစ္ေနာက္ပိုင္း ဝန္ႀကီးဌာနမ်ား၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး အဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွ ၿမိဳ႕သစ္မ်ားသို႔ ေျပာင္းေရႊ႕ေပးရာတြင္ ထုတ္ေပးခဲ့ သည့္ ေျမခ်စလစ္မ်ားအား ေျမခ်ပါမစ္ ထုတ္ေပးျခင္း၊ (ဂ) လုပ္သက္ (၁၅)ႏွစ္အထက္ ဝန္ထမ္းေျမကြက္ ရရွိသူမ်ားႏွင့္ ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ ထိခိုက္က်ဆံုးဒဏ္ရာရ စစ္သည္မ်ားႏွင့္ ၄င္းတို႔၏ အေမြဆက္ဆံသူမ်ားအား ခ်ေပးထားသည့္ ေျမကြက္မ်ားကို ေျမခ်ပါမစ္ ထုတ္ေပးျခင္း တို႔ကိုသာ ေဆာင္ရြက္ေပးလ်က္ရွိျပီး အထက္အပိုဒ္ပါ ကိစၥရပ္မ်ားအတြက္ ေျမခ်ပါမစ္ျပဳလုပ္ေပးၿပီးပါက အဆိုပါ ေျမခ်ပါမစ္မ်ားအား ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီသို႔ ဆက္လက္ လႊဲေျပာင္းေပးလ်က္ရွိသည္။
 
“ေျမခ်ပါမစ္ဆိုသည္မွာ စည္ပင္မႈမရွိသည့္ ၿမိဳ႕သစ္ေဒသမ်ားတြင္ အိမ္ရာေဆာက္လုပ္ဖို႔အတြက္ စည္းကမ္းခ်က္ေတြ သတ္မွတ္မ်ား ခ်ေပးထားျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ ေျမခ်ပါမစ္မ်ားကို သတ္မွတ္စည္းကမ္း ခ်က္မ်ားအရ၊ တဆင့္ေရာင္းဝယ္ ျခင္း၊ လက္လဲႊျခင္းမျပဳနိုင္ပါ။ အိမ္ရာအေဆာက္အဦ ေဆာက္လုပ္ၿပီးပါက ေျမငွားစာခ်ဳပ္ ေလွ်ာက္ထားရန္ျဖစ္တယ္။ ေျမခ်ပါမစ္ရရွိသူမ်ားက ေျမခ်ပါမစ္ရရွိၿပီးပါက ေျမလက္ေရာက္ယူၿပီး အိမ္ရာေဆာက္လုပ္ရန္ တာဝန္ရွိပါတယ္။ ၿမိဳ႕ျပႏွင့္အိမ္ရာ ဖြ႔ံၿဖိဳးေရးဦးစီးဌာန အေနနဲ႔ ရန္ကုန္စည္ပင္သာယာေရး နယ္နိမိတ္အတြင္း ေျမယာစီမံခန္႔ခြဲမႈ လုပ္ငန္းမ်ားအား ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီသို႔ ၁၉၉၂ ခုႏွစ္မွ ၂၀၀၄ အထိလႊဲေျပာင္းေပးခဲ့ၿပီး၊ ၂၀၁၂ခုႏွစ္မွ ယေန႔အထိ ေျမယာစီမံခန္႔ခြဲမႈ လုပ္ငန္းမ်ားအား လႊဲေျပာင္းေပးလ်က္ရွိရာ ေဆာင္ရြက္ဆဲ အိမ္ရာ စီမံကိန္းအခ်ိဳ႕သာ က်န္ရွိၿပီး ၉၅% ခန္႔ လႊဲေျပာင္း ေပးၿပီးျဖစ္ပါတယ္။ က်န္ရွိအိမ္ရာ စီမံကိန္းမ်ားကိုလည္း အၿပီးသတ္လႊဲေျပာင္းရန္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါတယ္” ဟု ၀န္ႀကီးေဒၚနီလာေက်ာ္က ဆက္လက္ေျပာၾကားခဲ့သည္။
 
The Ladies News
 

 

Vote: 
No votes yet

Add new comment