ကမၻာ့အေကာင္းဆံုး တကၠသိုလ္ၾကီးမ်ား ၂ ရာခုိင္ႏႈန္း စာရင္း၀င္ ၾသစေၾတးလ် James Cook University ၏ စင္ကာပူေက်ာင္းခြဲအတြက္ ေက်ာင္း၀င္ခြင့္မ်ား ေဆြးေႏြးေပးမည္

ၾသစေၾတးလ် James Cook University သည္  ၾသစေၾတးလ်အစိုးရပိုင္ ကမၻာ့အေကာင္းဆံုး စာရင္း၀င္ တကၠသိုလ္ႀကီး ျဖစ္ၿပီး ဘြဲ႕ရရွိၿပီးေနာက္ အလုပ္အကိုင္ ရရွိမႈတြင္ ၾကယ္ ၅ ပြင့္အဆင့္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

ယင္းတကၠသိုလ္၏ နယ္ေျမခြဲျဖစ္သည့္ စင္ကာပူေက်ာင္းခြဲသို႔ ေက်ာင္း၀င္ခြင့္ဆုိင္ရာ သတင္းအခ်က္အလက္ ေဆြးေႏြးပြဲကို ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလ ၆ ရက္ (စေနေန႔) တြင္ ဆူးေလရွန္ဂရီလာဟိုတယ္၊ ပင္းယခန္းမ၊ ၃ လႊာတြင္ က်င္းပျပဳလုပ္မည္ ျဖစ္ပါသည္။

စင္ကာပူတြင္ ဖြင့္လွစ္ထားေသာ James Cook University Singapore မွာလည္း စင္ကာပူအစိုးရ၏ Edu Trust လက္မွတ္ ၄ ႏွစ္စာ ရရွိထားၿပီး Singapore Top Private စာရင္း၀င္ တကၠသိုလ္ၾကီး တစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ စင္ကာပူေက်ာင္း၀န္းတြင္ တက္ေရာက္ကာ စင္ကာပူ၏ ပညာသင္စရိတ္အတိုင္း ေပးသြင္းၿပီး ၾသစေၾတးလ် James Cool University မ်ားတြင္လည္း ပညာသင္ၾကားခြင့္ ရွိပါသည္။

James Cook University စင္ကာပူတြင္ စီးပြားေရး၊ အိုင္တီ၊ ဟိုတယ္ႏွင့္ ခရီးသြားလာေရး၊ စိတ္ပညာ၊ ဘ႑ာေရး လုပ္ငန္းမ်ားဆိုင္ရာ စီမံခန္႔ခြဲမႈ၊ အခမ္းအနား စီမံခန္႔ခြဲမႈဘာသာရပ္ႏွင့္ အားကစား ဘာသာရပ္၊ စီးပြားေရး ႏွင့္ ပတ္၀န္းက်င္ ထိန္းသိမ္းမႈသိပၸံႏွင့္ ပညာေရးဆိုင္ရာ ဘာသာရပ္မ်ားကို တက္ေရာက္ႏုိင္ပါသည္။

၁၀ တန္းေအာင္ျမင္ထားသူမ်ား၊ IGCSE ၿပီးထားသူမ်ားသည္ Pre University Foundation တက္ေရာက္ၿပီး ဘြဲ႕ဒီဂရီကို ၂ ႏွစ္အတြင္း ရရွိႏုိင္ပါသည္။ ထို႔ျပင္ တကၠသိုလ္ပထမႏွစ္ ၿပီးထားသူမ်ား အေနျဖင့္လည္း ၂ ႏွစ္ တက္ေရာက္ကာ ဘြဲ႕ဒီဂရီကို ရရွိႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။

HND (Business, IT) ၿပီးထားသူမ်ားအတြက္ ဘြဲ႕ဒီဂရီသိ႔ု တိုက္႐ိုက္ တက္ေရာက္ႏုိင္ၿပီး ဘာသာရပ္ ကင္းလြတ္ခြင့္မ်ားလည္း ရရွိႏိုင္မည္ျဖစ္ပါသည္။

မာစတာတက္ေရာက္လိုသူမ်ားသည္ အသိအမွတ္ျပဳ တကၠသိုလ္တစ္ခုခုမွ ဘြဲ႕ဒီဂရီရရွိထားသူမ်ား ျဖစ္ရမည္ျဖစ္ၿပီး ေက်ာင္း၀င္ခြင့္ သတ္မွတ္ခ်က္ မျပည့္ပါက Postgraduate Qualifying Program (PQP) ကို ၄ လ တက္ၿပီး ဘြဲ႕လြန္ဒီဂရီကို ရယူႏုိင္ပါသည္။

မာစတာဘြဲ႕အတြက္ Master of Professional Accounting ႏွင့္ Master of Business Administration၊ Master of Information Technology ႏွင့္Master of Business Administration၊ Master of International Tourism and Hospitality Management ႏွင့္ Master of Business Administration စသျဖင့္ ပူးတြဲဘာသာရပ္ ဘြဲ႕လြန္ဒီဂရီ မ်ားကို ရယူႏုိ္င္ပါသည္။

ေက်ာင္းေလွ်ာက္လိုသူမ်ား အေနျဖင့္လည္း မိမိတို႔၏ ပညာေရးဆုိင္ရာ စာရြက္စာတမ္းမ်ားကို တစ္ပါတည္း ယူေဆာင္လာၿပီး ေက်ာင္း၀င္ခြင့္ ေလွ်ာက္ထားႏုိင္ပါသည္။

အေသးစိတ္ အခ်က္အလက္မ်ားကို James Cook University Singapore ၏ တရား၀င္ ကိုယ္စားလွယ္ျဖစ္ေသာ AT&S (ႏိုင္ငံတကာ တကၠသိုလ္ ၀န္ေဆာင္မႈ)၊ အေဆာင္ (၅) ၊ အခန္း (၄)၊ MICT Park၊ လိႈင္ၿမိဳ႕နယ္၊ ဖုန္း - ၀၉ ၅၀၆ ၂၁၆၁ ႏွင့္ အမွတ္ (၆၇)၊ ေျမညီထပ္၊ ဘုန္းၾကီးလမ္း (အလယ္ဘေလာက္)၊ လမ္းမေတာ္၊ ၀၉ ၇၇၇ ၂၂၃ ၂၂၅ သို႔ ဆက္သြယ္ႏုိင္ပါသည္။

The Ladies News

Vote: 
No votes yet

Add new comment