မေကြးတိုင္းေဒသၾကီး တြင္ စာသင္ေက်ာင္း ငါးေက်ာင္းေဆာက္လုပ္ရန္ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံမွ ကန္ေဒၚလာ ၅သိန္းခန္႔ ေထာက္ပံ့

မေကြးတိုင္းေဒသၾကီး တြင္ စာသင္ေက်ာင္း ငါးေက်ာင္းေဆာက္လုပ္ရန္ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံမွ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၄၈၂၃၉၈ အား ေထာက္ပံ့ကူညီသြား မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာႏုိင္ငံဆိုင္ရာ ဂ်ပန္သံ႐ုံး သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္ အရ သိရသည္။
 
ယင္းကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္ျပီး ျမန္မာႏိုင္ငံဆုိင္ရာ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံသံ႐ုံးမွ သံမွဴး Ms. Tomoko YOSHIHIRO ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီးမွ ေဆာက္လုပ္ေရး ေကာ္မတီဥကၠ႒တို႔သည္ စီမံကိန္းငါးခုအတြက္ အေထာက္အပံ့ေပးေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္မ်ားကို လက္မွတ္ေရးထိုးခ့ဲျပီး ျဖစ္သည္။ အဆိုပါ စီမံကိန္းေၾကာင့္ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသား ၉၀၀ ဦး အက်ိဳးခံစားရ မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။
 
ဂ်ပန္ႏုိင္ငံ၏ ေထာက္ပံ့မႈအစီအစဥ္အရ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး၊ ၿမိဳင္ၿမိဳ႕နယ္၊ ရြာသစ္ႀကီးေက်းရြာ အေျခခံပညာ အလယ္တန္းေက်ာင္း(ခြဲ) ေဆာက္လုပ္ေရး စီမံကိန္းအတြက္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၈၆,၈၃၇)၊ မေကြးတုိင္းေဒသႀကီး၊ ပြင့္ျဖဴၿမိဳ႕နယ္၊ ကုလားကုန္းေက်းရြာ အေျခခံပညာ မူလတန္းေက်ာင္း ေဆာက္လုပ္ေရးစီမံ ကိန္း အတြက္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၈၈,ဝ၃၈ ႏွင့္ မေကြးတုိင္းေဒသႀကီး ေအာင္လံၿမိဳ႕နယ္၊ တေရာ္ကုန္းရပ္ကြက္ အမွတ္(၁) အေျခခံပညာ မူလတန္းေက်ာင္း ေဆာက္ လုပ္ေရးစီမံကိန္းအတြက္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁ဝဝ,၃၈ဝ ေထာက္ပံ့ေပးသြားမည္ ျဖစ္သည္။
 
ဆက္လက္ျပီး က်န္ေက်ာင္းႏွစ္ေက်ာင္း ျဖစ္သည့္ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး၊ ၿမိဳင္ၿမိဳ႕နယ္၊ မွန္ရင္းေက်းရြာ အေျခခံပညာ မူလတန္းလြန္ေက်ာင္း ေဆာက္လုပ္ေရး စီမံကိန္း အတြက္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၂၂,၄၃၈ ႏွင့္ မေကြးတုိင္းေဒသႀကီး၊ ေအာင္လံၿမိဳ႕နယ္၊ ျဗန္ဒီေက်းရြာ အေျခခံပညာ အလယ္တန္းေက်ာင္း(ခြဲ) ေဆာက္လုပ္ေရးစီမံကိန္း တို႔အတြက္ အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၈၄,၇ဝ၅ ေထာက္ပံ့ကူညီေပးသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။
 
ဂ်ပန္ႏိုင္ငံအစိုးရသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အေသးစားစီမံကိန္းမ်ား ေထာက္ပံ့ေရးအစီအစဥ္ျဖင့္ ၁၉၉၃ ခုႏွစ္မွစတင္၍ စီမံကိန္း ေပါင္း(၈၃၈)ခုကို ေထာက္ပံ့ေပးခဲ့ၿပီးျဖစ္ရာ ပညာေရး ေထာက္ပံ့ေရး စီမံကိန္းေပါင္း(၄၁၁)ခု၊ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈ အဆင့္ျမႇင့္တင္ေရး စီမံကိန္းေပါင္း (၁၉၉)ခုႏွင့္ လူမႈဖူလံုေရးႏွင့္ ပတ္ဝန္းက်င္စီမံကိန္းေပါင္း (၁၃၉)ခု၊ အေျခခံအေဆာက္အအံု စီမံကိန္းေပါင္း (၅၄)ခုႏွင့္ အျခားအမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ စီမံကိန္းေပါင္း (၃၅)ခုတို႔ကို ေထာက္ပ့ံခဲ့ေၾကာင္း သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္အရ သိရသည္။
 
စုိင္းဟန္
The Ladies News
 

 

Vote: 
No votes yet

Add new comment